Raspberry Pi > ET-RPI START KIT 40....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
 
    ET-RPI START KIT 40 (P-ET-A-00533) [ 310.- ยังไม่รวม Vat]
 
 
            บอร์ด ET-RPI START KIT-40 เป็นบอร์ดที่ถูกออกแบบมาใช้งานร่วมกับบอร์ด RASPBERRY PI
            เพื่อต่อใช้ทดลองวงจรต่างๆ ได้โดยสะดวก
 
            [ ] ออกแบบมาใช้งานกับบอร์ด RASPBERRY PI รุ่นที่มีขั้ว I/O 40 PIN เช่น
                        [ ] PI MODEDEL A+
                        [ ] PI MODEDEL B+
                        [ ] PI2 MODEDEL B
            [ ] ขั้วต่อ 40 PIN จากบอร์ด RASPBERRY PI จะถูกเปลี่ยนให้เป็นขั้วในแบบตัวผู้ HEADER และแบบตัวเมีย
                 HEADER ในแบบ 25PIN และ 8 PIN พร้อมพิมพ์ชื่อของ PINI/O นั้น สะดวก ในการเลือกนำไปต่อใช้งาน
            [ ] มี I/O ในแบบง่ายให้ใช้ต่อทดลอง
                        [ ]4 SW. แบบกดติดล่อยดับ พร้อมขั้วต่อ
                        [ ]4 LED ขนาด 3 mm. พร้อมขั้วต่อ
                        [ ]1 MINI BUZZER พร้อมขั้วต่อ
            [ ] ขั้วต่อ POWER จากนอกบอร์ด 5V และ 3.3V
            [ ] ขนาด PCB 15.3 x 9 cm.
            [ ] ในชุด ET-RPI START KIT-40 ... ประกอบด้วย
                        [ ] ตัวบอร์ด ET-RPI START KIT-40
                        [ ] สายแพร์ 40PIN CON2 ยาว 10 cm.
                        [ ] เอกสารวงจร
 
  
            ภาพตัวอย่างการเชื่อมต่อกับบอร์ด
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
         1. Catalog
         2. คู่มือ ::: Manual
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * บอร์ดนี้เป็นสินค้าจากต่างประเทศ นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ วงจรอุปกรณ์เป็น SMD ไม่สามารถซ่อมได้
ทางอีทีที ได้ทำการตรวจสอบวงจรทุกส่วนว่า สามารถทำงานได้ ก่อนการจำหน่ายแล้วทุกบอร์ด

     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน