[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ 68HC11 V2 ตอนที่ 9 ] ทดสอบติดต่อกับ Scan Key 4x4

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับติดต่อกับ Scan Key 4x4 แล้วแสดงผลการทำงานออกทาง RS232 กับบอร์ด CP-68HC11 V2 สำหรับการเขียนเพื่อเป็นโปรแกรมมอนิเตอร์เป็นดังนี้


;/**********************************/;
;/* Demo Program For Scankey 4x4  */;
;/* Hardware : ET-CP68HC11 Ver 2.0 */;
;/* Complier : AS11NEW.EXE (V1.03) */;
;/**********************************/;
;
;/* Address Port of 8255
PA8255   EQU   $1200          ; PortA = Output
PB8255   EQU   $1201          ; PortB = Input
PC8255   EQU   $1202          ; PCL = Output,PCH = Input
CTL8255   EQU   $1203          ; Control 8255
;
BAUD    EQU   $2B           ; SCI Baud rate control Reg.
SCCR1    EQU   $2C           ; SCI Control Register1
SCCR2    EQU   $2D           ; SCI Control Register2
SCSR    EQU   $2E           ; SCI Status Register
SCDR    EQU   $2F           ; SCI Data (RDR=Read,TDR=Write)

      ORG   $00
SCAN_BUF  RMB   1
KEY_FLAG  RMB   1            ; 1 = old key 0 = new key

      ORG   $A000          ; Start at ROM Monitor
      ;
START    LDS   #$9FFF         ; Stack on RAM 32KB
      LDX   #$1000         ; Base Register Index
      ;
      PSHX
      LDX   #$FFFF         ; Power on Delay
PWR_DLY   DEX
      BNE   PWR_DLY
      PULX
      ;
      CLRA
      STAA  KEY_FLAG
      LDAA  #%10001000       ; PA,PB,PCL = Output,PCH = Input
      STAA  CTL8255
      ;
      JSR   INIT_SCI        ; Initial SCI = 9600,N,8,1,P
      JSR   PRINT_SCI
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Test Keyboard Telephone 4x3'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'PC0-PC3 = Out, PC4-PC7 = In'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Pin 1,2 Keyboard = PC0 8255'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Pin 3  Keyboard = PC1 8255'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Pin 5  Keyboard = PC2 8255'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Pin 6  Keyboard = PC3 8255'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Pin 7  Keyboard = PC4 8255'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Pin 4,8 Keyboard = PC5 8255'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Pin 9  Keyboard = PC6 8255'
      FCB   $0A,$0D,$0A,$00
      ;
WAIT_KEY  JSR   SCAN_KEY
      CMPA  #$FF
      BEQ   WAIT_KEY        ; Loop Until Keypress
      ;
      PSHA
      JSR   PRINT_SCI
      FCB   $0D
      FCC   'Keypress = '
      FCB   $00
      PULA
      ;
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI
      TBA
      JSR   TX_SCI
      BRA   WAIT_KEY

;/******************************/;
;/* Scan Keyboard Matrix (4x4) */;
;/* PC0..PC3 : Colum (Out)   */;
;/* PC4..PC7 : Row (In)    */;
;/* Output  : ACC (Code 0..F) */;
;/*     : FFH (Not Press) */;
;/******************************/;
;
SCAN_KEY  LDAB  #4           ; Counter for Scan 4x4
      LDAA  #%00000001       ; Data For Colum Scan
      STAA  SCAN_BUF
      ;
SCAN1    LDAA  SCAN_BUF
      COMA
      STAA  PC8255         ; Scan Colum (PC0..PC3)
      LDAA  PC8255         ; In Row (PC4..PC7)
      ANDA  #$F0
      CMPA  #$F0          ; Check row only (PC0..PC3)
      BNE   KEY_PRES        ; Jump if keypress
      LDAA  SCAN_BUF
      ASLA
      STAA  SCAN_BUF        ; Next Colum Scan
      DECB
      BNE   SCAN1
      LDAA  #$FF          ; Not Keypress
      CLRB
      STAB  KEY_FLAG        ; Reset Press
      BRA   END_SCAN
      ;
KEY_PRES  JSR   DLY_10MS        ; Debounce key
      LDAA  PC8255         ; In Row (PC4..PC7)
      ANDA  #$F0
      CMPA  #$F0          ; Check row only (PC4..PC7)
      BNE   KEY_CODE        ; YES keypress
      BRA   SCAN_KEY        ; NO keybounce or noise
      ;
KEY_CODE  JSR   KEY_NEW
      BCC   SCAN1          ; Ignore if old key
      LDAB  SCAN_BUF
      ABA               ; Mix Row & Colum
      ;
      LDY   #KEY_TAB        ; Row & Colum Code
      LDAB  #12           ; 12 Key Count
CODE1    CMPA  0,Y
      BEQ   CODE2
      INY
      DECB
      BNE   CODE1
      LDAA  #$FF          ; Not Math in 12 Key
      BRA   END_SCAN
CODE2    DECB
      TBA               ; Keycode (0..F)
END_SCAN  RTS

;/******************************/;
;/* Check Old & New key Status */;
;/* Out Status = Carry flag  */;
;/* Carry Flag(0) is old press */;
;/* Carry Flag(1) is new press */;
;/******************************/;
;
KEY_NEW   PSHA
      CLC               ; old key Status
      LDAA  KEY_FLAG
      BNE   END_NEW         ; Not Zero
      INCA              ; old key in Next Time
      STAA  KEY_FLAG
      SEC               ; New Key Status
END_NEW   PULA
      RTS

;/*******************************/;
;/* Table Code For Key Tel. 4x3 */;
;/* Pin 1,2 Keyboard = PC0 8255 */;
;/* Pin 3  Keyboard = PC1 8255 */;
;/* Pin 5  Keyboard = PC2 8255 */;
;/* Pin 6  Keyboard = PC3 8255 */;
;/* Pin 7  Keyboard = PC4 8255 */;
;/* Pin 4,8 Keyboard = PC5 8255 */;
;/* Pin 9  Keyboard = PC6 8255 */;
;/*******************************/;
;
KEY_TAB   FCB   $E1,$B1,$E2,$D2     ; #  *  9  8
      FCB   $B2,$E4,$D4,$B4     ; 7  6  5  4
      FCB   $E8,$D8,$B8,$D1     ; 3  2  1  0

;/*******************************/;
;/* Convert Hex to ASCII to A,B */;
;/* Input = ACCA       */;
;/* Output = ACCA Hi-byte   */;
;/*      ACCB Low-byte   */;
;/*******************************/;
;
HEX_2ASC  PSHA
      JSR   HEX_TO_ASC
      TAB               ; Transfer B <- A (B = Lo byte)
      PULA
      RORA              ; Swap A
      RORA
      RORA
      RORA
      JSR   HEX_TO_ASC
      RTS

;/*******************************/;
;/* Convert Hex (0-F) to ASCII */;
;/* Input = Register ACC (Hex) */;
;/* Output = Register ACC (ASC) */;
;/*******************************/;
;
HEX_TO_ASC CLC               ; clear carry bit
      ANDA  #%00001111
      CMPA  #$09
      BNE   HTOA1
      SEC               ; set carry bit
HTOA1    BCC   HTOA2          ; > 0AH
      ORAA  #$30          ; < 0AH
      JMP   END_HTOA
HTOA2    SBCA  #$09          ; > 0AH
      ORAA  #$40
END_HTOA  RTS

;/*******************/;
;/* Delay Time 10mS */;
;/* E-Clock = 2 MHz */;
;/*******************/;
;
DLY_10MS  PSHX
      LDX   #$0D06         ; 10 mSec counter
DLY10    DEX
      BNE   DLY10
      PULX
      RTS

;/****************************************/;
;/* Initial the SCI Port for 68HC11 CPU */;
;/* Baud rate : Crystal Oscilator 8MHz */;
;/* Format SCI : Data 8 bit,1 Stop bit  */;
;/****************************************/;
;
INIT_SCI  LDAA  #%00110000       ; Set Baud rate 9600
      ;LDAA  #%00110001       ; Set Baud rate 4800
      ;LDAA  #%00110010       ; Set Baud rate 2400
      ;LDAA  #%00110011       ; Set Baud rate 1200
      STAA  BAUD,X
      LDAA  #$00
      STAA  SCCR1,X         ; Set 8bit data,1 Stop bit
      LDAA  #$0C          ; Enable RXD,TXD pin
      STAA  SCCR2,X
      RTS

;/********************************/;
;/* Transmit ASCII 1byte to SCI */;
;/* Input  : ACCA (ASCII Code) */;
;/* Output  : ASCII to SCI Port */;
;/* Register : ACCA,ACCB     */;
;/********************************/;
;
TX_SCI   PSHB
TX_SCI1   BRCLR  SCSR,X $80 TX_SCI1   ; Wait TDRE=1 (Buffer Empty)
      LDAB  SCSR,X         ; Read For Clear Status
      STAA  SCDR,X         ; Send character to SCI
TX_SCI2   BRCLR  SCSR,X $40 TX_SCI2   ; Wait TC=1 (Send Complete)
      PULB
      RTS

;/*************************/;
;/* Receive data from SCI */;
;/* INPUT : SCI Port   */;
;/* OUTPUT : ACCA     */;
;/*************************/;
;
RX_SCI   BRCLR  SCSR,X $20 RX_SCI    ; Wait RDRF=1 (Receive Ready)
      LDAA  SCSR,X
      ANDA  #$0E
      BNE   RX_SCI1         ; Rx Fail
      LDAA  SCDR,X         ; Rx OK = Read data
      BRA   RX_SCI2
RX_SCI1   LDAA  SCDR,X
      CLRA              ; Rx Fail Clear Data
RX_SCI2   RTS

;/*******************************/;
;/* Print Out Data to SCI Port */;
;/* Usage  : JSR  PRINT_SCI */;
;/*      : FCC  'xxxxxxx' */;
;/*      : FCB  $00    */;
;/* Register : ACCA      */;
;/* Call Sub : TX_SCI     */;
;/* Note   : Last byte = 00 */;
;/*      : For EXT. Memory */;
;/*******************************/;
;
PRINT_SCI  PULY              ; Pop Stack (PC Value)
      PSHA
      PSHB
PRN_SCI1  LDAA  0,Y           ; Get Data For Print
      CMPA  #$00          ; Check Last Byte
      BNE   PRN_SCI2        ; Jump if not Last Byte
      BRA   PRN_SCI3
PRN_SCI2  JSR   TX_SCI         ; Send Data
      INY
      BRA   PRN_SCI1
PRN_SCI3  INY               ; Point to Next Instruction
      PULB
      PULA
      PSHY              ; Push Stack (PC Value)
      RTS

      ORG   $FFFE          ; Reset Vector
      FDB   START

      END


ส่วนสำหรับเขียนเพื่อทำงานกับมอนิเตอร์ของอีทีที จะเป็นดังนี้


;/**********************************/;
;/* Demo Program For Scankey 4x4  */;
;/* Hardware : ET-CP68HC11 Ver 2.0 */;
;/* Complier : AS11NEW.EXE (V1.03) */;
;/**********************************/;
;
;/* Address Port of 8255
PA8255   EQU   $1200          ; PortA = Output
PB8255   EQU   $1201          ; PortB = Input
PC8255   EQU   $1202          ; PCL = Output,PCH = Input
CTL8255   EQU   $1203          ; Control 8255
;
BAUD    EQU   $2B           ; SCI Baud rate control Reg.
SCCR1    EQU   $2C           ; SCI Control Register1
SCCR2    EQU   $2D           ; SCI Control Register2
SCSR    EQU   $2E           ; SCI Status Register
SCDR    EQU   $2F           ; SCI Data (RDR=Read,TDR=Write)

      ORG   $00
SCAN_BUF  RMB   1
KEY_FLAG  RMB   1            ; 1 = old key 0 = new key

      ORG   $2200        ; Start of Debugger User Area
MAIN    LDX   #$1000         ; Base Register Index
      CLRA
      STAA  KEY_FLAG
      LDAA  #%10001000       ; PA,PB,PCL = Output,PCH = Input
      STAA  CTL8255
      ;
      JSR   INIT_SCI        ; Initial SCI = 9600,N,8,1,P
      JSR   PRINT_SCI
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Test Keyboard Telephone 4x3'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'PC0-PC3 = Out, PC4-PC7 = In'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Pin 1,2 Keyboard = PC0 8255'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Pin 3  Keyboard = PC1 8255'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Pin 5  Keyboard = PC2 8255'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Pin 6  Keyboard = PC3 8255'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Pin 7  Keyboard = PC4 8255'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Pin 4,8 Keyboard = PC5 8255'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Pin 9  Keyboard = PC6 8255'
      FCB   $0A,$0D,$0A,$00
      ;
WAIT_KEY  JSR   SCAN_KEY
      CMPA  #$FF
      BEQ   WAIT_KEY        ; Loop Until Keypress
      ;
      PSHA
      JSR   PRINT_SCI
      FCB   $0D
      FCC   'Keypress = '
      FCB   $00
      PULA
      ;
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI
      TBA
      JSR   TX_SCI
      BRA   WAIT_KEY

;/******************************/;
;/* Scan Keyboard Matrix (4x4) */;
;/* PC0..PC3 : Colum (Out)   */;
;/* PC4..PC7 : Row (In)    */;
;/* Output  : ACC (Code 0..F) */;
;/*     : FFH (Not Press) */;
;/******************************/;
;
SCAN_KEY  LDAB  #4           ; Counter for Scan 4x4
      LDAA  #%00000001       ; Data For Colum Scan
      STAA  SCAN_BUF
      ;
SCAN1    LDAA  SCAN_BUF
      COMA
      STAA  PC8255         ; Scan Colum (PC0..PC3)
      LDAA  PC8255         ; In Row (PC4..PC7)
      ANDA  #$F0
      CMPA  #$F0          ; Check row only (PC0..PC3)
      BNE   KEY_PRES        ; Jump if keypress
      LDAA  SCAN_BUF
      ASLA
      STAA  SCAN_BUF        ; Next Colum Scan
      DECB
      BNE   SCAN1
      LDAA  #$FF          ; Not Keypress
      CLRB
      STAB  KEY_FLAG        ; Reset Press
      BRA   END_SCAN
      ;
KEY_PRES  JSR   DLY_10MS        ; Debounce key
      LDAA  PC8255         ; In Row (PC4..PC7)
      ANDA  #$F0
      CMPA  #$F0          ; Check row only (PC4..PC7)
      BNE   KEY_CODE        ; YES keypress
      BRA   SCAN_KEY        ; NO keybounce or noise
      ;
KEY_CODE  JSR   KEY_NEW
      BCC   SCAN1          ; Ignore if old key
      LDAB  SCAN_BUF
      ABA               ; Mix Row & Colum
      ;
      LDY   #KEY_TAB        ; Row & Colum Code
      LDAB  #12           ; 12 Key Count
CODE1    CMPA  0,Y
      BEQ   CODE2
      INY
      DECB
      BNE   CODE1
      LDAA  #$FF          ; Not Math in 12 Key
      BRA   END_SCAN
CODE2    DECB
      TBA               ; Keycode (0..F)
END_SCAN  RTS

;/******************************/;
;/* Check Old & New key Status */;
;/* Out Status = Carry flag  */;
;/* Carry Flag(0) is old press */;
;/* Carry Flag(1) is new press */;
;/******************************/;
;
KEY_NEW   PSHA
      CLC               ; old key Status
      LDAA  KEY_FLAG
      BNE   END_NEW         ; Not Zero
      INCA              ; old key in Next Time
      STAA  KEY_FLAG
      SEC               ; New Key Status
END_NEW   PULA
      RTS

;/*******************************/;
;/* Table Code For Key Tel. 4x3 */;
;/* Pin 1,2 Keyboard = PC0 8255 */;
;/* Pin 3  Keyboard = PC1 8255 */;
;/* Pin 5  Keyboard = PC2 8255 */;
;/* Pin 6  Keyboard = PC3 8255 */;
;/* Pin 7  Keyboard = PC4 8255 */;
;/* Pin 4,8 Keyboard = PC5 8255 */;
;/* Pin 9  Keyboard = PC6 8255 */;
;/*******************************/;
;
KEY_TAB   FCB   $E1,$B1,$E2,$D2     ; #  *  9  8
      FCB   $B2,$E4,$D4,$B4     ; 7  6  5  4
      FCB   $E8,$D8,$B8,$D1     ; 3  2  1  0

;/*******************************/;
;/* Convert Hex to ASCII to A,B */;
;/* Input = ACCA       */;
;/* Output = ACCA Hi-byte   */;
;/*      ACCB Low-byte   */;
;/*******************************/;
;
HEX_2ASC  PSHA
      JSR   HEX_TO_ASC
      TAB               ; Transfer B <- A (B = Lo byte)
      PULA
      RORA              ; Swap A
      RORA
      RORA
      RORA
      JSR   HEX_TO_ASC
      RTS

;/*******************************/;
;/* Convert Hex (0-F) to ASCII */;
;/* Input = Register ACC (Hex) */;
;/* Output = Register ACC (ASC) */;
;/*******************************/;
;
HEX_TO_ASC CLC               ; clear carry bit
      ANDA  #%00001111
      CMPA  #$09
      BNE   HTOA1
      SEC               ; set carry bit
HTOA1    BCC   HTOA2          ; > 0AH
      ORAA  #$30          ; < 0AH
      JMP   END_HTOA
HTOA2    SBCA  #$09          ; > 0AH
      ORAA  #$40
END_HTOA  RTS

;/*******************/;
;/* Delay Time 10mS */;
;/* E-Clock = 2 MHz */;
;/*******************/;
;
DLY_10MS  PSHX
      LDX   #$0D06         ; 10 mSec counter
DLY10    DEX
      BNE   DLY10
      PULX
      RTS

;/****************************************/;
;/* Initial the SCI Port for 68HC11 CPU */;
;/* Baud rate : Crystal Oscilator 8MHz */;
;/* Format SCI : Data 8 bit,1 Stop bit  */;
;/****************************************/;
;
INIT_SCI  LDAA  #%00110000       ; Set Baud rate 9600
      ;LDAA  #%00110001       ; Set Baud rate 4800
      ;LDAA  #%00110010       ; Set Baud rate 2400
      ;LDAA  #%00110011       ; Set Baud rate 1200
      STAA  BAUD,X
      LDAA  #$00
      STAA  SCCR1,X         ; Set 8bit data,1 Stop bit
      LDAA  #$0C          ; Enable RXD,TXD pin
      STAA  SCCR2,X
      RTS

;/********************************/;
;/* Transmit ASCII 1byte to SCI */;
;/* Input  : ACCA (ASCII Code) */;
;/* Output  : ASCII to SCI Port */;
;/* Register : ACCA,ACCB     */;
;/********************************/;
;
TX_SCI   PSHB
TX_SCI1   BRCLR  SCSR,X $80 TX_SCI1   ; Wait TDRE=1 (Buffer Empty)
      LDAB  SCSR,X         ; Read For Clear Status
      STAA  SCDR,X         ; Send character to SCI
TX_SCI2   BRCLR  SCSR,X $40 TX_SCI2   ; Wait TC=1 (Send Complete)
      PULB
      RTS

;/*************************/;
;/* Receive data from SCI */;
;/* INPUT : SCI Port   */;
;/* OUTPUT : ACCA     */;
;/*************************/;
;
RX_SCI   BRCLR  SCSR,X $20 RX_SCI    ; Wait RDRF=1 (Receive Ready)
      LDAA  SCSR,X
      ANDA  #$0E
      BNE   RX_SCI1         ; Rx Fail
      LDAA  SCDR,X         ; Rx OK = Read data
      BRA   RX_SCI2
RX_SCI1   LDAA  SCDR,X
      CLRA              ; Rx Fail Clear Data
RX_SCI2   RTS

;/*******************************/;
;/* Print Out Data to SCI Port */;
;/* Usage  : JSR  PRINT_SCI */;
;/*      : FCC  'xxxxxxx' */;
;/*      : FCB  $00    */;
;/* Register : ACCA      */;
;/* Call Sub : TX_SCI     */;
;/* Note   : Last byte = 00 */;
;/*      : For EXT. Memory */;
;/*******************************/;
;
PRINT_SCI  PULY              ; Pop Stack (PC Value)
      PSHA
      PSHB
PRN_SCI1  LDAA  0,Y           ; Get Data For Print
      CMPA  #$00          ; Check Last Byte
      BNE   PRN_SCI2        ; Jump if not Last Byte
      BRA   PRN_SCI3
PRN_SCI2  JSR   TX_SCI         ; Send Data
      INY
      BRA   PRN_SCI1
PRN_SCI3  INY               ; Point to Next Instruction
      PULB
      PULA
      PSHY              ; Push Stack (PC Value)
      RTS

      END


สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๖ ธ.ค. ๒๕๔๓