[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ 68HC11 V2 ตอนที่ 5 ] ทดสอบติดต่อกับ RTC แบบ Interrupt Mode

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับติดต่อกับ RTC แบบ Interrupt Mode กับบอร์ด CP-68HC11 V2 สำหรับการเขียนเพื่อเป็นโปรแกรมมอนิเตอร์เป็นดังนี้


;/**********************************/;
;/* Demo Program For Test RTC6242 */;
;/*     Interrupt Mode     */;
;/* Hardware : ET-CP68HC11 Ver 2.0 */;
;/* Complier : AS11NEW.EXE (V1.03) */;
;/**********************************/;
;
BAUD    EQU   $2B           ; SCI Baud rate control Reg.
SCCR1    EQU   $2C           ; SCI Control Register1
SCCR2    EQU   $2D           ; SCI Control Register2
SCSR    EQU   $2E           ; SCI Status Register
SCDR    EQU   $2F           ; SCI Data (RDR=Read,TDR=Write)
;/* Address Port of Character LCD
WRC_COMM  EQU   $1400          ; Write Instruction LCD
RDC_COMM  EQU   $1401          ; Read Address & Busy Flag
WRC_DATA  EQU   $1402          ; Write Data Port LCD
RDC_DATA  EQU   $1403          ; Read Data From DD-RAM
;
;/* Address Port of RTC6242
RTC_SEC1  EQU   $1600          ; Second-1
RTC_SEC10  EQU   $1601          ; Second-10
RTC_MIN1  EQU   $1602          ; Minute-1
RTC_MIN10  EQU   $1603          ; Minute-10
RTC_HR1   EQU   $1604          ; Hour-1
RTC_HR10  EQU   $1605          ; Hour-10
RTC_DAY1  EQU   $1606          ; Day-1
RTC_DAY10  EQU   $1607          ; Day-10
RTC_MONT1  EQU   $1608          ; Month-1
RTC_MONT10 EQU   $1609          ; Month-10
RTC_YEAR1  EQU   $160A          ; Year-1
RTC_YEAR10 EQU   $160B          ; Year-10
RTC_WEEK  EQU   $160C          ; Day of Week
RTC_CTLD  EQU   $160D          ; Control Register-D
RTC_CTLE  EQU   $160E          ; Control Register-E
RTC_CTLF  EQU   $160F          ; Control Register-F

      ORG   $0000
RTC_FLAG  RMB   1            ; Flag Buffer

      ORG   $A000          ; Start at Rom Monitor
START    LDS   #$9FFF         ; Stack on RAM 32KB
      LDX   #$1000         ; Base Register Index
      JSR   INIT_SCI        ; Initial SCI = 9600,N,8,1,P
      ;
      LDAA  #$01          ; Set 12/24 Hr
      STAA  RTC_CTLF
      LDAA  #$04          ; Set 24Hr
      STAA  RTC_CTLF
      LDAA  #$04          ; Set STND Mode 1 Sec
      STAA  RTC_CTLE
      CLRA              ; Set Hold Bit = 0
      STAA  RTC_CTLD
      ;
      JSR   TX_SCI         ; Echo Choice
      JSR   PRINT_SCI
      FCB   $0D,$0A
      FCC   '** Test RTC6242 Interrupt **'
      FCB   $0D,$0A,$00
      CLI               ; Enable Interrupt
      ;
LOOP_RTC  BRSET  RTC_FLAG $01 DSP_TIME  ; Wait RTC Interrupt
      BRA   LOOP_RTC
      ;
DSP_TIME  JSR   PRINT_SCI
      FCB   $0D
      FCC   'Get Time Now : '
      FCB   $00
      ;
      LDAA  RTC_HR1
      ANDA  #$0F
      LDAB  RTC_HR10
      ASLB
      ASLB
      ASLB
      ASLB
      ABA
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI         ; High Byte
      TBA
      JSR   TX_SCI         ; Low Byte
      ;
      LDAA  #20H          ; Space
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #':'          ; ":"
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #20H          ; Space
      JSR   TX_SCI
      ;
      LDAA  RTC_MIN1
      ANDA  #$0F
      LDAB  RTC_MIN10
      ASLB
      ASLB
      ASLB
      ASLB
      ABA
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI         ; High Byte
      TBA
      JSR   TX_SCI         ; Low Byte
      ;
      LDAA  #20H          ; Space
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #':'          ; ":"
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #20H          ; Space
      JSR   TX_SCI
      ;
      LDAA  RTC_SEC1
      ANDA  #$0F
      LDAB  RTC_SEC10
      ASLB
      ASLB
      ASLB
      ASLB
      ABA
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI         ; High Byte
      TBA
      JSR   TX_SCI         ; Low Byte
      BCLR  RTC_FLAG $01      ; Reset Flag Status
      JMP   LOOP_RTC

;/*******************************/;
;/* Convert Hex to ASCII to A,B */;
;/* Input = ACCA       */;
;/* Output = ACCA Hi-byte   */;
;/*      ACCB Low-byte   */;
;/*******************************/;
;
HEX_2ASC  PSHA
      JSR   HEX_TO_ASC
      TAB               ; Transfer B <- A (B = Lo byte)
      PULA
      RORA              ; Swap A
      RORA
      RORA
      RORA
      JSR   HEX_TO_ASC
      RTS

;/*******************************/;
;/* Convert Hex (0-F) to ASCII */;
;/* Input = Register ACC (Hex) */;
;/* Output = Register ACC (ASC) */;
;/*******************************/;
;
HEX_TO_ASC CLC               ; clear carry bit
      ANDA  #%00001111
      CMPA  #$09
      BNE   HTOA1
      SEC               ; set carry bit
HTOA1    BCC   HTOA2          ; > 0AH
      ORAA  #$30          ; < 0AH
      JMP   END_HTOA
HTOA2    SBCA  #$09          ; > 0AH
      ORAA  #$40
END_HTOA  RTS

;/****************************************/;
;/* Initial the SCI Port for 68HC11 CPU */;
;/* Baud rate : Crystal Oscilator 8MHz */;
;/* Format SCI : Data 8 bit,1 Stop bit  */;
;/****************************************/;
;
INIT_SCI  LDAA  #%00110000       ; Set Baud rate 9600
      ;LDAA  #%00110001       ; Set Baud rate 4800
      ;LDAA  #%00110010       ; Set Baud rate 2400
      ;LDAA  #%00110011       ; Set Baud rate 1200
      STAA  BAUD,X
      LDAA  #$00
      STAA  SCCR1,X         ; Set 8bit data,1 Stop bit
      LDAA  #$0C          ; Enable RXD,TXD pin
      STAA  SCCR2,X
      RTS

;/********************************/;
;/* Transmit ASCII 1byte to SCI */;
;/* Input  : ACCA (ASCII Code) */;
;/* Output  : ASCII to SCI Port */;
;/* Register : ACCA,ACCB     */;
;/********************************/;
;
TX_SCI   PSHB
TX_SCI1   BRCLR  SCSR,X $80 TX_SCI1   ; Wait TDRE=1 (Buffer Empty)
      LDAB  SCSR,X         ; Read For Clear Status
      STAA  SCDR,X         ; Send character to SCI
TX_SCI2   BRCLR  SCSR,X $40 TX_SCI2   ; Wait TC=1 (Send Complete)
      PULB
      RTS

;/*************************/;
;/* Receive data from SCI */;
;/* INPUT : SCI Port   */;
;/* OUTPUT : ACCA     */;
;/*************************/;
;
RX_SCI   BRCLR  SCSR,X $20 RX_SCI    ; Wait RDRF=1 (Receive Ready)
      LDAA  SCSR,X
      ANDA  #$0E
      BNE   RX_SCI1         ; Rx Fail
      LDAA  SCDR,X         ; Rx OK = Read data
      BRA   RX_SCI2
RX_SCI1   LDAA  SCDR,X
      CLRA              ; Rx Fail Clear Data
RX_SCI2   RTS

;/*******************************/;
;/* Print Out Data to SCI Port */;
;/* Usage  : JSR  PRINT_SCI */;
;/*      : FCC  'xxxxxxx' */;
;/*      : FCB  $00    */;
;/* Register : ACCA      */;
;/* Call Sub : TX_SCI     */;
;/* Note   : Last byte = 00 */;
;/*      : For EXT. Memory */;
;/*******************************/;
;
PRINT_SCI  PULY              ; Pop Stack (PC Value)
      PSHA
      PSHB
PRN_SCI1  LDAA  0,Y           ; Get Data For Print
      CMPA  #$00          ; Check Last Byte
      BNE   PRN_SCI2        ; Jump if not Last Byte
      BRA   PRN_SCI3
PRN_SCI2  JSR   TX_SCI         ; Send Data
      INY
      BRA   PRN_SCI1
PRN_SCI3  INY               ; Point to Next Instruction
      PULB
      PULA
      PSHY              ; Push Stack (PC Value)
      RTS

;/*************************/;
;/* IRQ Interrupt Service */;
;/*************************/;
;
IRQ_SERV:  BSET  RTC_FLAG $01
      RTI

      ORG   $FFF2          ; IRQ Interrupt Vector
      FDB   IRQ_SERV

      ORG   $FFFE          ; Reset Vector
      FDB   START

      END


ส่วนสำหรับเขียนเพื่อทำงานกับมอนิเตอร์ของอีทีที จะเป็นดังนี้


;/**********************************/;
;/* Demo Program For Test RTC6242 */;
;/*     Interrupt Mode     */;
;/* Hardware : ET-CP68HC11 Ver 2.0 */;
;/* Complier : AS11NEW.EXE (V1.03) */;
;/**********************************/;
;
BAUD    EQU   $2B           ; SCI Baud rate control Reg.
SCCR1    EQU   $2C           ; SCI Control Register1
SCCR2    EQU   $2D           ; SCI Control Register2
SCSR    EQU   $2E           ; SCI Status Register
SCDR    EQU   $2F           ; SCI Data (RDR=Read,TDR=Write)
;/* Address Port of Character LCD
WRC_COMM  EQU   $1400          ; Write Instruction LCD
RDC_COMM  EQU   $1401          ; Read Address & Busy Flag
WRC_DATA  EQU   $1402          ; Write Data Port LCD
RDC_DATA  EQU   $1403          ; Read Data From DD-RAM
;
;/* Address Port of RTC6242
RTC_SEC1  EQU   $1600          ; Second-1
RTC_SEC10  EQU   $1601          ; Second-10
RTC_MIN1  EQU   $1602          ; Minute-1
RTC_MIN10  EQU   $1603          ; Minute-10
RTC_HR1   EQU   $1604          ; Hour-1
RTC_HR10  EQU   $1605          ; Hour-10
RTC_DAY1  EQU   $1606          ; Day-1
RTC_DAY10  EQU   $1607          ; Day-10
RTC_MONT1  EQU   $1608          ; Month-1
RTC_MONT10 EQU   $1609          ; Month-10
RTC_YEAR1  EQU   $160A          ; Year-1
RTC_YEAR10 EQU   $160B          ; Year-10
RTC_WEEK  EQU   $160C          ; Day of Week
RTC_CTLD  EQU   $160D          ; Control Register-D
RTC_CTLE  EQU   $160E          ; Control Register-E
RTC_CTLF  EQU   $160F          ; Control Register-F
;
;/* Interrupt Vector For Debugger 68HC11 V2.0 */;
IRQ_VEC   EQU   $20EE          ; IRQ Vector

      ORG   $0000
RTC_FLAG  RMB   1            ; Flag Buffer

      ORG   $2200          ; Start of Debugger User Area
MAIN    LDAB  #$7E          ; Jump-EXT Opcode
      STAB  IRQ_VEC         ; 1st Byte Debugger Vector
      LDX   #IRQ_INT        ; Address Service Routine
      STX   IRQ_VEC+1        ; 2nd,3rd Byte Debugger Vector
      ;
      LDX   #$1000         ; Base Register Index
      JSR   INIT_SCI        ; Initial SCI = 9600,N,8,1,P
      ;
      LDAA  #$01          ; Set 12/24 Hr
      STAA  RTC_CTLF
      LDAA  #$04          ; Set 24Hr
      STAA  RTC_CTLF
      LDAA  #$04          ; Set STND Mode 1 Sec
      STAA  RTC_CTLE
      CLRA              ; Set Hold Bit = 0
      STAA  RTC_CTLD
      ;
      JSR   TX_SCI         ; Echo Choice
      JSR   PRINT_SCI
      FCB   $0D,$0A
      FCC   '** Test RTC6242 Interrupt **'
      FCB   $0D,$0A,$00
      CLI               ; Enable Interrupt
      ;
LOOP_RTC  BRSET  RTC_FLAG $01 DSP_TIME  ; Wait RTC Interrupt
      BRA   LOOP_RTC
      ;
DSP_TIME  JSR   PRINT_SCI
      FCB   $0D
      FCC   'Get Time Now : '
      FCB   $00
      ;
      LDAA  RTC_HR1
      ANDA  #$0F
      LDAB  RTC_HR10
      ASLB
      ASLB
      ASLB
      ASLB
      ABA
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI         ; High Byte
      TBA
      JSR   TX_SCI         ; Low Byte
      ;
      LDAA  #20H          ; Space
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #':'          ; ":"
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #20H          ; Space
      JSR   TX_SCI
      ;
      LDAA  RTC_MIN1
      ANDA  #$0F
      LDAB  RTC_MIN10
      ASLB
      ASLB
      ASLB
      ASLB
      ABA
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI         ; High Byte
      TBA
      JSR   TX_SCI         ; Low Byte
      ;
      LDAA  #20H          ; Space
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #':'          ; ":"
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #20H          ; Space
      JSR   TX_SCI
      ;
      LDAA  RTC_SEC1
      ANDA  #$0F
      LDAB  RTC_SEC10
      ASLB
      ASLB
      ASLB
      ASLB
      ABA
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI         ; High Byte
      TBA
      JSR   TX_SCI         ; Low Byte
      BCLR  RTC_FLAG $01      ; Reset Flag Status
      JMP   LOOP_RTC

;/*******************************/;
;/* Convert Hex to ASCII to A,B */;
;/* Input = ACCA       */;
;/* Output = ACCA Hi-byte   */;
;/*      ACCB Low-byte   */;
;/*******************************/;
;
HEX_2ASC  PSHA
      JSR   HEX_TO_ASC
      TAB               ; Transfer B <- A (B = Lo byte)
      PULA
      RORA              ; Swap A
      RORA
      RORA
      RORA
      JSR   HEX_TO_ASC
      RTS

;/*******************************/;
;/* Convert Hex (0-F) to ASCII */;
;/* Input = Register ACC (Hex) */;
;/* Output = Register ACC (ASC) */;
;/*******************************/;
;
HEX_TO_ASC CLC               ; clear carry bit
      ANDA  #%00001111
      CMPA  #$09
      BNE   HTOA1
      SEC               ; set carry bit
HTOA1    BCC   HTOA2          ; > 0AH
      ORAA  #$30          ; < 0AH
      JMP   END_HTOA
HTOA2    SBCA  #$09          ; > 0AH
      ORAA  #$40
END_HTOA  RTS

;/****************************************/;
;/* Initial the SCI Port for 68HC11 CPU */;
;/* Baud rate : Crystal Oscilator 8MHz */;
;/* Format SCI : Data 8 bit,1 Stop bit  */;
;/****************************************/;
;
INIT_SCI  LDAA  #%00110000       ; Set Baud rate 9600
      ;LDAA  #%00110001       ; Set Baud rate 4800
      ;LDAA  #%00110010       ; Set Baud rate 2400
      ;LDAA  #%00110011       ; Set Baud rate 1200
      STAA  BAUD,X
      LDAA  #$00
      STAA  SCCR1,X         ; Set 8bit data,1 Stop bit
      LDAA  #$0C          ; Enable RXD,TXD pin
      STAA  SCCR2,X
      RTS

;/********************************/;
;/* Transmit ASCII 1byte to SCI */;
;/* Input  : ACCA (ASCII Code) */;
;/* Output  : ASCII to SCI Port */;
;/* Register : ACCA,ACCB     */;
;/********************************/;
;
TX_SCI   PSHB
TX_SCI1   BRCLR  SCSR,X $80 TX_SCI1   ; Wait TDRE=1 (Buffer Empty)
      LDAB  SCSR,X         ; Read For Clear Status
      STAA  SCDR,X         ; Send character to SCI
TX_SCI2   BRCLR  SCSR,X $40 TX_SCI2   ; Wait TC=1 (Send Complete)
      PULB
      RTS

;/*************************/;
;/* Receive data from SCI */;
;/* INPUT : SCI Port   */;
;/* OUTPUT : ACCA     */;
;/*************************/;
;
RX_SCI   BRCLR  SCSR,X $20 RX_SCI    ; Wait RDRF=1 (Receive Ready)
      LDAA  SCSR,X
      ANDA  #$0E
      BNE   RX_SCI1         ; Rx Fail
      LDAA  SCDR,X         ; Rx OK = Read data
      BRA   RX_SCI2
RX_SCI1   LDAA  SCDR,X
      CLRA              ; Rx Fail Clear Data
RX_SCI2   RTS

;/*******************************/;
;/* Print Out Data to SCI Port */;
;/* Usage  : JSR  PRINT_SCI */;
;/*      : FCC  'xxxxxxx' */;
;/*      : FCB  $00    */;
;/* Register : ACCA      */;
;/* Call Sub : TX_SCI     */;
;/* Note   : Last byte = 00 */;
;/*      : For EXT. Memory */;
;/*******************************/;
;
PRINT_SCI  PULY              ; Pop Stack (PC Value)
      PSHA
      PSHB
PRN_SCI1  LDAA  0,Y           ; Get Data For Print
      CMPA  #$00          ; Check Last Byte
      BNE   PRN_SCI2        ; Jump if not Last Byte
      BRA   PRN_SCI3
PRN_SCI2  JSR   TX_SCI         ; Send Data
      INY
      BRA   PRN_SCI1
PRN_SCI3  INY               ; Point to Next Instruction
      PULB
      PULA
      PSHY              ; Push Stack (PC Value)
      RTS

;/*************************/;
;/* IRQ Interrupt Service */;
;/*************************/;
;
IRQ_INT:  BSET  RTC_FLAG $01
      RTI

      ENDสามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๖ ธ.ค. ๒๕๔๓