[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ 68HC11 V2 ตอนที่ 7 ] ทดสอบติดต่อกับระบบ Input Capture (ICX) แบบ Interrupt Mode

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับติดต่อกับระบบ Input Capture (ICX) แบบ Interrupt Mode กับบอร์ด CP-68HC11 V2 สำหรับการเขียนเพื่อเป็นโปรแกรมมอนิเตอร์เป็นดังนี้


;/**********************************/;
;/* Demo Program For Input Capture */;
;/*  Timer Run Interrupt Mode  */;
;/* Used ICX Measure Period Width */;
;/* Hardware : ET-CP68HC11 Ver 2.0 */;
;/* Complier : AS11NEW.EXE (V1.03) */;
;/**********************************/;
;
;/***************************/;
;/*** I/O Register Equate ***/;
;/***************************/;
;
IOREGS   EQU   $1000        ; Start of I/O Register
PORTA    EQU   IOREGS+$00     ; I/O Port-A
PIOC    EQU   IOREGS+$02     ; I/O Control Register
PORTC    EQU   IOREGS+$03     ; I/O Port-C
PORTB    EQU   IOREGS+$04     ; I/O Port-B
PORTCL   EQU   IOREGS+$05     ; I/O Control Register
DDRC    EQU   IOREGS+$07     ; Data Direction Register-C
PORTD    EQU   IOREGS+$08     ; I/O Port-D
DDRD    EQU   IOREGS+$09     ; Data Direction Register-D
PORTE    EQU   IOREGS+$0A     ; I/O Port-E
CFORC    EQU   IOREGS+$0B     ; Force Output Compare
OC1M    EQU   IOREGS+$0C     ; OC1 Mask Bits
OC1D    EQU   IOREGS+$0D     ; OC1 Data Bits??
TCNT    EQU   IOREGS+$0E     ; Timer Count Register
TIC1    EQU   IOREGS+$10     ; Input Capture #1
TIC2    EQU   IOREGS+$12     ; Input Capture #2
TIC3    EQU   IOREGS+$14     ; Input Capture #3
TOC1    EQU   IOREGS+$16     ; Output Compare #1
TOC2    EQU   IOREGS+$18     ; Output Compare #2
TOC3    EQU   IOREGS+$1A     ; Output Compare #3
TOC4    EQU   IOREGS+$1C     ; Output Compare #4
TOC5    EQU   IOREGS+$1E     ; Output Compare #5
TCTL1    EQU   IOREGS+$20     ; Timer Control Register #1
TCTL2    EQU   IOREGS+$21     ; Timer Control Register #2
TMSK1    EQU   IOREGS+$22     ; Timer Mask #1
TFLG1    EQU   IOREGS+$23     ; Timer Flags #1
TMSK2    EQU   IOREGS+$24     ; Timer Mask #2
TFLG2    EQU   IOREGS+$25     ; Timer Flags #2
PACTL    EQU   IOREGS+$26     ; Pulse Accum Control
PACNT    EQU   IOREGS+$27     ; Pulse Accum Counter
SPCR    EQU   IOREGS+$28     ; SPI Control Register
SPSR    EQU   IOREGS+$29     ; SPI Status Register
SPDR    EQU   IOREGS+$2A     ; SPI Data Register
;
BAUD    EQU   $2B         ; Baudrate Register
SCCR1    EQU   $2C         ; SCI Register 1
SCCR2    EQU   $2D         ; SCI Register 2
SCSR    EQU   $2E         ; SCI Status Register
SCDR    EQU   $2F         ; SCI Data Register
;
ADCTL    EQU   IOREGS+$30     ; A/D Control Register
ADR1    EQU   IOREGS+$31     ; A/D Result 1
ADR2    EQU   IOREGS+$32     ; A/D Result 2
ADR3    EQU   IOREGS+$33     ; A/D Result 3
ADR4    EQU   IOREGS+$34     ; A/D Result 4
OPTION   EQU   IOREGS+$39     ; Option Register
COPRST   EQU   IOREGS+$3A     ; COP Reset Register
PPROG    EQU   IOREGS+$3B     ; EEPROM Programming Register
HPRIO    EQU   IOREGS+$3C     ; Highest-Priority Register
INIT    EQU   IOREGS+$3D     ; Memory Map Initialization
TEST1    EQU   IOREGS+$3E     ; Test Register 1
CONFIG   EQU   IOREGS+$3F     ; System Configuration

      ORG   $0000
IC1_STAS  RMB   1            ; FF= off,0 = 1st,1= 2nd
IC1_RDY   RMB   1            ; 0 = Not Ready,1=Ready
IC1_BUF1  RMB   2            ; Rising Edge (Cycle)
IC1_BUF2  RMB   2            ; Result Cycle (Rising-Falling)
;
IC2_STAS  RMB   1            ; FF= off,0 = 1st,1= 2nd
IC2_RDY   RMB   1            ; 0 = Not Ready,1=Ready
IC2_BUF1  RMB   2            ; Rising Edge (Cycle)
IC2_BUF2  RMB   2            ; Result Cycle (Rising-Falling)
;
IC3_STAS  RMB   1            ; FF= off,0 = 1st,1= 2nd
IC3_RDY   RMB   1            ; 0 = Not Ready,1=Ready
IC3_BUF1  RMB   2            ; Rising Edge (Cycle)
IC3_BUF2  RMB   2            ; Result Cycle (Rising-Falling)
;
HEX_BUFF  RMB   2
DEC_BUFF  RMB   5

      ORG   $A000          ; Start at ROM Monitor
START    LDS   #$9FFF         ; Stack on RAM 32KB
      LDX   #$1000         ; Base Register
      JSR   INIT_SCI        ; Initial SCI = 9600,N,8,1,P
      ;
      JSR   PRINT_SCI
      FCB   $0D,$0A,$0A
      FCC   '************* Test Input Capture *************'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Use IC1 Measure Period on PA2 (32-65535 Cycle)'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Use IC2 Measure Period on PA1 (32-65535 Cycle)'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Use IC3 Measure Period on PA0 (32-65535 Cycle)'
      FCB   $0D,$0A,$0A
      FCC   '  IC1       IC2       IC3'
      FCB   $0D,$0A,$00
      ;
      LDAB  #%00010101       ; Capture ICX on Rising Edge
      STAB  TCTL2
      LDAB  #%00000111
      STAB  TMSK1          ; Enable ICX Interrupt
      STAB  TFLG1          ; Clear ICXF
      JSR   IC1_STRT        ; Initial IC1
      JSR   IC2_STRT        ; Initial IC2
      JSR   IC3_STRT        ; Initial IC3
      JSR   DSP_CYCLE
      CLI               ; Enable Global Interrupt
      ;
WAIT_RDY  LDAA  IC1_RDY
      BNE   IC1_DSPY        ; Check IC1 Ready
WAIT_IC2  LDAA  IC2_RDY
      BNE   IC2_DSPY        ; Check IC2 Ready
WAIT_IC3  LDAA  IC3_RDY
      BNE   IC3_DSPY        ; Check IC3 Ready
      BRA   WAIT_RDY
      ;
IC1_DSPY  JSR   DSP_CYCLE
      JSR   IC1_STRT
      JSR   DSP_CYCLE
      JMP   WAIT_IC2
      ;
IC2_DSPY  JSR   DSP_CYCLE
      JSR   IC2_STRT
      JSR   DSP_CYCLE
      JMP   WAIT_IC3
      ;
IC3_DSPY  JSR   DSP_CYCLE
      JSR   IC3_STRT
      JSR   DSP_CYCLE
      JMP   WAIT_RDY

;/*********************/;
;/* Display Cycle ICX */;
;/*********************/;
;
DSP_CYCLE  LDAA  #$0D
      JSR   TX_SCI
      ;
      LDD   IC1_BUF2
      CPD   #32
      BHI   DSP_IC1X
      JSR   PRINT_SCI
      FCC   'Over!'
      FCB   $00
      BRA   DSP_UNT1
      ;
DSP_IC1X  STD   HEX_BUFF
      JSR   HTOD          ; Convert to 5 Decimal
      LDAA  DEC_BUFF+0
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+1
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+2
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+3
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+4
      JSR   TX_SCI
DSP_UNT1  JSR   PRINT_SCI
      FCC   ' Cycle   '
      FCB   $00
      ;
      LDD   IC2_BUF2
      CPD   #32
      BHI   DSP_IC2X
      JSR   PRINT_SCI
      FCC   'Over!'
      FCB   $00
      BRA   DSP_UNT2
      ;
DSP_IC2X  STD   HEX_BUFF
      JSR   HTOD          ; Convert to 5 Decimal
      LDAA  DEC_BUFF+0
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+1
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+2
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+3
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+4
      JSR   TX_SCI
DSP_UNT2  JSR   PRINT_SCI
      FCC   ' Cycle   '
      FCB   $00
      ;
      LDD   IC3_BUF2
      CPD   #32
      BHI   DSP_IC3X
      JSR   PRINT_SCI
      FCC   'Over!'
      FCB   $00
      BRA   DSP_UNT3
DSP_IC3X  STD   HEX_BUFF
      JSR   HTOD          ; Convert to 5 Decimal
      LDAA  DEC_BUFF+0
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+1
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+2
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+3
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+4
      JSR   TX_SCI
DSP_UNT3  JSR   PRINT_SCI
      FCC   ' Cycle'
      FCB   $00
      RTS

;/****************************************/;
;/* Initial the SCI Port for 68HC11 CPU */;
;/* Baud rate : Crystal Oscilator 8MHz */;
;/* Format SCI : Data 8 bit,1 Stop bit  */;
;/****************************************/;
;
INIT_SCI  LDAA  #%00110000       ; Set Baud rate 9600
      ;LDAA  #%00110001       ; Set Baud rate 4800
      ;LDAA  #%00110010       ; Set Baud rate 2400
      ;LDAA  #%00110011       ; Set Baud rate 1200
      STAA  BAUD,X
      LDAA  #$00
      STAA  SCCR1,X         ; Set 8bit data,1 Stop bit
      LDAA  #$0C          ; Enable RXD,TXD pin
      STAA  SCCR2,X
      RTS

;/********************************/;
;/* Transmit ASCII 1byte to SCI */;
;/* Input  : ACCA (ASCII Code) */;
;/* Output  : ASCII to SCI Port */;
;/* Register : ACCA,ACCB     */;
;/********************************/;
;
TX_SCI   PSHB
TX_SCI1   BRCLR  SCSR,X $80 TX_SCI1   ; Wait TDRE=1 (Buffer Empty)
      LDAB  SCSR,X         ; Read For Clear Status
      STAA  SCDR,X         ; Send character to SCI
TX_SCI2   BRCLR  SCSR,X $40 TX_SCI2   ; Wait TC=1 (Send Complete)
      PULB
      RTS

;/*************************/;
;/* Receive data from SCI */;
;/* INPUT : SCI Port   */;
;/* OUTPUT : ACCA     */;
;/*************************/;
;
RX_SCI   BRCLR  SCSR,X $20 RX_SCI    ; Wait RDRF=1 (Receive Ready)
      LDAA  SCSR,X
      ANDA  #$0E
      BNE   RX_SCI1         ; Rx Fail
      LDAA  SCDR,X         ; Rx OK = Read data
      BRA   RX_SCI2
RX_SCI1   LDAA  SCDR,X
      CLRA              ; Rx Fail Clear Data
RX_SCI2   RTS

;/*******************************/;
;/* Print Out Data to SCI Port */;
;/* Usage  : JSR  PRINT_SCI */;
;/*      : FCC  'xxxxxxx' */;
;/*      : FCB  $00    */;
;/* Register : ACCA      */;
;/* Call Sub : TX_SCI     */;
;/* Note   : Last byte = 00 */;
;/*      : For EXT. Memory */;
;/*******************************/;
;
PRINT_SCI  PULY              ; Pop Stack (PC Value)
      PSHA
      PSHB
PRN_SCI1  LDAA  0,Y           ; Get Data For Print
      CMPA  #$00          ; Check Last Byte
      BNE   PRN_SCI2        ; Jump if not Last Byte
      BRA   PRN_SCI3
PRN_SCI2  JSR   TX_SCI         ; Send Data
      INY
      BRA   PRN_SCI1
PRN_SCI3  INY               ; Point to Next Instruction
      PULB
      PULA
      PSHY              ; Push Stack (PC Value)
      RTS

;/**************************/;
;/* Convert HEX to Decimal */;
;/* Input : IX^2Byte HEX */;
;/* Output : DEC_BUFF   */;
;/**************************/;
;
HTOD    PSHX              ; Save-IX
      LDD   HEX_BUFF
      LDX   #10000
      IDIV
      XGDX
      ADDB  #$30
      STAB  DEC_BUFF+0
      XGDX
      LDX   #1000
      IDIV
      XGDX
      ADDB  #$30
      STAB  DEC_BUFF+1
      XGDX
      LDX   #100
      IDIV
      XGDX
      ADDB  #$30
      STAB  DEC_BUFF+2
      XGDX
      LDX   #10
      IDIV
      ADDB  #$30
      STAB  DEC_BUFF+4
      XGDX
      ADDB  #$30
      STAB  DEC_BUFF+3
      PULX              ; Restore-IX
      RTS

;/*************************/;
;/* Initial IC1 Parameter */;
;/*************************/;
;
IC1_STRT  LDAB  #$FF
      STAB  IC1_STAS        ; FF= off,0 = 1st,1= 2nd
      LDD   #0
      STD   IC1_BUF2
      STAB  IC1_RDY
      LDAB  #%00000100
      STAB  TFLG1          ; Clear IC1F
      LDAB  TMSK1
      ORAB  #%00000100
      STAB  TMSK1          ; Enable IC1X
      RTS

;/*************************/;
;/* Initial IC2 Parameter */;
;/*************************/;
;
IC2_STRT  LDAB  #$FF
      STAB  IC2_STAS        ; FF= off,0 = 1st,1= 2nd
      LDD   #0
      STD   IC2_BUF2
      STAB  IC2_RDY
      LDAB  #%00000010
      STAB  TFLG1          ; Clear IC2F
      LDAB  TMSK1
      ORAB  #%00000010
      STAB  TMSK1          ; Enable IC2X
      RTS

;/*************************/;
;/* Initial IC3 Parameter */;
;/*************************/;
;
IC3_STRT  LDAB  #$FF
      STAB  IC3_STAS        ; FF= off,0 = 1st,1= 2nd
      LDD   #0
      STD   IC3_BUF2
      STAB  IC3_RDY
      LDAB  #%00000001
      STAB  TFLG1          ; Clear IC3F
      LDAB  TMSK1
      ORAB  #%00000001
      STAB  TMSK1          ; Enable IC3X
      RTS

;/***************************/;
;/* IC1 Measure Pulse Width */;
;/*  (Rising...Rising)  */;
;/* Max Cycle = 65535 Cycle */;
;/***************************/;
;
IC1_INT   INC   IC1_STAS
      LDAB  IC1_STAS
      BNE   IC1_EDG2        
IC1_EDG1  LDD   TIC1          ; Read 1st Rising Edge
      STD   IC1_BUF1
      BRA   IC1_OUT
IC1_EDG2  LDD   TIC1          ; Read 2nd Rising Edge
      SUBD  IC1_BUF1        ; 2nd Rising - 1st Rising
      STD   IC1_BUF2        ; Result of Cycle
      INC   IC1_RDY
      LDAB  TMSK1
      ANDB  #%11111011
      STAB  TMSK1          ; Disable IC1X
IC1_OUT   LDAB  #%00000100
      STAB  TFLG1          ; Clear IC1F
      RTI

;/***************************/;
;/* IC2 Measure Pulse Width */;
;/*  (Rising...Rising)  */;
;/* Max Cycle = 65535 Cycle */;
;/***************************/;
;
IC2_INT   INC   IC2_STAS
      LDAB  IC2_STAS
      BNE   IC2_EDG2
IC2_EDG1  LDD   TIC2          ; Read 1st Rising Edge
      STD   IC2_BUF1
      BRA   IC2_OUT
IC2_EDG2  LDD   TIC2          ; Read 2nd Rising Edge
      SUBD  IC2_BUF1        ; 2nd Rising - 1st Rising
      STD   IC2_BUF2        ; Result of Cycle
      INC   IC2_RDY
      LDAB  TMSK1
      ANDB  #%11111101
      STAB  TMSK1          ; Disable IC2X
IC2_OUT   LDAB  #%00000010
      STAB  TFLG1          ; Clear IC2F
      RTI

;/***************************/;
;/* IC3 Measure Pulse Width */;
;/*  (Rising...Rising)  */;
;/* Max Cycle = 65535 Cycle */;
;/***************************/;
;
IC3_INT   INC   IC3_STAS
      LDAB  IC3_STAS
      BNE   IC3_EDG2
IC3_EDG1  LDD   TIC3          ; Read 1st Rising Edge
      STD   IC3_BUF1
      BRA   IC3_OUT
IC3_EDG2  LDD   TIC3          ; Read 2nd Rising Edge
      SUBD  IC3_BUF1        ; 2nd Rising - 1st Rising
      STD   IC3_BUF2        ; Result of Cycle
      INC   IC3_RDY
      LDAB  TMSK1
      ANDB  #%11111110
      STAB  TMSK1          ; Disable IC3X
IC3_OUT   LDAB  #%00000001
      STAB  TFLG1          ; Clear IC3F
      RTI

      ORG   $FFEA
      FDB   IC3_INT         ; IC3 Vector
      FDB   IC2_INT         ; IC2 Vector
      FDB   IC1_INT         ; IC1 Vector
      ORG   $FFFE          ; Reset Vector
      FDB   START

      END

ส่วนสำหรับเขียนเพื่อทำงานกับมอนิเตอร์ของอีทีที จะเป็นดังนี้


;/**********************************/;
;/* Demo Program For Input Capture */;
;/*  Timer Run Interrupt Mode  */;
;/* Used ICX Measure Period Width */;
;/* Hardware : ET-CP68HC11 Ver 2.0 */;
;/* Complier : AS11NEW.EXE (V1.03) */;
;/**********************************/;
;
;/***************************/;
;/*** I/O Register Equate ***/;
;/***************************/;
;
IOREGS   EQU   $1000        ; Start of I/O Register
PORTA    EQU   IOREGS+$00     ; I/O Port-A
PIOC    EQU   IOREGS+$02     ; I/O Control Register
PORTC    EQU   IOREGS+$03     ; I/O Port-C
PORTB    EQU   IOREGS+$04     ; I/O Port-B
PORTCL   EQU   IOREGS+$05     ; I/O Control Register
DDRC    EQU   IOREGS+$07     ; Data Direction Register-C
PORTD    EQU   IOREGS+$08     ; I/O Port-D
DDRD    EQU   IOREGS+$09     ; Data Direction Register-D
PORTE    EQU   IOREGS+$0A     ; I/O Port-E
CFORC    EQU   IOREGS+$0B     ; Force Output Compare
OC1M    EQU   IOREGS+$0C     ; OC1 Mask Bits
OC1D    EQU   IOREGS+$0D     ; OC1 Data Bits??
TCNT    EQU   IOREGS+$0E     ; Timer Count Register
TIC1    EQU   IOREGS+$10     ; Input Capture #1
TIC2    EQU   IOREGS+$12     ; Input Capture #2
TIC3    EQU   IOREGS+$14     ; Input Capture #3
TOC1    EQU   IOREGS+$16     ; Output Compare #1
TOC2    EQU   IOREGS+$18     ; Output Compare #2
TOC3    EQU   IOREGS+$1A     ; Output Compare #3
TOC4    EQU   IOREGS+$1C     ; Output Compare #4
TOC5    EQU   IOREGS+$1E     ; Output Compare #5
TCTL1    EQU   IOREGS+$20     ; Timer Control Register #1
TCTL2    EQU   IOREGS+$21     ; Timer Control Register #2
TMSK1    EQU   IOREGS+$22     ; Timer Mask #1
TFLG1    EQU   IOREGS+$23     ; Timer Flags #1
TMSK2    EQU   IOREGS+$24     ; Timer Mask #2
TFLG2    EQU   IOREGS+$25     ; Timer Flags #2
PACTL    EQU   IOREGS+$26     ; Pulse Accum Control
PACNT    EQU   IOREGS+$27     ; Pulse Accum Counter
SPCR    EQU   IOREGS+$28     ; SPI Control Register
SPSR    EQU   IOREGS+$29     ; SPI Status Register
SPDR    EQU   IOREGS+$2A     ; SPI Data Register
;
BAUD    EQU   $2B         ; Baudrate Register
SCCR1    EQU   $2C         ; SCI Register 1
SCCR2    EQU   $2D         ; SCI Register 2
SCSR    EQU   $2E         ; SCI Status Register
SCDR    EQU   $2F         ; SCI Data Register
;
ADCTL    EQU   IOREGS+$30     ; A/D Control Register
ADR1    EQU   IOREGS+$31     ; A/D Result 1
ADR2    EQU   IOREGS+$32     ; A/D Result 2
ADR3    EQU   IOREGS+$33     ; A/D Result 3
ADR4    EQU   IOREGS+$34     ; A/D Result 4
OPTION   EQU   IOREGS+$39     ; Option Register
COPRST   EQU   IOREGS+$3A     ; COP Reset Register
PPROG    EQU   IOREGS+$3B     ; EEPROM Programming Register
HPRIO    EQU   IOREGS+$3C     ; Highest-Priority Register
INIT    EQU   IOREGS+$3D     ; Memory Map Initialization
TEST1    EQU   IOREGS+$3E     ; Test Register 1
CONFIG   EQU   IOREGS+$3F     ; System Configuration
;
;/* Interrupt Vector For Debugger 68HC11 V2.0 */;
IC3_VEC   EQU   $20E2
IC2_VEC   EQU   $20E5
IC1_VEC   EQU   $20E8

      ORG   $0000
IC1_STAS  RMB   1            ; FF= off,0 = 1st,1= 2nd
IC1_RDY   RMB   1            ; 0 = Not Ready,1=Ready
IC1_BUF1  RMB   2            ; Rising Edge (Cycle)
IC1_BUF2  RMB   2            ; Result Cycle (Rising-Falling)
;
IC2_STAS  RMB   1            ; FF= off,0 = 1st,1= 2nd
IC2_RDY   RMB   1            ; 0 = Not Ready,1=Ready
IC2_BUF1  RMB   2            ; Rising Edge (Cycle)
IC2_BUF2  RMB   2            ; Result Cycle (Rising-Falling)
;
IC3_STAS  RMB   1            ; FF= off,0 = 1st,1= 2nd
IC3_RDY   RMB   1            ; 0 = Not Ready,1=Ready
IC3_BUF1  RMB   2            ; Rising Edge (Cycle)
IC3_BUF2  RMB   2            ; Result Cycle (Rising-Falling)
;
HEX_BUFF  RMB   2
DEC_BUFF  RMB   5

      ORG   $2200        ; Start of Debugger User Area
MAIN    LDAB  #$7E        ; Jump-EXT Opcode
      STAB  IC1_VEC       ; 1st Byte Debugger Vector
      STAB  IC2_VEC
      STAB  IC3_VEC
      LDX   #IC1_INT      ; Address Service Routine
      STX   IC1_VEC+1      ; 2nd,3rd Byte Debugger Vector
      LDX   #IC2_INT
      STX   IC2_VEC+1
      LDX   #IC3_INT
      STX   IC3_VEC+1
      ;
      LDX   #$1000         ; Base Register
      JSR   INIT_SCI        ; Initial SCI = 9600,N,8,1,P
      ;
      JSR   PRINT_SCI
      FCB   $0D,$0A,$0A
      FCC   '************* Test Input Capture *************'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Use IC1 Measure Period on PA2 (32-65535 Cycle)'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Use IC2 Measure Period on PA1 (32-65535 Cycle)'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'Use IC3 Measure Period on PA0 (32-65535 Cycle)'
      FCB   $0D,$0A,$0A
      FCC   '  IC1       IC2       IC3'
      FCB   $0D,$0A,$00
      ;
      LDAB  #%00010101       ; Capture ICX on Rising Edge
      STAB  TCTL2
      LDAB  #%00000111
      STAB  TMSK1          ; Enable ICX Interrupt
      STAB  TFLG1          ; Clear ICXF
      JSR   IC1_STRT        ; Initial IC1
      JSR   IC2_STRT        ; Initial IC2
      JSR   IC3_STRT        ; Initial IC3
      JSR   DSP_CYCLE
      CLI               ; Enable Global Interrupt
      ;
WAIT_RDY  LDAA  IC1_RDY
      BNE   IC1_DSPY        ; Check IC1 Ready
WAIT_IC2  LDAA  IC2_RDY
      BNE   IC2_DSPY        ; Check IC2 Ready
WAIT_IC3  LDAA  IC3_RDY
      BNE   IC3_DSPY        ; Check IC3 Ready
      BRA   WAIT_RDY
      ;
IC1_DSPY  JSR   DSP_CYCLE
      JSR   IC1_STRT
      JSR   DSP_CYCLE
      JMP   WAIT_IC2
      ;
IC2_DSPY  JSR   DSP_CYCLE
      JSR   IC2_STRT
      JSR   DSP_CYCLE
      JMP   WAIT_IC3
      ;
IC3_DSPY  JSR   DSP_CYCLE
      JSR   IC3_STRT
      JSR   DSP_CYCLE
      JMP   WAIT_RDY

;/*********************/;
;/* Display Cycle ICX */;
;/*********************/;
;
DSP_CYCLE  LDAA  #$0D
      JSR   TX_SCI
      ;
      LDD   IC1_BUF2
      CPD   #32
      BHI   DSP_IC1X
      JSR   PRINT_SCI
      FCC   'Over!'
      FCB   $00
      BRA   DSP_UNT1
      ;
DSP_IC1X  STD   HEX_BUFF
      JSR   HTOD          ; Convert to 5 Decimal
      LDAA  DEC_BUFF+0
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+1
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+2
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+3
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+4
      JSR   TX_SCI
DSP_UNT1  JSR   PRINT_SCI
      FCC   ' Cycle   '
      FCB   $00
      ;
      LDD   IC2_BUF2
      CPD   #32
      BHI   DSP_IC2X
      JSR   PRINT_SCI
      FCC   'Over!'
      FCB   $00
      BRA   DSP_UNT2
      ;
DSP_IC2X  STD   HEX_BUFF
      JSR   HTOD          ; Convert to 5 Decimal
      LDAA  DEC_BUFF+0
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+1
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+2
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+3
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+4
      JSR   TX_SCI
DSP_UNT2  JSR   PRINT_SCI
      FCC   ' Cycle   '
      FCB   $00
      ;
      LDD   IC3_BUF2
      CPD   #32
      BHI   DSP_IC3X
      JSR   PRINT_SCI
      FCC   'Over!'
      FCB   $00
      BRA   DSP_UNT3
DSP_IC3X  STD   HEX_BUFF
      JSR   HTOD          ; Convert to 5 Decimal
      LDAA  DEC_BUFF+0
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+1
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+2
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+3
      JSR   TX_SCI
      LDAA  DEC_BUFF+4
      JSR   TX_SCI
DSP_UNT3  JSR   PRINT_SCI
      FCC   ' Cycle'
      FCB   $00
      RTS

;/****************************************/;
;/* Initial the SCI Port for 68HC11 CPU */;
;/* Baud rate : Crystal Oscilator 8MHz */;
;/* Format SCI : Data 8 bit,1 Stop bit  */;
;/****************************************/;
;
INIT_SCI  LDAA  #%00110000       ; Set Baud rate 9600
      ;LDAA  #%00110001       ; Set Baud rate 4800
      ;LDAA  #%00110010       ; Set Baud rate 2400
      ;LDAA  #%00110011       ; Set Baud rate 1200
      STAA  BAUD,X
      LDAA  #$00
      STAA  SCCR1,X         ; Set 8bit data,1 Stop bit
      LDAA  #$0C          ; Enable RXD,TXD pin
      STAA  SCCR2,X
      RTS

;/********************************/;
;/* Transmit ASCII 1byte to SCI */;
;/* Input  : ACCA (ASCII Code) */;
;/* Output  : ASCII to SCI Port */;
;/* Register : ACCA,ACCB     */;
;/********************************/;
;
TX_SCI   PSHB
TX_SCI1   BRCLR  SCSR,X $80 TX_SCI1   ; Wait TDRE=1 (Buffer Empty)
      LDAB  SCSR,X         ; Read For Clear Status
      STAA  SCDR,X         ; Send character to SCI
TX_SCI2   BRCLR  SCSR,X $40 TX_SCI2   ; Wait TC=1 (Send Complete)
      PULB
      RTS

;/*************************/;
;/* Receive data from SCI */;
;/* INPUT : SCI Port   */;
;/* OUTPUT : ACCA     */;
;/*************************/;
;
RX_SCI   BRCLR  SCSR,X $20 RX_SCI    ; Wait RDRF=1 (Receive Ready)
      LDAA  SCSR,X
      ANDA  #$0E
      BNE   RX_SCI1         ; Rx Fail
      LDAA  SCDR,X         ; Rx OK = Read data
      BRA   RX_SCI2
RX_SCI1   LDAA  SCDR,X
      CLRA              ; Rx Fail Clear Data
RX_SCI2   RTS

;/*******************************/;
;/* Print Out Data to SCI Port */;
;/* Usage  : JSR  PRINT_SCI */;
;/*      : FCC  'xxxxxxx' */;
;/*      : FCB  $00    */;
;/* Register : ACCA      */;
;/* Call Sub : TX_SCI     */;
;/* Note   : Last byte = 00 */;
;/*      : For EXT. Memory */;
;/*******************************/;
;
PRINT_SCI  PULY              ; Pop Stack (PC Value)
      PSHA
      PSHB
PRN_SCI1  LDAA  0,Y           ; Get Data For Print
      CMPA  #$00          ; Check Last Byte
      BNE   PRN_SCI2        ; Jump if not Last Byte
      BRA   PRN_SCI3
PRN_SCI2  JSR   TX_SCI         ; Send Data
      INY
      BRA   PRN_SCI1
PRN_SCI3  INY               ; Point to Next Instruction
      PULB
      PULA
      PSHY              ; Push Stack (PC Value)
      RTS

;/**************************/;
;/* Convert HEX to Decimal */;
;/* Input : IX^2Byte HEX */;
;/* Output : DEC_BUFF   */;
;/**************************/;
;
HTOD    PSHX              ; Save-IX
      LDD   HEX_BUFF
      LDX   #10000
      IDIV
      XGDX
      ADDB  #$30
      STAB  DEC_BUFF+0
      XGDX
      LDX   #1000
      IDIV
      XGDX
      ADDB  #$30
      STAB  DEC_BUFF+1
      XGDX
      LDX   #100
      IDIV
      XGDX
      ADDB  #$30
      STAB  DEC_BUFF+2
      XGDX
      LDX   #10
      IDIV
      ADDB  #$30
      STAB  DEC_BUFF+4
      XGDX
      ADDB  #$30
      STAB  DEC_BUFF+3
      PULX              ; Restore-IX
      RTS

;/*************************/;
;/* Initial IC1 Parameter */;
;/*************************/;
;
IC1_STRT  LDAB  #$FF
      STAB  IC1_STAS        ; FF= off,0 = 1st,1= 2nd
      LDD   #0
      STD   IC1_BUF2
      STAB  IC1_RDY
      LDAB  #%00000100
      STAB  TFLG1          ; Clear IC1F
      LDAB  TMSK1
      ORAB  #%00000100
      STAB  TMSK1          ; Enable IC1X
      RTS

;/*************************/;
;/* Initial IC2 Parameter */;
;/*************************/;
;
IC2_STRT  LDAB  #$FF
      STAB  IC2_STAS        ; FF= off,0 = 1st,1= 2nd
      LDD   #0
      STD   IC2_BUF2
      STAB  IC2_RDY
      LDAB  #%00000010
      STAB  TFLG1          ; Clear IC2F
      LDAB  TMSK1
      ORAB  #%00000010
      STAB  TMSK1          ; Enable IC2X
      RTS

;/*************************/;
;/* Initial IC3 Parameter */;
;/*************************/;
;
IC3_STRT  LDAB  #$FF
      STAB  IC3_STAS        ; FF= off,0 = 1st,1= 2nd
      LDD   #0
      STD   IC3_BUF2
      STAB  IC3_RDY
      LDAB  #%00000001
      STAB  TFLG1          ; Clear IC3F
      LDAB  TMSK1
      ORAB  #%00000001
      STAB  TMSK1          ; Enable IC3X
      RTS

;/***************************/;
;/* IC1 Measure Pulse Width */;
;/*  (Rising...Rising)  */;
;/* Max Cycle = 65535 Cycle */;
;/***************************/;
;
IC1_INT   INC   IC1_STAS
      LDAB  IC1_STAS
      BNE   IC1_EDG2        
IC1_EDG1  LDD   TIC1          ; Read 1st Rising Edge
      STD   IC1_BUF1
      BRA   IC1_OUT
IC1_EDG2  LDD   TIC1          ; Read 2nd Rising Edge
      SUBD  IC1_BUF1        ; 2nd Rising - 1st Rising
      STD   IC1_BUF2        ; Result of Cycle
      INC   IC1_RDY
      LDAB  TMSK1
      ANDB  #%11111011
      STAB  TMSK1          ; Disable IC1X
IC1_OUT   LDAB  #%00000100
      STAB  TFLG1          ; Clear IC1F
      RTI

;/***************************/;
;/* IC2 Measure Pulse Width */;
;/*  (Rising...Rising)  */;
;/* Max Cycle = 65535 Cycle */;
;/***************************/;
;
IC2_INT   INC   IC2_STAS
      LDAB  IC2_STAS
      BNE   IC2_EDG2
IC2_EDG1  LDD   TIC2          ; Read 1st Rising Edge
      STD   IC2_BUF1
      BRA   IC2_OUT
IC2_EDG2  LDD   TIC2          ; Read 2nd Rising Edge
      SUBD  IC2_BUF1        ; 2nd Rising - 1st Rising
      STD   IC2_BUF2        ; Result of Cycle
      INC   IC2_RDY
      LDAB  TMSK1
      ANDB  #%11111101
      STAB  TMSK1          ; Disable IC2X
IC2_OUT   LDAB  #%00000010
      STAB  TFLG1          ; Clear IC2F
      RTI

;/***************************/;
;/* IC3 Measure Pulse Width */;
;/*  (Rising...Rising)  */;
;/* Max Cycle = 65535 Cycle */;
;/***************************/;
;
IC3_INT   INC   IC3_STAS
      LDAB  IC3_STAS
      BNE   IC3_EDG2
IC3_EDG1  LDD   TIC3          ; Read 1st Rising Edge
      STD   IC3_BUF1
      BRA   IC3_OUT
IC3_EDG2  LDD   TIC3          ; Read 2nd Rising Edge
      SUBD  IC3_BUF1        ; 2nd Rising - 1st Rising
      STD   IC3_BUF2        ; Result of Cycle
      INC   IC3_RDY
      LDAB  TMSK1
      ANDB  #%11111110
      STAB  TMSK1          ; Disable IC3X
IC3_OUT   LDAB  #%00000001
      STAB  TFLG1          ; Clear IC3F
      RTI

      END


สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๖ ธ.ค. ๒๕๔๓