[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ 68HC11 V2 ตอนที่ 10 ] ทดสอบติดต่อกับ SPI Interface

หมายเหตุ ตัวอย่างโปรแกรมนี้ใช้กับบอร์ด74HC595(ET-7LSD)

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับติดต่อกับระบบ SPI Interface กับบอร์ด CP-68HC11 V2 สำหรับการเขียนเพื่อเป็นโปรแกรมมอนิเตอร์เป็นดังนี้


;/**********************************/;
;/* Demo Program For SPI Interface */;
;/* Hardware : ET-CP68HC11 Ver 2.0 */;
;/* Complier : AS11NEW.EXE (V1.03) */;
;/**********************************/;
;
;/* Interface SPI With 74HC595(ET-7LSD)
;/* MISO (PD2) -- NC
;/* MOSI (PD3) -- DATA (14)
;/* SCK (PD4) -- SHIFT (11)
;/* SS# (PD5) -- LATCH (12)
;
PORTD    EQU   $1008          ; PortD Data Register
DDRD    EQU   $1009          ; PortD Data Direction
SPCR    EQU   $1028          ; SPI Control Register
SPSR    EQU   $1029          ; SPI Status Register
SPDR    EQU   $102A          ; SPI Data Register

      ORG   $A000          ; Start at Rom Monitor
MAIN    LDS   #$9FFF         ; Stack on RAM 32KB
      LDX   #$1000         ; Base Register
      JSR   INIT_SPI
LOOP1    LDAB  #10
      LDY   #TAB_SEG        ; 7-Segment Code 0-9
LOOP2    LDAA  0,Y
      JSR   TX_SPI         ; Display 7LSD
      JSR   DELAY
      INY
      DECB
      BNE   LOOP2
      BRA   LOOP1

;/*********************************/;
;/* Initial SPCR For SPI Port   */;
;/* SPIE = 0 : Interupt Disable  */;
;/* SPE = 1 : SPI System ON   */;
;/* DWOM = 0 : Output Push-Pull  */;
;/* MSTR = 1 : SPI = Master    */;
;/* CPOL = 0 : Clock Active High */;
;/* CPHA = 0 : Slave Latch Rising */;
;/* SPSR0,SPSR1 = 11 : Clock / 32 */;
;/*********************************/;
;
INIT_SPI  PSHA              ; Save Register
      LDAA  #%00111000
      STAA  $1009          ; PD5 (SS),PD4(SCK),PD3(MOSI)=Output
      LDAA  #%01010011
      STAA  $1028          ; SPCR SPI Control Register
      PULA              ; Restore Register
      RTS

;/***************************/;
;/* Send Data 1 Byte to SPI */;
;/* Input : ACC (8Bit-Data) */;
;/***************************/;
;
TX_SPI   PSHX              ; Save Register
      LDX   #$1000         ; Base Address Register
      BCLR  $08,X %00100000     ; PortD (SS = Low Falling Edge)
      STAA  SPDR          ; Store Data for Send
TX_SPI1   LDAA  $1029          ; SPSR (SPI Status)
      BPL   TX_SPI1
      BSET  $08,X %00100000     ; PortD (SS = High Rising Edge)
      PULX              ; Restore Register
      RTS

;/*****************************/;
;/* Delay 0.5 Sec at E = 2MHz */;
;/*****************************/;
;
DELAY    PSHX
      PSHB
      LDAB  #$50
DLY10    LDX   #$0D06         ; 10 mSec counter
DLY20    DEX
      BNE   DLY20
      DECB
      BNE   DLY10          ; 10mSec x 50 = 0.5 Second
      PULB
      PULX
      RTS

;/*******************/;
;/* Table 7 Segment */;
;/*******************/;
;
TAB_SEG   FCB   $3F,$06,$5B,$4F     ; 0 1 2 3
      FCB   $66,$6D,$7D,$07     ; 4 5 6 7
      FCB   $7F,$6F         ; 8 9

      ORG   $FFFE          ; Reset Vectot
      FDB   MAIN

      END

ส่วนสำหรับเขียนเพื่อทำงานกับมอนิเตอร์ของอีทีที จะเป็นดังนี้


;/**********************************/;
;/* Demo Program For SPI Interface */;
;/* Hardware : ET-CP68HC11 Ver 2.0 */;
;/* Complier : AS11NEW.EXE (V1.03) */;
;/**********************************/;
;
;/* Interface SPI With 74HC595(ET-7LSD)
;/* MISO (PD2) -- NC
;/* MOSI (PD3) -- DATA (14)
;/* SCK (PD4) -- SHIFT (11)
;/* SS# (PD5) -- LATCH (12)
;
PORTD    EQU   $1008          ; PortD Data Register
DDRD    EQU   $1009          ; PortD Data Direction
SPCR    EQU   $1028          ; SPI Control Register
SPSR    EQU   $1029          ; SPI Status Register
SPDR    EQU   $102A          ; SPI Data Register

      ORG   $2200          ; Start of Debugger User Area
MAIN    LDX   #$1000         ; Base Register
      JSR   INIT_SPI
LOOP1    LDAB  #10
      LDY   #TAB_SEG        ; 7-Segment Code 0-9
LOOP2    LDAA  0,Y
      JSR   TX_SPI         ; Display 7LSD
      JSR   DELAY
      INY
      DECB
      BNE   LOOP2
      BRA   LOOP1

;/*********************************/;
;/* Initial SPCR For SPI Port   */;
;/* SPIE = 0 : Interupt Disable  */;
;/* SPE = 1 : SPI System ON   */;
;/* DWOM = 0 : Output Push-Pull  */;
;/* MSTR = 1 : SPI = Master    */;
;/* CPOL = 0 : Clock Active High */;
;/* CPHA = 0 : Slave Latch Rising */;
;/* SPSR0,SPSR1 = 11 : Clock / 32 */;
;/*********************************/;
;
INIT_SPI  PSHA              ; Save Register
      LDAA  #%00111000
      STAA  $1009          ; PD5 (SS),PD4(SCK),PD3(MOSI)=Output
      LDAA  #%01010011
      STAA  $1028          ; SPCR SPI Control Register
      PULA              ; Restore Register
      RTS

;/***************************/;
;/* Send Data 1 Byte to SPI */;
;/* Input : ACC (8Bit-Data) */;
;/***************************/;
;
TX_SPI   PSHX              ; Save Register
      LDX   #$1000         ; Base Address Register
      BCLR  $08,X %00100000     ; PortD (SS = Low Falling Edge)
      STAA  SPDR          ; Store Data for Send
TX_SPI1   LDAA  $1029          ; SPSR (SPI Status)
      BPL   TX_SPI1
      BSET  $08,X %00100000     ; PortD (SS = High Rising Edge)
      PULX              ; Restore Register
      RTS

;/*****************************/;
;/* Delay 0.5 Sec at E = 2MHz */;
;/*****************************/;
;
DELAY    PSHX
      PSHB
      LDAB  #$50
DLY10    LDX   #$0D06         ; 10 mSec counter
DLY20    DEX
      BNE   DLY20
      DECB
      BNE   DLY10          ; 10mSec x 50 = 0.5 Second
      PULB
      PULX
      RTS

;/*******************/;
;/* Table 7 Segment */;
;/*******************/;
;
TAB_SEG   FCB   $3F,$06,$5B,$4F     ; 0 1 2 3
      FCB   $66,$6D,$7D,$07     ; 4 5 6 7
      FCB   $7F,$6F         ; 8 9

      END


สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๖ ธ.ค. ๒๕๔๓