Product >STM8 Microcontroller
 
 
รูป
รายละเอียด
ราคา
ET-BASE STM8S208 (P-ET-A-00421) [ดาวน์โหลด Catalog
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล 8 บิท ของบริษัท ST เป็นตระกูลใหม่ ที่มีอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ ครบถ้วน, พร้อมความสามารถในการเขียนโปรแกรมเข้าตัว MCU ได้ทาง RS232 PORT และทางขั้วต่อ SWIM DOWNLOAD ด้วยชุด STM8S-DISCOVERY พร้อมโปรแกรม ภาษา C ในการพัฒนา โดยลงทะเบียน สามารถใช้ได้ฟรี เขียนได้ 32 KBYTE
720.-
ET-STM8S STAMP (P-ET-A-00422) [ดาวน์โหลด Catalog
บอร์ดในตระกูล STM8 ออกแบบโครงสร้างเป็นบอร์ดขนาดเล็ก ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ ต่อใช้งาน หรือต่อเข้ากับบอร์ด I/O ต่างๆ
340.-
 
 
 
     ผลิตภัณฑ์อื่นๆ : Other Product

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า