[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ 68HC11 V2 ตอนที่ 8 ] ทดสอบติดต่อกับระบบ Output Compare (OCX) แบบ Interrupt Mode

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับติดต่อกับระบบ Output Compare (OCX) แบบ Interrupt Mode กับบอร์ด CP-68HC11 V2 สำหรับการเขียนเพื่อเป็นโปรแกรมมอนิเตอร์เป็นดังนี้


;/**********************************/;
;/* Demo Program For OutputCompare */;
;/*  Timer Run Interrupt Mode  */;
;/* Used OCX Gen Square-Wave   */;
;/* Hardware : ET-CP68HC11 Ver 2.0 */;
;/* Complier : AS11NEW.EXE (V1.03) */;
;/**********************************/;
;
;/*** I/O Register Equate ***/;
IOREGS   EQU   $1000          ; Base Tegister
PORTA    EQU   $00           ; i/o port a
PIOC    EQU   $02           ; i/o control reg
PORTC    EQU   $03           ; i/o port c
PORTB    EQU   $04           ; i/o port b
PORTCL   EQU   $05           ; i/o control reg
DDRC    EQU   $07           ; data direction reg c
PORTD    EQU   $08           ; i/o port d
DDRD    EQU   $09           ; data direction reg d
PORTE    EQU   $0A           ; i/o port e
CFORC    EQU   $0B           ; force output compare
OC1M    EQU   $0C           ; OC1 mask bits
OC1D    EQU   $0D           ; OC1 data bits??
TCNT    EQU   $0E           ; timer count reg
TIC1    EQU   $10           ; input capture #1
TIC2    EQU   $12           ; input capture #2
TIC3    EQU   $14           ; input capture #3
TOC1    EQU   $16           ; output compare #1
TOC2    EQU   $18           ; output compare #2
TOC3    EQU   $1A           ; output compare #3
TOC4    EQU   $1C           ; output compare #4
TOC5    EQU   $1E           ; output compare #5
TCTL1    EQU   $20           ; timer control reg #1
TCTL2    EQU   $21           ; timer control reg #2
TMSK1    EQU   $22           ; timer mask #1
TFLG1    EQU   $23           ; timer flags reg #1
TMSK2    EQU   $24           ; timer mask #2
TFLG2    EQU   $25           ; timer flags reg #2
PACTL    EQU   $26           ; pulse accum control
PACNT    EQU   $27           ; pulse accum counter
SPCR    EQU   $28           ; SPI control reg
SPSR    EQU   $29           ; SPI status reg
SPDR    EQU   $2A           ; SPI data reg
BAUD    EQU   $2B           ; baud rate reg
SCCR1    EQU   $2C           ; SCI reg 1
SCCR2    EQU   $2D           ; SCI reg 2
SCSR    EQU   $2E           ; SCI status reg
SCDR    EQU   $2F           ; SCI data reg
ADCTL    EQU   $30           ; a/d control reg
ADR1    EQU   $31           ; a/d result reg 1
ADR2    EQU   $32           ; a/d result reg 2
ADR3    EQU   $33           ; a/d result reg 3
ADR4    EQU   $34           ; a/d result reg 4
OPTION   EQU   $39           ; option reg
COPRST   EQU   $3A           ; COP reset reg
PPROG    EQU   $3B           ; eeprom programming reg
HPRIO    EQU   $3C           ; highest-priority reg
INIT    EQU   $3D           ; memory map initialization
TEST1    EQU   $3E           ; test reg 1
CONFIG   EQU   $3F           ; system configuration

      ORG   $0000
CNT_OC1   RMB   2            ; 1/2 Cycle Count
CNT_OC2   RMB   2
CNT_OC3   RMB   2
CNT_OC4   RMB   2
CNT_OC5   RMB   2

      ORG   $A000          ; Start at ROM Monitor
START    LDS   #$9FFF         ; Stack on RAM 32KB
      LDX   #IOREGS         ; Base Register Index
      JSR   INIT_SCI        ; Initial SCI = 9600,N,8,1,P
      ;
      JSR   PRINT_SCI
      FCB   $0D,$0A
      FCC   '************ Test Output Compares ************'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Use OC1 Gen Square Wave on PA7'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Use OC2 Gen Square Wave on PA6'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Use OC3 Gen Square Wave on PA5'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Use OC4 Gen Square Wave on PA4'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Use OC5 Gen Square Wave on PA3'
      FCB   $0D,$0A,$00
      ;
      ;/* Clock = 2-MHz / 16 = 125,000Hz
      ;/* 1 Cycle = 8uS
      BSET  PACTL,X $80       ; PA7 = Output
      BSET  OC1M,X $80       ; OC1 Active Pin PA7
      BSET  OC1D,X $80
      LDD   #$FFFF         ; 65536 x 0.5uS
      STD   CNT_OC1
      LDD   #$7FFF         ; 32768 x 0.5uS
      STD   CNT_OC2
      LDD   #$3FFF         ; 16384 x 0.5uS
      STD   CNT_OC3
      LDD   #$1FFF         ; 8192 x 0.5uS
      STD   CNT_OC4
      LDD   #$0FFF         ; 4096 x 0.5uS
      STD   CNT_OC5
      ;
      LDAA  #%01010101       ; OMX:OLX = 0:1
      STAA  TCTL1,X         ; OCX Toggle When Overflow
      LDAA  #%11111000
      STAA  TFLG1,X         ; Clear OCXF (Clear Overflow Flag)
      STAA  TMSK1,X         ; Set OCXI (Enable OCX Interupt)
      CLI               ; Enable Global Interupt
      ;
      BRA   *            ; Loop Here For Interupt

;/****************************************/;
;/* Initial the SCI Port for 68HC11 CPU */;
;/* Baud rate : Crystal Oscilator 8MHz */;
;/* Format SCI : Data 8 bit,1 Stop bit  */;
;/****************************************/;
;
INIT_SCI  LDAA  #%00110000       ; Set Baud rate 9600
      ;LDAA  #%00110001       ; Set Baud rate 4800
      ;LDAA  #%00110010       ; Set Baud rate 2400
      ;LDAA  #%00110011       ; Set Baud rate 1200
      STAA  BAUD,X
      LDAA  #$00
      STAA  SCCR1,X         ; Set 8bit data,1 Stop bit
      LDAA  #$0C          ; Enable RXD,TXD pin
      STAA  SCCR2,X
      RTS

;/********************************/;
;/* Transmit ASCII 1byte to SCI */;
;/* Input  : ACCA (ASCII Code) */;
;/* Output  : ASCII to SCI Port */;
;/* Register : ACCA,ACCB     */;
;/********************************/;
;
TX_SCI   PSHB
TX_SCI1   BRCLR  SCSR,X $80 TX_SCI1   ; Wait TDRE=1 (Buffer Empty)
      LDAB  SCSR,X         ; Read For Clear Status
      STAA  SCDR,X         ; Send character to SCI
TX_SCI2   BRCLR  SCSR,X $40 TX_SCI2   ; Wait TC=1 (Send Complete)
      PULB
      RTS

;/*************************/;
;/* Receive data from SCI */;
;/* INPUT : SCI Port   */;
;/* OUTPUT : ACCA     */;
;/*************************/;
;
RX_SCI   BRCLR  SCSR,X $20 RX_SCI    ; Wait RDRF=1 (Receive Ready)
      LDAA  SCSR,X
      ANDA  #$0E
      BNE   RX_SCI1         ; Rx Fail
      LDAA  SCDR,X         ; Rx OK = Read data
      BRA   RX_SCI2
RX_SCI1   LDAA  SCDR,X
      CLRA              ; Rx Fail Clear Data
RX_SCI2   RTS

;/*******************************/;
;/* Print Out Data to SCI Port */;
;/* Usage  : JSR  PRINT_SCI */;
;/*      : FCC  'xxxxxxx' */;
;/*      : FCB  $00    */;
;/* Register : ACCA      */;
;/* Call Sub : TX_SCI     */;
;/* Note   : Last byte = 00 */;
;/*      : For EXT. Memory */;
;/*******************************/;
;
PRINT_SCI  PULY              ; Pop Stack (PC Value)
      PSHA
      PSHB
PRN_SCI1  LDAA  0,Y           ; Get Data For Print
      CMPA  #$00          ; Check Last Byte
      BNE   PRN_SCI2        ; Jump if not Last Byte
      BRA   PRN_SCI3
PRN_SCI2  JSR   TX_SCI         ; Send Data
      INY
      BRA   PRN_SCI1
PRN_SCI3  INY               ; Point to Next Instruction
      PULB
      PULA
      PSHY              ; Push Stack (PC Value)
      RTS

;/***********************/;
;/ OC1 Interupt Service */;
;/***********************/;
;
OC1_INT   LDD   CNT_OC1       ; Get Delay Count
      ADDD  TOC1,X       ; TOC1 = Old TOC1 + HDLY
      STD   TOC1,X
      BSET  TFLG1,X %10000000  ; Clear OC1F Flag
      LDAA  OC1D,X       ; Toggle PA7
      COMA
      ANDA  #$80
      STAA  OC1D,X
      RTI

;/***********************/;
;/ OC2 Interupt Service */;
;/***********************/;
;
OC2_INT   LDD   CNT_OC2       ; Get Delay Count
      ADDD  TOC2,X       ; TOC2 = Old TOC2 + HDLY
      STD   TOC2,X
      BSET  TFLG1,X %01000000  ; Clear OC2F Flag
      RTI

;/***********************/;
;/ OC3 Interupt Service */;
;/***********************/;
;
OC3_INT   LDD   CNT_OC3       ; Get Delay Count
      ADDD  TOC3,X       ; TOC3 = Old TOC3 + HDLY
      STD   TOC3,X
      BSET  TFLG1,X %00100000  ; Clear OC3F Flag
      RTI

;/***********************/;
;/ OC4 Interupt Service */;
;/***********************/;
;
OC4_INT   LDD   CNT_OC4       ; Get Delay Count
      ADDD  TOC4,X       ; TOC4 = Old TOC4 + HDLY
      STD   TOC4,X
      BSET  TFLG1,X %00010000  ; Clear OC4F Flag
      RTI

;/***********************/;
;/ OC5 Interupt Service */;
;/***********************/;
;
OC5_INT   LDD   CNT_OC5       ; Get Delay Count
      ADDD  TOC5,X       ; TOC5 = Old TOC5 + HDLY
      STD   TOC5,X
      BSET  TFLG1,X %00001000  ; Clear OC5F Flag
      RTI

      ORG   $FFE0          
      FDB   OC5_INT         ; OC5 Vector
      FDB   OC4_INT         ; OC4 Vector
      FDB   OC3_INT         ; OC3 Vector
      FDB   OC2_INT         ; OC2 Vector
      FDB   OC1_INT         ; OC1 Vector
      ORG   $FFFE          ; Reset Vector
      FDB   START

      END

ส่วนสำหรับเขียนเพื่อทำงานกับมอนิเตอร์ของอีทีที จะเป็นดังนี้


;/**********************************/;
;/* Demo Program For OutputCompare */;
;/*  Timer Run Interrupt Mode  */;
;/* Used OCX Gen Square-Wave   */;
;/* Hardware : ET-CP68HC11 Ver 2.0 */;
;/* Complier : AS11NEW.EXE (V1.03) */;
;/**********************************/;
;
;/*** I/O Register Equate ***/;
IOREGS   EQU   $1000          ; Base Tegister
PORTA    EQU   $00           ; i/o port a
PIOC    EQU   $02           ; i/o control reg
PORTC    EQU   $03           ; i/o port c
PORTB    EQU   $04           ; i/o port b
PORTCL   EQU   $05           ; i/o control reg
DDRC    EQU   $07           ; data direction reg c
PORTD    EQU   $08           ; i/o port d
DDRD    EQU   $09           ; data direction reg d
PORTE    EQU   $0A           ; i/o port e
CFORC    EQU   $0B           ; force output compare
OC1M    EQU   $0C           ; OC1 mask bits
OC1D    EQU   $0D           ; OC1 data bits??
TCNT    EQU   $0E           ; timer count reg
TIC1    EQU   $10           ; input capture #1
TIC2    EQU   $12           ; input capture #2
TIC3    EQU   $14           ; input capture #3
TOC1    EQU   $16           ; output compare #1
TOC2    EQU   $18           ; output compare #2
TOC3    EQU   $1A           ; output compare #3
TOC4    EQU   $1C           ; output compare #4
TOC5    EQU   $1E           ; output compare #5
TCTL1    EQU   $20           ; timer control reg #1
TCTL2    EQU   $21           ; timer control reg #2
TMSK1    EQU   $22           ; timer mask #1
TFLG1    EQU   $23           ; timer flags reg #1
TMSK2    EQU   $24           ; timer mask #2
TFLG2    EQU   $25           ; timer flags reg #2
PACTL    EQU   $26           ; pulse accum control
PACNT    EQU   $27           ; pulse accum counter
SPCR    EQU   $28           ; SPI control reg
SPSR    EQU   $29           ; SPI status reg
SPDR    EQU   $2A           ; SPI data reg
BAUD    EQU   $2B           ; baud rate reg
SCCR1    EQU   $2C           ; SCI reg 1
SCCR2    EQU   $2D           ; SCI reg 2
SCSR    EQU   $2E           ; SCI status reg
SCDR    EQU   $2F           ; SCI data reg
ADCTL    EQU   $30           ; a/d control reg
ADR1    EQU   $31           ; a/d result reg 1
ADR2    EQU   $32           ; a/d result reg 2
ADR3    EQU   $33           ; a/d result reg 3
ADR4    EQU   $34           ; a/d result reg 4
OPTION   EQU   $39           ; option reg
COPRST   EQU   $3A           ; COP reset reg
PPROG    EQU   $3B           ; eeprom programming reg
HPRIO    EQU   $3C           ; highest-priority reg
INIT    EQU   $3D           ; memory map initialization
TEST1    EQU   $3E           ; test reg 1
CONFIG   EQU   $3F           ; system configuration
;
;/* Interrupt Vector For Debugger 68HC11 V2.0 */;
OC5_VEC   EQU   $20D3
OC4_VEC   EQU   $20D6
OC3_VEC   EQU   $20D9
OC2_VEC   EQU   $20DC
OC1_VEC   EQU   $20DF

      ORG   $2200        ; Start of Debugger User Area
MAIN    LDAB  #$7E        ; Jump-EXT Opcode
      STAB  OC5_VEC       ; 1st Byte Debugger Vector
      STAB  OC4_VEC
      STAB  OC3_VEC
      STAB  OC2_VEC
      STAB  OC1_VEC
      LDX   #OC5_INT      ; Address Service Routine
      STX   OC5_VEC+1      ; 2nd,3rd Byte Debugger Vector
      LDX   #OC4_INT
      STX   OC4_VEC+1
      LDX   #OC3_INT
      STX   OC3_VEC+1
      LDX   #OC2_INT
      STX   OC2_VEC+1
      LDX   #OC1_INT
      STX   OC1_VEC+1
      ;
      LDX   #IOREGS         ; Base Register Index
      JSR   INIT_SCI        ; Initial SCI = 9600,N,8,1,P
      ;
      JSR   PRINT_SCI
      FCB   $0D,$0A
      FCC   '************ Test Output Compares ************'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Use OC1 Gen Square Wave on PA7'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Use OC2 Gen Square Wave on PA6'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Use OC3 Gen Square Wave on PA5'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Use OC4 Gen Square Wave on PA4'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Use OC5 Gen Square Wave on PA3'
      FCB   $0D,$0A,$00
      ;
      BSET  PACTL,X $80       ; PA7 = Output
      BSET  OC1M,X $80       ; OC1 Active Pin PA7
      BSET  OC1D,X $80
      LDD   #$FFFF         ; 65536 x 0.5uS
      STD   CNT_OC1
      LDD   #$7FFF         ; 32768 x 0.5uS
      STD   CNT_OC2
      LDD   #$3FFF         ; 16384 x 0.5uS
      STD   CNT_OC3
      LDD   #$1FFF         ; 8192 x 0.5uS
      STD   CNT_OC4
      LDD   #$0FFF         ; 4096 x 0.5uS
      STD   CNT_OC5
      ;
      LDAA  #%01010101       ; OMX:OLX = 0:1
      STAA  TCTL1,X         ; OCX Toggle When Overflow
      LDAA  #%11111000
      STAA  TFLG1,X         ; Clear OCXF (Clear Overflow Flag)
      STAA  TMSK1,X         ; Set OCXI (Enable OCX Interupt)
      CLI               ; Enable Global Interupt
      ;
      BRA   *            ; Loop Here For Interupt

;/****************************************/;
;/* Initial the SCI Port for 68HC11 CPU */;
;/* Baud rate : Crystal Oscilator 8MHz */;
;/* Format SCI : Data 8 bit,1 Stop bit  */;
;/****************************************/;
;
INIT_SCI  LDAA  #%00110000       ; Set Baud rate 9600
      ;LDAA  #%00110001       ; Set Baud rate 4800
      ;LDAA  #%00110010       ; Set Baud rate 2400
      ;LDAA  #%00110011       ; Set Baud rate 1200
      STAA  BAUD,X
      LDAA  #$00
      STAA  SCCR1,X         ; Set 8bit data,1 Stop bit
      LDAA  #$0C          ; Enable RXD,TXD pin
      STAA  SCCR2,X
      RTS

;/********************************/;
;/* Transmit ASCII 1byte to SCI */;
;/* Input  : ACCA (ASCII Code) */;
;/* Output  : ASCII to SCI Port */;
;/* Register : ACCA,ACCB     */;
;/********************************/;
;
TX_SCI   PSHB
TX_SCI1   BRCLR  SCSR,X $80 TX_SCI1   ; Wait TDRE=1 (Buffer Empty)
      LDAB  SCSR,X         ; Read For Clear Status
      STAA  SCDR,X         ; Send character to SCI
TX_SCI2   BRCLR  SCSR,X $40 TX_SCI2   ; Wait TC=1 (Send Complete)
      PULB
      RTS

;/*************************/;
;/* Receive data from SCI */;
;/* INPUT : SCI Port   */;
;/* OUTPUT : ACCA     */;
;/*************************/;
;
RX_SCI   BRCLR  SCSR,X $20 RX_SCI    ; Wait RDRF=1 (Receive Ready)
      LDAA  SCSR,X
      ANDA  #$0E
      BNE   RX_SCI1         ; Rx Fail
      LDAA  SCDR,X         ; Rx OK = Read data
      BRA   RX_SCI2
RX_SCI1   LDAA  SCDR,X
      CLRA              ; Rx Fail Clear Data
RX_SCI2   RTS

;/*******************************/;
;/* Print Out Data to SCI Port */;
;/* Usage  : JSR  PRINT_SCI */;
;/*      : FCC  'xxxxxxx' */;
;/*      : FCB  $00    */;
;/* Register : ACCA      */;
;/* Call Sub : TX_SCI     */;
;/* Note   : Last byte = 00 */;
;/*      : For EXT. Memory */;
;/*******************************/;
;
PRINT_SCI  PULY              ; Pop Stack (PC Value)
      PSHA
      PSHB
PRN_SCI1  LDAA  0,Y           ; Get Data For Print
      CMPA  #$00          ; Check Last Byte
      BNE   PRN_SCI2        ; Jump if not Last Byte
      BRA   PRN_SCI3
PRN_SCI2  JSR   TX_SCI         ; Send Data
      INY
      BRA   PRN_SCI1
PRN_SCI3  INY               ; Point to Next Instruction
      PULB
      PULA
      PSHY              ; Push Stack (PC Value)
      RTS

;/***********************/;
;/ OC1 Interupt Service */;
;/***********************/;
;
OC1_INT   LDD   CNT_OC1       ; Get Delay Count
      ADDD  TOC1,X       ; TOC1 = Old TOC1 + HDLY
      STD   TOC1,X
      BSET  TFLG1,X %10000000  ; Clear OC1F Flag
      LDAA  OC1D,X       ; Toggle PA7
      COMA
      ANDA  #$80
      STAA  OC1D,X
      RTI

;/***********************/;
;/ OC2 Interupt Service */;
;/***********************/;
;
OC2_INT   LDD   CNT_OC2       ; Get Delay Count
      ADDD  TOC2,X       ; TOC2 = Old TOC2 + HDLY
      STD   TOC2,X
      BSET  TFLG1,X %01000000  ; Clear OC2F Flag
      RTI

;/***********************/;
;/ OC3 Interupt Service */;
;/***********************/;
;
OC3_INT   LDD   CNT_OC3       ; Get Delay Count
      ADDD  TOC3,X       ; TOC3 = Old TOC3 + HDLY
      STD   TOC3,X
      BSET  TFLG1,X %00100000  ; Clear OC3F Flag
      RTI

;/***********************/;
;/ OC4 Interupt Service */;
;/***********************/;
;
OC4_INT   LDD   CNT_OC4       ; Get Delay Count
      ADDD  TOC4,X       ; TOC4 = Old TOC4 + HDLY
      STD   TOC4,X
      BSET  TFLG1,X %00010000  ; Clear OC4F Flag
      RTI

;/***********************/;
;/ OC5 Interupt Service */;
;/***********************/;
;
OC5_INT   LDD   CNT_OC5       ; Get Delay Count
      ADDD  TOC5,X       ; TOC5 = Old TOC5 + HDLY
      STD   TOC5,X
      BSET  TFLG1,X %00001000  ; Clear OC5F Flag
      RTI

;/* Variable Buffer EXT-RAM */;
CNT_OC1   RMB   2            ; 1/2 Cycle Count
CNT_OC2   RMB   2
CNT_OC3   RMB   2
CNT_OC4   RMB   2
CNT_OC5   RMB   2

      END


สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๖ ธ.ค. ๒๕๔๓