[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ 68HC11 V2 ตอนที่ 11 ] ทดสอบติดต่อกับ Output Compare(OCX) เพื่อสร้างเสียงดนตรี

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับติดต่อกับระบบ Output Compare(OCX) เพื่อสร้างเสียงดนตรี กับบอร์ด CP-68HC11 V2 สำหรับการเขียนเพื่อเป็นโปรแกรมมอนิเตอร์เป็นดังนี้


;/**********************************/;
;/* Demo Program For OutputCompare */;
;/*  Timer Run Interrupt Mode  */;
;/* Used OCX : Generate Music Note */;
;/* Hardware : ET-CP68HC11 Ver 2.0 */;
;/* Complier : AS11NEW.EXE (V1.03) */;
;/**********************************/;
;
;/***************************/;
;/*** I/O Register Equate ***/;
;/***************************/;
;
IOREGS   EQU   $1000        ; Start of I/O Register
PORTA    EQU   IOREGS+$00     ; I/O Port-A
PIOC    EQU   IOREGS+$02     ; I/O Control Register
PORTC    EQU   IOREGS+$03     ; I/O Port-C
PORTB    EQU   IOREGS+$04     ; I/O Port-B
PORTCL   EQU   IOREGS+$05     ; I/O Control Register
DDRC    EQU   IOREGS+$07     ; Data Direction Register-C
PORTD    EQU   IOREGS+$08     ; I/O Port-D
DDRD    EQU   IOREGS+$09     ; Data Direction Register-D
PORTE    EQU   IOREGS+$0A     ; I/O Port-E
CFORC    EQU   IOREGS+$0B     ; Force Output Compare
OC1M    EQU   IOREGS+$0C     ; OC1 Mask Bits
OC1D    EQU   IOREGS+$0D     ; OC1 Data Bits??
TCNT    EQU   IOREGS+$0E     ; Timer Count Register
TIC1    EQU   IOREGS+$10     ; Input Capture #1
TIC2    EQU   IOREGS+$12     ; Input Capture #2
TIC3    EQU   IOREGS+$14     ; Input Capture #3
TOC1    EQU   IOREGS+$16     ; Output Compare #1
TOC2    EQU   IOREGS+$18     ; Output Compare #2
TOC3    EQU   IOREGS+$1A     ; Output Compare #3
TOC4    EQU   IOREGS+$1C     ; Output Compare #4
TOC5    EQU   IOREGS+$1E     ; Output Compare #5
TCTL1    EQU   IOREGS+$20     ; Timer Control Register #1
TCTL2    EQU   IOREGS+$21     ; Timer Control Register #2
TMSK1    EQU   IOREGS+$22     ; Timer Mask #1
TFLG1    EQU   IOREGS+$23     ; Timer Flags #1
TMSK2    EQU   IOREGS+$24     ; Timer Mask #2
TFLG2    EQU   IOREGS+$25     ; Timer Flags #2
PACTL    EQU   IOREGS+$26     ; Pulse Accum Control
PACNT    EQU   IOREGS+$27     ; Pulse Accum Counter
SPCR    EQU   IOREGS+$28     ; SPI Control Register
SPSR    EQU   IOREGS+$29     ; SPI Status Register
SPDR    EQU   IOREGS+$2A     ; SPI Data Register
BAUD    EQU   IOREGS+$2B     ; Baudrate Register
SCCR1    EQU   IOREGS+$2C     ; SCI Register 1
SCCR2    EQU   IOREGS+$2D     ; SCI Register 2
SCSR    EQU   IOREGS+$2E     ; SCI Status Register
SCDR    EQU   IOREGS+$2F     ; SCI Data Register
ADCTL    EQU   IOREGS+$30     ; A/D Control Register
ADR1    EQU   IOREGS+$31     ; A/D Result 1
ADR2    EQU   IOREGS+$32     ; A/D Result 2
ADR3    EQU   IOREGS+$33     ; A/D Result 3
ADR4    EQU   IOREGS+$34     ; A/D Result 4
OPTION   EQU   IOREGS+$39     ; Option Register
COPRST   EQU   IOREGS+$3A     ; COP Reset Register
PPROG    EQU   IOREGS+$3B     ; EEPROM Programming Register
HPRIO    EQU   IOREGS+$3C     ; Highest-Priority Register
INIT    EQU   IOREGS+$3D     ; Memory Map Initialization
TEST1    EQU   IOREGS+$3E     ; Test Register 1
CONFIG   EQU   IOREGS+$3F     ; System Configuration

      ORG   $2000
SONG_PTR  RMB   2          ; Music Note Pointer
SONG_CNT  RMB   2          ; Song Delay Count
NOTE_CNT  RMB   1          ; Note/Output Count
OC1_STAS  RMB   1          ; PA7 Status
;
FREQ_CNT  RMB   2          ; Timer 1/2 Cycle Count
FREQ_OC1  RMB   2
FREQ_OC2  RMB   2
FREQ_OC3  RMB   2
FREQ_OC4  RMB   2
FREQ_OC5  RMB   2

      ORG   $A000        ; Start of code
MAIN    LDS   #$9FFF       ; Initial Stack on RAM 32KB
      LDD   #0         ; SONG_CNT = 0
      STD   SONG_CNT
      LDAB  TMSK2
      ORAB  #%01000000     
      STAB  TMSK2        ; Enable RTI Interrupt
      LDAB  #%01000000
      STAB  TFLG2        ; Clear RTIF Flag
      ;
      LDAB  TMSK1
      ORAB  #%11111000
      STAB  TMSK1        ; Enable OC1I-OC5I
      LDAB  #%11111000
      STAB  TFLG1        ; Clear OC1F-OC5F
      LDAB  #%00000000
      STAB  TCTL1        ; Disconnect OC2-OC5 Pin
      LDAB  PACTL
      ORAB  #%10000000
      STAB  PACTL        ; PA7 = Output
      CLI             ; Enable Global Interrupt
      ;
NEW_SONG  LDAB  #%11111000
      STAB  TFLG1        ; Clear OC1F-OC5F
      LDD   #0         ; Start 1st Music Note
      STD   SONG_PTR
      ;
      LDAB  #8
      STAB  NOTE_CNT      ; 8-Note on OC5(PA3)
      ;
SONG_OC5  JSR   GET_NOTE      ; Get Note & Delay
      LDD   FREQ_CNT
      STD   FREQ_OC5
      LDD   FREQ_OC5      ; FREQ_OC5 = 0 ?
      CPD   #0
      BNE   ENA_OC5
      JMP   DIS_OC5
      ;
ENA_OC5   LDD   TCNT
      ADDD  FREQ_OC5
      STD   TOC5
      LDAB  TCTL1
      ORAB  #%00000001
      STAB  TCTL1        ; Toggle OC5 Pin
      JMP   CHK_OC5
      ;
DIS_OC5   CLRB            ; No Active Output
      STAB  TCTL1        ; Disconnect OC2-5
      STAB  OC1M        ; Disconnect PA7
      STAB  OC1D        ; PA7 = 0
      ;
CHK_OC5   LDD   SONG_CNT      ; Loop Until SONG_CNT = 0
      CPD   #0
      BNE   CHK_OC5
      DEC   NOTE_CNT
      BNE   SONG_OC5
      ;
      LDAB  #8
      STAB  NOTE_CNT      ; 8-Note on OC4(PA4)
      ;
SONG_OC4  JSR   GET_NOTE      ; Get Note & Delay
      LDD   FREQ_CNT
      STD   FREQ_OC4
      LDD   FREQ_OC4      ; FREQ_OC4 = 0 ?
      CPD   #0
      BNE   ENA_OC4
      JMP   DIS_OC4
      ;
ENA_OC4   LDD   TCNT
      ADDD  FREQ_OC4
      STD   TOC4
      LDAB  TCTL1
      ORAB  #%00000100
      STAB  TCTL1        ; Toggle OC4 Pin
      JMP   CHK_OC4
      ;
DIS_OC4   CLRB            ; No Active Output
      STAB  TCTL1        ; Disconnect OC2-5
      STAB  OC1M        ; Disconnect PA7
      STAB  OC1D        ; PA7 = 0
      ;
CHK_OC4   LDD   SONG_CNT      ; Loop Until SONG_CNT = 0
      CPD   #0
      BNE   CHK_OC4
      DEC   NOTE_CNT
      BNE   SONG_OC4
      ;
      LDAB  #8
      STAB  NOTE_CNT      ; 8-Note on OC3(PA5)
      ;
SONG_OC3  JSR   GET_NOTE      ; Get Note & Delay
      LDD   FREQ_CNT
      STD   FREQ_OC3
      LDD   FREQ_OC3      ; FREQ_OC3 = 0 ?
      CPD   #0
      BNE   ENA_OC3
      JMP   DIS_OC3
      ;
ENA_OC3   LDD   TCNT
      ADDD  FREQ_OC3
      STD   TOC3
      LDAB  TCTL1
      ORAB  #%00010000
      STAB  TCTL1        ; Toggle OC3 Pin
      JMP   CHK_OC3
      ;
DIS_OC3   CLRB            ; No Active Output
      STAB  TCTL1        ; Disconnect OC2-5
      STAB  OC1M        ; Disconnect PA7
      STAB  OC1D        ; PA7 = 0
      ;
CHK_OC3   LDD   SONG_CNT      ; Loop Until SONG_CNT = 0
      CPD   #0
      BNE   CHK_OC3
      DEC   NOTE_CNT
      BNE   SONG_OC3
      ;
      LDAB  #8
      STAB  NOTE_CNT      ; 8-Note on OC2(PA6)
      ;
SONG_OC2  JSR   GET_NOTE      ; Get Note & Delay
      LDD   FREQ_CNT
      STD   FREQ_OC2
      LDD   FREQ_OC2      ; FREQ_OC2 = 0 ?
      CPD   #0
      BNE   ENA_OC2
      JMP   DIS_OC2
      ;
ENA_OC2   LDD   TCNT
      ADDD  FREQ_OC2
      STD   TOC2
      LDAB  TCTL1
      ORAB  #%01000000
      STAB  TCTL1        ; Toggle OC2 Pin
      JMP   CHK_OC2
      ;
DIS_OC2   CLRB            ; No Active Output
      STAB  TCTL1        ; Disconnect OC2-5
      STAB  OC1M        ; Disconnect PA7
      STAB  OC1D        ; PA7 = 0
      ;
CHK_OC2   LDD   SONG_CNT      ; Loop Until SONG_CNT = 0
      CPD   #0
      BNE   CHK_OC2
      DEC   NOTE_CNT
      BNE   SONG_OC2
      ;
      LDAB  #8
      STAB  NOTE_CNT      ; 8-Note on OC1(PA7)
      ;
SONG_OC1  JSR   GET_NOTE      ; Get Note & Delay
      LDD   FREQ_CNT
      STD   FREQ_OC1
      LDD   FREQ_OC1      ; FREQ_OC1 = 0 ?
      CPD   #0
      BNE   ENA_OC1
      JMP   DIS_OC1
      ;
ENA_OC1   LDD   TCNT
      ADDD  FREQ_OC1
      STD   TOC1
      LDAB  #%10000000
      STAB  OC1M        ; OC1 Active PA7
      STAB  OC1_STAS      ; Save Status Output
      STAB  OC1D        ; PA7 = 1
      JMP   CHK_OC1
      ;
DIS_OC1   CLRB            ; No Active Output
      STAB  TCTL1        ; Disconnect OC2-5
      STAB  OC1M        ; Disconnect PA7
      STAB  OC1D        ; PA7 = 0
      ;
CHK_OC1   LDD   SONG_CNT      ; Loop Until SONG_CNT = 0
      CPD   #0
      BNE   CHK_OC1
      DEC   NOTE_CNT
      BNE   SONG_OC1
      JMP   NEW_SONG

;/*********************************/;
;/* Get Frequency & Delay of Note */;
;/* Input : SONG_PTR(Note Table) */;
;/* Output : FREQ_CNT(Note Freq.) */;
;/*    : SONG_CNT(Note Delay) */;
;/*    : SONG_PTR=SONG_PTR+2 */;
;/*********************************/;
;
GET_NOTE  LDD   SONG_PTR      ; Get Note Pointer
      ADDD  #TAB_SONG
      PSHB
      PSHA
      PULX
      LDAA  #2
      LDAB  0,X         ; B = Note
      MUL
      ADDD  #TAB_NOTE
      PSHB
      PSHA
      PULX            ; X = Note Pointer
      LDD   0,X
      STD   FREQ_CNT      ; Save Note Frequency
      LDD   #1
      ADDD  SONG_PTR
      STD   SONG_PTR      ; SONG_PTR = SONG_PTR+1
      ;
      ;/* Get Delay of Note (Long-Time) */;
      LDD   SONG_PTR      ; get duration
      ADDD  #TAB_SONG
      PSHB
      PSHA
      PULX
      LDAA  #2
      LDAB  0,X         ; B = Delay
      MUL
      ADDD  #TAB_DELAY
      PSHB
      PSHA
      PULX            ; X = Delay Pointer
      LDD   0,X
      STD   SONG_CNT      ; Save Note Delay
      LDD   #1
      ADDD  SONG_PTR
      STD   SONG_PTR      ; SONG_PTR = SONG_PTR+1
      RTS

;/*****************/;
;/* RTI Interrupt */;
;/*****************/;
;
RTI_INT   LDD   SONG_CNT      ; Get Note
      CPD   #0
      BHI   DEC_NOTE      ; If >= 0 Jump (*+5)
      JMP   CLR_FLAG
DEC_NOTE  LDD   SONG_CNT      ; SONG_CNT = SONG_CNT-1
      SUBD  #1
      STD   SONG_CNT
CLR_FLAG  LDD   #%01000000     ; Clear RTIF flag
      STAB  TFLG2
      RTI

;/******************/;
;/* TOC5 Interrupt */;
;/******************/;
;
OC5_INT   LDD   TOC5        ; Read TOC5
      ADDD  FREQ_OC5      ; TOC5 = TOC5 + FREQ_OC5
      STD   TOC5
      LDD   #%00001000     ; Clear OC5F Flag
      STAB  TFLG1
      RTI

;/******************/;
;/* TOC4 Interrupt */;
;/******************/;
;
OC4_INT   LDD   TOC4        ; Read TOC4
      ADDD  FREQ_OC4      ; TOC4 = TOC4 + FREQ_OC4
      STD   TOC4
      LDD   #%00010000     ; Clear OC4F Flag
      STAB  TFLG1
      RTI

;/******************/;
;/* TOC3 Interrupt */;
;/******************/;
;
OC3_INT   LDD   TOC3        ; Read TOC3
      ADDD  FREQ_OC3      ; TOC3 = TOC3 + FREQ_OC3
      STD   TOC3
      LDD   #%00100000     ; Clear OC3F Flag
      STAB  TFLG1
      RTI

;/******************/;
;/* TOC2 Interrupt */;
;/******************/;
;
OC2_INT   LDD   TOC2        ; Read TOC2
      ADDD  FREQ_OC2      ; TOC2 = TOC2 + FREQ_OC2
      STD   TOC2
      LDD   #%01000000     ; Clear OC2F Flag
      STAB  TFLG1
      RTI

;/******************/;
;/* TOC1 Interrupt */;
;/******************/;
;
OC1_INT   LDD   TOC1        ; Read TOC1
      ADDD  FREQ_OC1      ; TOC1 = TOC1 + FREQ_OC1
      STD   TOC1
      LDAB  #%10000000     ; Clear OC1F Flag
      STAB  TFLG1
      LDAB  OC1_STAS      ; Toggle PA7
      COMB
      STAB  OC1_STAS
      ANDB  #%10000000
      STAB  OC1D
      RTI

;/********************/;
;/* Table of Pointer */;
;/* For Note & Delay */;
;/* Song of All Note */;
;/********************/;
;
TAB_SONG  FCB   00,1,01,5,02,5,03,5
      FCB   04,5,05,5,06,5,07,5
      FCB   00,1,08,5,09,5,10,5
      FCB   11,5,12,5,13,5,14,5
      FCB   00,1,15,5,16,5,17,5
      FCB   18,5,19,5,20,5,21,5
      FCB   00,1,22,5,23,5,24,5
      FCB   25,5,26,5,27,5,28,5
      FCB   00,1,29,5,30,5,31,5
      FCB   32,5,33,5,34,5,35,5
      FCB   255         ; End of Music

;/**************************/;
;/* Table of Standard Note */;
;/**************************/;
;
TAB_NOTE  FDB   0000        ; No Sound
      ;
      FDB   3822        ; Note C (261.624 Hz) Octave4
      FDB   3405        ; Note D (293.664 Hz)
      FDB   3034        ; Note E (329.624 Hz)
      FDB   2863        ; Note F (349.232 Hz)
      FDB   2551        ; Note G (391.992 Hz)
      FDB   2273        ; Note A (440.000 Hz)
      FDB   2025        ; Note B (493.880 Hz)
      ;
      FDB   1911        ; Note C (523.248 Hz) Octave5
      FDB   1703        ; Note D (587.238 Hz)
      FDB   1517        ; Note E (659.248 Hz)
      FDB   1432        ; Note F (698.464 Hz)
      FDB   1276        ; Note G (783.984 Hz)
      FDB   1136        ; Note A (880.000 Hz)
      FDB   1012        ; Note B (987.760 Hz)
      ;
      FDB   956         ; Note C (1046.496 Hz) Octave6
      FDB   851         ; Note D (1174.656 Hz)
      FDB   758         ; Note E (1318.496 Hz)
      FDB   716         ; Note F (1396.928 Hz)
      FDB   638         ; Note G (1567.968 Hz)
      FDB   568         ; Note A (1760.000 Hz)
      FDB   506         ; Note B (1975.520 Hz)
      ;
      FDB   478         ; Note C (2092.992 Hz) Octave7
      FDB   426         ; Note D (2349.312 Hz)
      FDB   379         ; Note E (2636.992 Hz)
      FDB   358         ; Note F (2793.856 Hz)
      FDB   319         ; Note G (3135.936 Hz)
      FDB   284         ; Note A (3520.000 Hz)
      FDB   253         ; Note B (3951.040 Hz)
      ;
      FDB   239         ; Note C (4185.984 Hz) Octave8
      FDB   213         ; Note D (4698.624 Hz)
      FDB   190         ; Note E (5273.984 Hz)
      FDB   179         ; Note F (5587.712 Hz)
      FDB   161         ; Note G (6217.872 Hz)
      FDB   142         ; Note A (7040.000 Hz)
      FDB   127         ; Note B (7902.080 Hz)

;/********************/;
;/* Note Delay Table */;
;/********************/;
;
TAB_DELAY  FDB   0,255,190,127,94
      FDB   63,47,31,23,16

      ORG   $FFE0
      FDB   OC5_INT       ; OC5 Vector
      FDB   OC4_INT       ; OC4 Vector
      FDB   OC3_INT       ; OC3 Vector
      FDB   OC2_INT       ; OC2 Vector
      FDB   OC1_INT       ; OC1 Vector
      ORG   $FFF0
      FDB   RTI_INT       ; RTI Vector
      ORG   $FFFE        ; Reset Vector
      FDB   MAIN

      END

ส่วนสำหรับเขียนเพื่อทำงานกับมอนิเตอร์ของอีทีที จะเป็นดังนี้


;/**********************************/;
;/* Demo Program For OutputCompare */;
;/*  Timer Run Interrupt Mode  */;
;/* Used OCX : Generate Music Note */;
;/* Hardware : ET-CP68HC11 Ver 2.0 */;
;/* Complier : AS11NEW.EXE (V1.03) */;
;/**********************************/;
;
;/***************************/;
;/*** I/O Register Equate ***/;
;/***************************/;
;
IOREGS   EQU   $1000        ; Start of I/O Register
PORTA    EQU   IOREGS+$00     ; I/O Port-A
PIOC    EQU   IOREGS+$02     ; I/O Control Register
PORTC    EQU   IOREGS+$03     ; I/O Port-C
PORTB    EQU   IOREGS+$04     ; I/O Port-B
PORTCL   EQU   IOREGS+$05     ; I/O Control Register
DDRC    EQU   IOREGS+$07     ; Data Direction Register-C
PORTD    EQU   IOREGS+$08     ; I/O Port-D
DDRD    EQU   IOREGS+$09     ; Data Direction Register-D
PORTE    EQU   IOREGS+$0A     ; I/O Port-E
CFORC    EQU   IOREGS+$0B     ; Force Output Compare
OC1M    EQU   IOREGS+$0C     ; OC1 Mask Bits
OC1D    EQU   IOREGS+$0D     ; OC1 Data Bits??
TCNT    EQU   IOREGS+$0E     ; Timer Count Register
TIC1    EQU   IOREGS+$10     ; Input Capture #1
TIC2    EQU   IOREGS+$12     ; Input Capture #2
TIC3    EQU   IOREGS+$14     ; Input Capture #3
TOC1    EQU   IOREGS+$16     ; Output Compare #1
TOC2    EQU   IOREGS+$18     ; Output Compare #2
TOC3    EQU   IOREGS+$1A     ; Output Compare #3
TOC4    EQU   IOREGS+$1C     ; Output Compare #4
TOC5    EQU   IOREGS+$1E     ; Output Compare #5
TCTL1    EQU   IOREGS+$20     ; Timer Control Register #1
TCTL2    EQU   IOREGS+$21     ; Timer Control Register #2
TMSK1    EQU   IOREGS+$22     ; Timer Mask #1
TFLG1    EQU   IOREGS+$23     ; Timer Flags #1
TMSK2    EQU   IOREGS+$24     ; Timer Mask #2
TFLG2    EQU   IOREGS+$25     ; Timer Flags #2
PACTL    EQU   IOREGS+$26     ; Pulse Accum Control
PACNT    EQU   IOREGS+$27     ; Pulse Accum Counter
SPCR    EQU   IOREGS+$28     ; SPI Control Register
SPSR    EQU   IOREGS+$29     ; SPI Status Register
SPDR    EQU   IOREGS+$2A     ; SPI Data Register
BAUD    EQU   IOREGS+$2B     ; Baudrate Register
SCCR1    EQU   IOREGS+$2C     ; SCI Register 1
SCCR2    EQU   IOREGS+$2D     ; SCI Register 2
SCSR    EQU   IOREGS+$2E     ; SCI Status Register
SCDR    EQU   IOREGS+$2F     ; SCI Data Register
ADCTL    EQU   IOREGS+$30     ; A/D Control Register
ADR1    EQU   IOREGS+$31     ; A/D Result 1
ADR2    EQU   IOREGS+$32     ; A/D Result 2
ADR3    EQU   IOREGS+$33     ; A/D Result 3
ADR4    EQU   IOREGS+$34     ; A/D Result 4
OPTION   EQU   IOREGS+$39     ; Option Register
COPRST   EQU   IOREGS+$3A     ; COP Reset Register
PPROG    EQU   IOREGS+$3B     ; EEPROM Programming Register
HPRIO    EQU   IOREGS+$3C     ; Highest-Priority Register
INIT    EQU   IOREGS+$3D     ; Memory Map Initialization
TEST1    EQU   IOREGS+$3E     ; Test Register 1
CONFIG   EQU   IOREGS+$3F     ; System Configuration
;
;/* Interrupt Vector For Debugger 68HC11 V2.0 */;
OC5_VEC   EQU   $20D3
OC4_VEC   EQU   $20D6
OC3_VEC   EQU   $20D9
OC2_VEC   EQU   $20DC
OC1_VEC   EQU   $20DF
RTI_VEC   EQU   $20EB

      ORG   $2200        ; Start of Debugger User Area
MAIN    LDAB  #$7E        ; Jump-EXT Opcode
      STAB  OC5_VEC       ; 1st Byte Debugger Vector
      STAB  OC4_VEC
      STAB  OC3_VEC
      STAB  OC2_VEC
      STAB  OC1_VEC
      STAB  RTI_VEC
      LDX   #OC5_INT      ; Address Service Routine
      STX   OC5_VEC+1      ; 2nd,3rd Byte Debugger Vector
      LDX   #OC4_INT
      STX   OC4_VEC+1
      LDX   #OC3_INT
      STX   OC3_VEC+1
      LDX   #OC2_INT
      STX   OC2_VEC+1
      LDX   #OC1_INT
      STX   OC1_VEC+1
      LDX   #RTI_INT
      STX   RTI_VEC+1
      ;
      LDD   #0         ; SONG_CNT = 0
      STD   SONG_CNT
      LDAB  TMSK2
      ORAB  #%01000000     
      STAB  TMSK2        ; Enable RTI Interrupt
      LDAB  #%01000000
      STAB  TFLG2        ; Clear RTIF Flag
      ;
      LDAB  TMSK1
      ORAB  #%11111000
      STAB  TMSK1        ; Enable OC1I-OC5I
      LDAB  #%11111000
      STAB  TFLG1        ; Clear OC1F-OC5F
      LDAB  #%00000000
      STAB  TCTL1        ; Disconnect OC2-OC5 Pin
      LDAB  PACTL
      ORAB  #%10000000
      STAB  PACTL        ; PA7 = Output
      CLI             ; Enable Global Interrupt
      ;
NEW_SONG  LDAB  #%11111000
      STAB  TFLG1        ; Clear OC1F-OC5F
      LDD   #0         ; Start 1st Music Note
      STD   SONG_PTR
      ;
      LDAB  #8
      STAB  NOTE_CNT      ; 8-Note on OC5(PA3)
      ;
SONG_OC5  JSR   GET_NOTE      ; Get Note & Delay
      LDD   FREQ_CNT
      STD   FREQ_OC5
      LDD   FREQ_OC5      ; FREQ_OC5 = 0 ?
      CPD   #0
      BNE   ENA_OC5
      JMP   DIS_OC5
      ;
ENA_OC5   LDD   TCNT
      ADDD  FREQ_OC5
      STD   TOC5
      LDAB  TCTL1
      ORAB  #%00000001
      STAB  TCTL1        ; Toggle OC5 Pin
      JMP   CHK_OC5
      ;
DIS_OC5   CLRB            ; No Active Output
      STAB  TCTL1        ; Disconnect OC2-5
      STAB  OC1M        ; Disconnect PA7
      STAB  OC1D        ; PA7 = 0
      ;
CHK_OC5   LDD   SONG_CNT      ; Loop Until SONG_CNT = 0
      CPD   #0
      BNE   CHK_OC5
      DEC   NOTE_CNT
      BNE   SONG_OC5
      ;
      LDAB  #8
      STAB  NOTE_CNT      ; 8-Note on OC4(PA4)
      ;
SONG_OC4  JSR   GET_NOTE      ; Get Note & Delay
      LDD   FREQ_CNT
      STD   FREQ_OC4
      LDD   FREQ_OC4      ; FREQ_OC4 = 0 ?
      CPD   #0
      BNE   ENA_OC4
      JMP   DIS_OC4
      ;
ENA_OC4   LDD   TCNT
      ADDD  FREQ_OC4
      STD   TOC4
      LDAB  TCTL1
      ORAB  #%00000100
      STAB  TCTL1        ; Toggle OC4 Pin
      JMP   CHK_OC4
      ;
DIS_OC4   CLRB            ; No Active Output
      STAB  TCTL1        ; Disconnect OC2-5
      STAB  OC1M        ; Disconnect PA7
      STAB  OC1D        ; PA7 = 0
      ;
CHK_OC4   LDD   SONG_CNT      ; Loop Until SONG_CNT = 0
      CPD   #0
      BNE   CHK_OC4
      DEC   NOTE_CNT
      BNE   SONG_OC4
      ;
      LDAB  #8
      STAB  NOTE_CNT      ; 8-Note on OC3(PA5)
      ;
SONG_OC3  JSR   GET_NOTE      ; Get Note & Delay
      LDD   FREQ_CNT
      STD   FREQ_OC3
      LDD   FREQ_OC3      ; FREQ_OC3 = 0 ?
      CPD   #0
      BNE   ENA_OC3
      JMP   DIS_OC3
      ;
ENA_OC3   LDD   TCNT
      ADDD  FREQ_OC3
      STD   TOC3
      LDAB  TCTL1
      ORAB  #%00010000
      STAB  TCTL1        ; Toggle OC3 Pin
      JMP   CHK_OC3
      ;
DIS_OC3   CLRB            ; No Active Output
      STAB  TCTL1        ; Disconnect OC2-5
      STAB  OC1M        ; Disconnect PA7
      STAB  OC1D        ; PA7 = 0
      ;
CHK_OC3   LDD   SONG_CNT      ; Loop Until SONG_CNT = 0
      CPD   #0
      BNE   CHK_OC3
      DEC   NOTE_CNT
      BNE   SONG_OC3
      ;
      LDAB  #8
      STAB  NOTE_CNT      ; 8-Note on OC2(PA6)
      ;
SONG_OC2  JSR   GET_NOTE      ; Get Note & Delay
      LDD   FREQ_CNT
      STD   FREQ_OC2
      LDD   FREQ_OC2      ; FREQ_OC2 = 0 ?
      CPD   #0
      BNE   ENA_OC2
      JMP   DIS_OC2
      ;
ENA_OC2   LDD   TCNT
      ADDD  FREQ_OC2
      STD   TOC2
      LDAB  TCTL1
      ORAB  #%01000000
      STAB  TCTL1        ; Toggle OC2 Pin
      JMP   CHK_OC2
      ;
DIS_OC2   CLRB            ; No Active Output
      STAB  TCTL1        ; Disconnect OC2-5
      STAB  OC1M        ; Disconnect PA7
      STAB  OC1D        ; PA7 = 0
      ;
CHK_OC2   LDD   SONG_CNT      ; Loop Until SONG_CNT = 0
      CPD   #0
      BNE   CHK_OC2
      DEC   NOTE_CNT
      BNE   SONG_OC2
      ;
      LDAB  #8
      STAB  NOTE_CNT      ; 8-Note on OC1(PA7)
      ;
SONG_OC1  JSR   GET_NOTE      ; Get Note & Delay
      LDD   FREQ_CNT
      STD   FREQ_OC1
      LDD   FREQ_OC1      ; FREQ_OC1 = 0 ?
      CPD   #0
      BNE   ENA_OC1
      JMP   DIS_OC1
      ;
ENA_OC1   LDD   TCNT
      ADDD  FREQ_OC1
      STD   TOC1
      LDAB  #%10000000
      STAB  OC1M        ; OC1 Active PA7
      STAB  OC1_STAS      ; Save Status Output
      STAB  OC1D        ; PA7 = 1
      JMP   CHK_OC1
      ;
DIS_OC1   CLRB            ; No Active Output
      STAB  TCTL1        ; Disconnect OC2-5
      STAB  OC1M        ; Disconnect PA7
      STAB  OC1D        ; PA7 = 0
      ;
CHK_OC1   LDD   SONG_CNT      ; Loop Until SONG_CNT = 0
      CPD   #0
      BNE   CHK_OC1
      DEC   NOTE_CNT
      BNE   SONG_OC1
      JMP   NEW_SONG

;/*********************************/;
;/* Get Frequency & Delay of Note */;
;/* Input : SONG_PTR(Note Table) */;
;/* Output : FREQ_CNT(Note Freq.) */;
;/*    : SONG_CNT(Note Delay) */;
;/*    : SONG_PTR=SONG_PTR+2 */;
;/*********************************/;
;
GET_NOTE  LDD   SONG_PTR      ; Get Note Pointer
      ADDD  #TAB_SONG
      PSHB
      PSHA
      PULX
      LDAA  #2
      LDAB  0,X         ; B = Note
      MUL
      ADDD  #TAB_NOTE
      PSHB
      PSHA
      PULX            ; X = Note Pointer
      LDD   0,X
      STD   FREQ_CNT      ; Save Note Frequency
      LDD   #1
      ADDD  SONG_PTR
      STD   SONG_PTR      ; SONG_PTR = SONG_PTR+1
      ;
      ;/* Get Delay of Note (Long-Time) */;
      LDD   SONG_PTR      ; get duration
      ADDD  #TAB_SONG
      PSHB
      PSHA
      PULX
      LDAA  #2
      LDAB  0,X         ; B = Delay
      MUL
      ADDD  #TAB_DELAY
      PSHB
      PSHA
      PULX            ; X = Delay Pointer
      LDD   0,X
      STD   SONG_CNT      ; Save Note Delay
      LDD   #1
      ADDD  SONG_PTR
      STD   SONG_PTR      ; SONG_PTR = SONG_PTR+1
      RTS

;/*****************/;
;/* RTI Interrupt */;
;/*****************/;
;
RTI_INT   LDD   SONG_CNT      ; Get Note
      CPD   #0
      BHI   DEC_NOTE      ; If >= 0 Jump (*+5)
      JMP   CLR_FLAG
DEC_NOTE  LDD   SONG_CNT      ; SONG_CNT = SONG_CNT-1
      SUBD  #1
      STD   SONG_CNT
CLR_FLAG  LDD   #%01000000     ; Clear RTIF flag
      STAB  TFLG2
      RTI

;/******************/;
;/* TOC5 Interrupt */;
;/******************/;
;
OC5_INT   LDD   TOC5        ; Read TOC5
      ADDD  FREQ_OC5      ; TOC5 = TOC5 + FREQ_OC5
      STD   TOC5
      LDD   #%00001000     ; Clear OC5F Flag
      STAB  TFLG1
      RTI

;/******************/;
;/* TOC4 Interrupt */;
;/******************/;
;
OC4_INT   LDD   TOC4        ; Read TOC4
      ADDD  FREQ_OC4      ; TOC4 = TOC4 + FREQ_OC4
      STD   TOC4
      LDD   #%00010000     ; Clear OC4F Flag
      STAB  TFLG1
      RTI

;/******************/;
;/* TOC3 Interrupt */;
;/******************/;
;
OC3_INT   LDD   TOC3        ; Read TOC3
      ADDD  FREQ_OC3      ; TOC3 = TOC3 + FREQ_OC3
      STD   TOC3
      LDD   #%00100000     ; Clear OC3F Flag
      STAB  TFLG1
      RTI

;/******************/;
;/* TOC2 Interrupt */;
;/******************/;
;
OC2_INT   LDD   TOC2        ; Read TOC2
      ADDD  FREQ_OC2      ; TOC2 = TOC2 + FREQ_OC2
      STD   TOC2
      LDD   #%01000000     ; Clear OC2F Flag
      STAB  TFLG1
      RTI

;/******************/;
;/* TOC1 Interrupt */;
;/******************/;
;
OC1_INT   LDD   TOC1        ; Read TOC1
      ADDD  FREQ_OC1      ; TOC1 = TOC1 + FREQ_OC1
      STD   TOC1
      LDAB  #%10000000     ; Clear OC1F Flag
      STAB  TFLG1
      LDAB  OC1_STAS      ; Toggle PA7
      COMB
      STAB  OC1_STAS
      ANDB  #%10000000
      STAB  OC1D
      RTI

;/********************/;
;/* Table of Pointer */;
;/* For Note & Delay */;
;/* Song of All Note */;
;/********************/;
;
TAB_SONG  FCB   00,1,01,5,02,5,03,5
      FCB   04,5,05,5,06,5,07,5
      FCB   00,1,08,5,09,5,10,5
      FCB   11,5,12,5,13,5,14,5
      FCB   00,1,15,5,16,5,17,5
      FCB   18,5,19,5,20,5,21,5
      FCB   00,1,22,5,23,5,24,5
      FCB   25,5,26,5,27,5,28,5
      FCB   00,1,29,5,30,5,31,5
      FCB   32,5,33,5,34,5,35,5
      FCB   255         ; End of Music

;/**************************/;
;/* Table of Standard Note */;
;/**************************/;
;
TAB_NOTE  FDB   0000        ; No Sound
      ;
      FDB   3822        ; Note C (261.624 Hz) Octave4
      FDB   3405        ; Note D (293.664 Hz)
      FDB   3034        ; Note E (329.624 Hz)
      FDB   2863        ; Note F (349.232 Hz)
      FDB   2551        ; Note G (391.992 Hz)
      FDB   2273        ; Note A (440.000 Hz)
      FDB   2025        ; Note B (493.880 Hz)
      ;
      FDB   1911        ; Note C (523.248 Hz) Octave5
      FDB   1703        ; Note D (587.238 Hz)
      FDB   1517        ; Note E (659.248 Hz)
      FDB   1432        ; Note F (698.464 Hz)
      FDB   1276        ; Note G (783.984 Hz)
      FDB   1136        ; Note A (880.000 Hz)
      FDB   1012        ; Note B (987.760 Hz)
      ;
      FDB   956         ; Note C (1046.496 Hz) Octave6
      FDB   851         ; Note D (1174.656 Hz)
      FDB   758         ; Note E (1318.496 Hz)
      FDB   716         ; Note F (1396.928 Hz)
      FDB   638         ; Note G (1567.968 Hz)
      FDB   568         ; Note A (1760.000 Hz)
      FDB   506         ; Note B (1975.520 Hz)
      ;
      FDB   478         ; Note C (2092.992 Hz) Octave7
      FDB   426         ; Note D (2349.312 Hz)
      FDB   379         ; Note E (2636.992 Hz)
      FDB   358         ; Note F (2793.856 Hz)
      FDB   319         ; Note G (3135.936 Hz)
      FDB   284         ; Note A (3520.000 Hz)
      FDB   253         ; Note B (3951.040 Hz)
      ;
      FDB   239         ; Note C (4185.984 Hz) Octave8
      FDB   213         ; Note D (4698.624 Hz)
      FDB   190         ; Note E (5273.984 Hz)
      FDB   179         ; Note F (5587.712 Hz)
      FDB   161         ; Note G (6217.872 Hz)
      FDB   142         ; Note A (7040.000 Hz)
      FDB   127         ; Note B (7902.080 Hz)

;/********************/;
;/* Note Delay Table */;
;/********************/;
;
TAB_DELAY  FDB   0,255,190,127,94
      FDB   63,47,31,23,16

;/* Variable Buffer in EXT-RAM */;
;
SONG_PTR  RMB   2          ; Music Note Pointer
SONG_CNT  RMB   2          ; Song Delay Count
NOTE_CNT  RMB   1          ; Note/Output Count
OC1_STAS  RMB   1          ; PA7 Status
;
FREQ_CNT  RMB   2          ; Timer 1/2 Cycle Count
FREQ_OC1  RMB   2
FREQ_OC2  RMB   2
FREQ_OC3  RMB   2
FREQ_OC4  RMB   2
FREQ_OC5  RMB   2

      END


สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๖ ธ.ค. ๒๕๔๓