[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ 68HC11 V2 ตอนที่ 6 ] ทดสอบติดต่อกับ 8255

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับติดต่อกับ 8255 กับบอร์ด CP-68HC11 V2 สำหรับการเขียนเพื่อเป็นโปรแกรมมอนิเตอร์เป็นดังนี้

;/**********************************/;
;/* Demo Program For Output (8255) */;
;/* Hardware : ET-CP68HC11 Ver 2.0 */;
;/* Complier : AS11NEW.EXE (V1.03) */;
;/**********************************/;
;
;/* Address Port of 8255
PA8255   EQU   $1200          ; PortA = Output
PB8255   EQU   $1201          ; PortB = Input
PC8255   EQU   $1202          ; PCL = Input,PCH = Output
CTL8255   EQU   $1203          ; Control 8255

      ORG   $A000          ; Start at ROM Monitor
      ;
START    LDS   #$9FFF         ; Stack on RAM 32KB
      LDX   #$1000         ; Base Register Index
      ;
      PSHX
      LDX   #$FFFF         ; Power-on Delay
PWR_DLY   DEX
      BNE   PWR_DLY
      PULX
      ;
      LDAA  #$80          ; PA,PB,PC = Output
      STAA  CTL8255
      ;
OUT_8255  CLRA              ; Clear All Output
      STAA  PA8255
      STAA  PB8255
      STAA  PC8255
      ;
      SEC               ; 1 00000000 (Carry & Data)
      LDAB  #9           ; Counter
OUT_PA   STAA  PA8255         ; Write Data to PortA
      JSR   DELAY
      ROLA              ; Rotate Left data
      DECB
      BNE   OUT_PA
      ;
      CLRA
      STAA  PA8255
      STAA  PC8255
      SEC               ; 1 00000000 (Carry & Data)
      LDAB  #9           ; Counter
OUT_PB   STAA  PB8255         ; Write Data to PortB
      JSR   DELAY
      ROLA              ;Rotate Right data
      DECB
      BNE   OUT_PB
      ;
      ;
      CLRA
      STAA  PA8255
      STAA  PB8255
      SEC               ; 1 00000000 (Carry & Data)
      LDAB  #9           ; Counter
OUT_PC   STAA  PC8255         ; Write Data to PortC
      JSR   DELAY
      ROLA              ;Rotate Right data
      DECB
      BNE   OUT_PC
      JMP   OUT_8255

;/*******************/;
;/* Delay Time Sub. */;
;/*******************/;
;
DELAY    PSHX
      PSHB
      LDAB  #2
DLY0    LDX   #$FFFF
DLY1    DEX
      BNE   DLY1
      DECB
      BNE   DLY0
      PULB
      PULX
      RTS

      ORG   $FFFE          ; Reset Vector
      FDB   START

      END


ส่วนสำหรับเขียนเพื่อทำงานกับมอนิเตอร์ของอีทีที จะเป็นดังนี้


;/**********************************/;
;/* Demo Program For Output (8255) */;
;/* Hardware : ET-CP68HC11 Ver 2.0 */;
;/* Complier : AS11NEW.EXE (V1.03) */;
;/**********************************/;
;
;/* Address Port of 8255
PA8255   EQU   $1200          ; PortA = Output
PB8255   EQU   $1201          ; PortB = Input
PC8255   EQU   $1202          ; PCL = Input,PCH = Output
CTL8255   EQU   $1203          ; Control 8255

      ORG   $2200        ; Start of Debugger User Area
MAIN    LDAA  #$80          ; PA,PB,PC = Output
      STAA  CTL8255
      ;
OUT_8255  CLRA              ; Clear All Output
      STAA  PA8255
      STAA  PB8255
      STAA  PC8255
      ;
      SEC               ; 1 00000000 (Carry & Data)
      LDAB  #9           ; Counter
OUT_PA   STAA  PA8255         ; Write Data to PortA
      JSR   DELAY
      ROLA              ; Rotate Left data
      DECB
      BNE   OUT_PA
      ;
      CLRA
      STAA  PA8255
      STAA  PC8255
      SEC               ; 1 00000000 (Carry & Data)
      LDAB  #9           ; Counter
OUT_PB   STAA  PB8255         ; Write Data to PortB
      JSR   DELAY
      ROLA              ;Rotate Right data
      DECB
      BNE   OUT_PB
      ;
      ;
      CLRA
      STAA  PA8255
      STAA  PB8255
      SEC               ; 1 00000000 (Carry & Data)
      LDAB  #9           ; Counter
OUT_PC   STAA  PC8255         ; Write Data to PortC
      JSR   DELAY
      ROLA              ;Rotate Right data
      DECB
      BNE   OUT_PC
      JMP   OUT_8255

;/*******************/;
;/* Delay Time Sub. */;
;/*******************/;
;
DELAY    PSHX
      PSHB
      LDAB  #2
DLY0    LDX   #$FFFF
DLY1    DEX
      BNE   DLY1
      DECB
      BNE   DLY0
      PULB
      PULX
      RTS

      END


สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๖ ธ.ค. ๒๕๔๓