[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ 68HC11 V2 ตอนที่ 3 ] ทดสอบติดต่อกับ ADC

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับ ADC กับบอร์ด CP-68HC11 V2 สำหรับการเขียนเพื่อเป็นโปรแกรมมอนิเตอร์เป็นดังนี้


;/**********************************/;
;/* Demo Program For A/D 8 Channel */;
;/* Hardware : ET-CP68HC11 Ver 2.0 */;
;/* Complier : AS11NEW.EXE (V1.03) */;
;/**********************************/;
;
BAUD    EQU   $2B           ; SCI Baud rate control Reg.
SCCR1    EQU   $2C           ; SCI Control Register1
SCCR2    EQU   $2D           ; SCI Control Register2
SCSR    EQU   $2E           ; SCI Status Register
SCDR    EQU   $2F           ; SCI Data (RDR=Read,TDR=Write)
;
ADCTL    EQU   $1030          ; ADC Control Register
ADR1    EQU   $1031          ; ADC Result Register1
ADR2    EQU   $1032          ; ADC Result Register2
ADR3    EQU   $1033          ; ADC Result Register3
ADR4    EQU   $1034          ; ADC Result Register4
OPTION   EQU   $1039

      ORG   $A000          ; Start at ROM Monitor
START    LDS   #$9FFF         ; Stack on RAM 32KB
      LDX   #$1000         ; Base Register Index
      LDAA  #%10010011       ; Initial Option ADC
      STAA  OPTION
      JSR   INIT_SCI        ; Initial SCI = 9600,N,8,1,P
      ;
      JSR   PRINT_SCI
      FCB   $0D,$0A
      FCC   '*********** Test Analog to Digital ***********'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'ADC1 ADC2 ADC3 ADC4 ADC5 ADC6 ADC7 ADC8'
      FCB   $0D,$0A,$00
TEST_ADC  JSR   MULT_ADC1        ; Convert ADC1..4
      LDAA  #' '
      JSR   TX_SCI
      LDAA  ADR1          ; ADC1
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI
      TBA
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #' '
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      ;
      LDAA  ADR2          ; ADC2
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI
      TBA
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #' '
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      ;
      LDAA  ADR3          ; ADC3
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI
      TBA
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #' '
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      ;
      LDAA  ADR4          ; ADC4
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI
      TBA
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #' '
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      ;
      JSR   MULT_ADC2        ; Convert ADC5..8
      LDAA  ADR1          ; ADC5
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI
      TBA
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #' '
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      ;
      LDAA  ADR2          ; ADC6
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI
      TBA
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #' '
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      ;
      LDAA  ADR3          ; ADC7
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI
      TBA
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #' '
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      ;
      LDAA  ADR4          ; ADC8
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI
      TBA
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #$0D
      JSR   TX_SCI
      JMP   TEST_ADC

;/*******************************/;
;/* Convert Hex to ASCII to A,B */;
;/* Input = ACCA       */;
;/* Output = ACCA Hi-byte   */;
;/*      ACCB Low-byte   */;
;/*******************************/;
;
HEX_2ASC  PSHA
      JSR   HEX_TO_ASC
      TAB               ; Transfer B <- A (B = Lo byte)
      PULA
      RORA              ; Swap A
      RORA
      RORA
      RORA
      JSR   HEX_TO_ASC
      RTS

;/*******************************/;
;/* Convert Hex (0-F) to ASCII */;
;/* Input = Register ACC (Hex) */;
;/* Output = Register ACC (ASC) */;
;/*******************************/;
;
HEX_TO_ASC CLC               ; clear carry bit
      ANDA  #%00001111
      CMPA  #$09
      BNE   HTOA1
      SEC               ; set carry bit
HTOA1    BCC   HTOA2          ; > 0AH
      ORAA  #$30          ; < 0AH
      JMP   END_HTOA
HTOA2    SBCA  #$09          ; > 0AH
      ORAA  #$40
END_HTOA  RTS

;/*********************************/;
;/* Multiple 4 Channel Low (LSB) */;
;/* Output  : ADR1 (Ch1 Result) */;
;/*     : ADR2 (Ch2 Result) */;
;/*     : ADR3 (Ch3 Result) */;
;/*     : ADR4 (Ch4 Result) */;
;/*********************************/;
;
MULT_ADC1  PSHA
      LDAA  #%00010000       ; Multiple 4 Channel LSB
      STAA  ADCTL
CONVERT1  LDAA  ADCTL
      ANDA  #$80          ; Convertion Complete Flag
      BEQ   CONVERT1        ; Wait ADC Convert Ready
      PULA
      RTS

;/*********************************/;
;/* Multiple 4 Channel High (MSB) */;
;/* Output  : ADR1 (Ch5 Result) */;
;/*      : ADR2 (Ch6 Result) */;
;/*      : ADR3 (Ch7 Result) */;
;/*      : ADR4 (Ch8 Result) */;
;/*********************************/;
;
MULT_ADC2  PSHA
      LDAA  #%00010100       ; Multiple 4 Channel MSB
      STAA  ADCTL
CONVERT2  LDAA  ADCTL
      ANDA  #$80          ; Convertion Complete Flag
      BEQ   CONVERT2        ; Wait ADC Convert Ready
      PULA
      RTS

;/****************************************/;
;/* Initial the SCI Port for 68HC11 CPU */;
;/* Baud rate : Crystal Oscilator 8MHz */;
;/* Format SCI : Data 8 bit,1 Stop bit  */;
;/****************************************/;
;
INIT_SCI  LDAA  #%00110000       ; Set Baud rate 9600
      ;LDAA  #%00110001       ; Set Baud rate 4800
      ;LDAA  #%00110010       ; Set Baud rate 2400
      ;LDAA  #%00110011       ; Set Baud rate 1200
      STAA  BAUD,X
      LDAA  #$00
      STAA  SCCR1,X         ; Set 8bit data,1 Stop bit
      LDAA  #$0C          ; Enable RXD,TXD pin
      STAA  SCCR2,X
      RTS

;/********************************/;
;/* Transmit ASCII 1byte to SCI */;
;/* Input  : ACCA (ASCII Code) */;
;/* Output  : ASCII to SCI Port */;
;/* Register : ACCA,ACCB     */;
;/********************************/;
;
TX_SCI   PSHB
TX_SCI1   BRCLR  SCSR,X $80 TX_SCI1   ; Wait TDRE=1 (Buffer Empty)
      LDAB  SCSR,X         ; Read For Clear Status
      STAA  SCDR,X         ; SEND character to SCI
TX_SCI2   BRCLR  SCSR,X $40 TX_SCI2   ; Wait TC=1 (SEND Complete)
      PULB
      RTS

;/*************************/;
;/* Receive data from SCI */;
;/* INPUT : SCI Port   */;
;/* OUTPUT : ACCA     */;
;/*************************/;
;
RX_SCI   BRCLR  SCSR,X $20 RX_SCI    ; Wait RDRF=1 (Receive Ready)
      LDAA  SCSR,X
      ANDA  #$0E
      BNE   RX_SCI1         ; Rx Fail
      LDAA  SCDR,X         ; Rx OK = Read data
      BRA   RX_SCI2
RX_SCI1   LDAA  SCDR,X
      CLRA              ; Rx Fail Clear Data
RX_SCI2   RTS

;/*******************************/;
;/* Print Out Data to SCI Port */;
;/* Usage  : JSR  PRINT_SCI */;
;/*      : FCC  'xxxxxxx' */;
;/*      : FCB  $00    */;
;/* Register : ACCA      */;
;/* Call Sub : TX_SCI     */;
;/* Note   : Last byte = 00 */;
;/*      : For EXT. Memory */;
;/*******************************/;
;
PRINT_SCI  PULY              ; Pop Stack (PC Value)
      PSHA
      PSHB
PRN_SCI1  LDAA  0,Y           ; Get Data For Print
      CMPA  #$00          ; Check Last Byte
      BNE   PRN_SCI2        ; Jump if not Last Byte
      BRA   PRN_SCI3
PRN_SCI2  JSR   TX_SCI         ; SEND Data
      INY
      BRA   PRN_SCI1
PRN_SCI3  INY               ; Point to Next Instruction
      PULB
      PULA
      PSHY              ; Push Stack (PC Value)
      RTS

      ORG   $FFFE          ; Reset Vector
      FDB   START

      END

ส่วนสำหรับเขียนเพื่อทำงานกับมอนิเตอร์ของอีทีที จะเป็นดังนี้


;/**********************************/;
;/* Demo Program For A/D 8 Channel */;
;/* Hardware : ET-CP68HC11 Ver 2.0 */;
;/* Complier : AS11NEW.EXE (V1.03) */;
;/**********************************/;
;
BAUD    EQU   $2B           ; SCI Baud rate control Reg.
SCCR1    EQU   $2C           ; SCI Control Register1
SCCR2    EQU   $2D           ; SCI Control Register2
SCSR    EQU   $2E           ; SCI Status Register
SCDR    EQU   $2F           ; SCI Data (RDR=Read,TDR=Write)
;
ADCTL    EQU   $1030          ; ADC Control Register
ADR1    EQU   $1031          ; ADC Result Register1
ADR2    EQU   $1032          ; ADC Result Register2
ADR3    EQU   $1033          ; ADC Result Register3
ADR4    EQU   $1034          ; ADC Result Register4
OPTION   EQU   $1039

      ORG   $2200          ; Start of Debugger User Area
MAIN    LDX   #$1000         ; Base Register Index
      LDAA  #%10010011       ; Initial Option ADC
      STAA  OPTION
      JSR   INIT_SCI        ; Initial SCI = 9600,N,8,1,P
      ;
      JSR   PRINT_SCI
      FCB   $0D,$0A
      FCC   '*********** Test Analog to Digital ***********'
      FCB   $0D,$0A
      FCC   'ADC1 ADC2 ADC3 ADC4 ADC5 ADC6 ADC7 ADC8'
      FCB   $0D,$0A,$00
TEST_ADC  JSR   MULT_ADC1        ; Convert ADC1..4
      LDAA  #' '
      JSR   TX_SCI
      LDAA  ADR1          ; ADC1
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI
      TBA
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #' '
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      ;
      LDAA  ADR2          ; ADC2
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI
      TBA
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #' '
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      ;
      LDAA  ADR3          ; ADC3
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI
      TBA
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #' '
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      ;
      LDAA  ADR4          ; ADC4
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI
      TBA
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #' '
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      ;
      JSR   MULT_ADC2        ; Convert ADC5..8
      LDAA  ADR1          ; ADC5
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI
      TBA
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #' '
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      ;
      LDAA  ADR2          ; ADC6
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI
      TBA
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #' '
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      ;
      LDAA  ADR3          ; ADC7
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI
      TBA
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #' '
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      JSR   TX_SCI
      ;
      LDAA  ADR4          ; ADC8
      JSR   HEX_2ASC
      JSR   TX_SCI
      TBA
      JSR   TX_SCI
      LDAA  #$0D
      JSR   TX_SCI
      JMP   TEST_ADC

;/*******************************/;
;/* Convert Hex to ASCII to A,B */;
;/* Input = ACCA       */;
;/* Output = ACCA Hi-byte   */;
;/*      ACCB Low-byte   */;
;/*******************************/;
;
HEX_2ASC  PSHA
      JSR   HEX_TO_ASC
      TAB               ; Transfer B <- A (B = Lo byte)
      PULA
      RORA              ; Swap A
      RORA
      RORA
      RORA
      JSR   HEX_TO_ASC
      RTS

;/*******************************/;
;/* Convert Hex (0-F) to ASCII */;
;/* Input = Register ACC (Hex) */;
;/* Output = Register ACC (ASC) */;
;/*******************************/;
;
HEX_TO_ASC CLC               ; clear carry bit
      ANDA  #%00001111
      CMPA  #$09
      BNE   HTOA1
      SEC               ; set carry bit
HTOA1    BCC   HTOA2          ; > 0AH
      ORAA  #$30          ; < 0AH
      JMP   END_HTOA
HTOA2    SBCA  #$09          ; > 0AH
      ORAA  #$40
END_HTOA  RTS

;/*********************************/;
;/* Multiple 4 Channel Low (LSB) */;
;/* Output  : ADR1 (Ch1 Result) */;
;/*     : ADR2 (Ch2 Result) */;
;/*     : ADR3 (Ch3 Result) */;
;/*     : ADR4 (Ch4 Result) */;
;/*********************************/;
;
MULT_ADC1  PSHA
      LDAA  #%00010000       ; Multiple 4 Channel LSB
      STAA  ADCTL
CONVERT1  LDAA  ADCTL
      ANDA  #$80          ; Convertion Complete Flag
      BEQ   CONVERT1        ; Wait ADC Convert Ready
      PULA
      RTS

;/*********************************/;
;/* Multiple 4 Channel High (MSB) */;
;/* Output  : ADR1 (Ch5 Result) */;
;/*      : ADR2 (Ch6 Result) */;
;/*      : ADR3 (Ch7 Result) */;
;/*      : ADR4 (Ch8 Result) */;
;/*********************************/;
;
MULT_ADC2  PSHA
      LDAA  #%00010100       ; Multiple 4 Channel MSB
      STAA  ADCTL
CONVERT2  LDAA  ADCTL
      ANDA  #$80          ; Convertion Complete Flag
      BEQ   CONVERT2        ; Wait ADC Convert Ready
      PULA
      RTS

;/****************************************/;
;/* Initial the SCI Port for 68HC11 CPU */;
;/* Baud rate : Crystal Oscilator 8MHz */;
;/* Format SCI : Data 8 bit,1 Stop bit  */;
;/****************************************/;
;
INIT_SCI  LDAA  #%00110000       ; Set Baud rate 9600
      ;LDAA  #%00110001       ; Set Baud rate 4800
      ;LDAA  #%00110010       ; Set Baud rate 2400
      ;LDAA  #%00110011       ; Set Baud rate 1200
      STAA  BAUD,X
      LDAA  #$00
      STAA  SCCR1,X         ; Set 8bit data,1 Stop bit
      LDAA  #$0C          ; Enable RXD,TXD pin
      STAA  SCCR2,X
      RTS

;/********************************/;
;/* Transmit ASCII 1byte to SCI */;
;/* Input  : ACCA (ASCII Code) */;
;/* Output  : ASCII to SCI Port */;
;/* Register : ACCA,ACCB     */;
;/********************************/;
;
TX_SCI   PSHB
TX_SCI1   BRCLR  SCSR,X $80 TX_SCI1   ; Wait TDRE=1 (Buffer Empty)
      LDAB  SCSR,X         ; Read For Clear Status
      STAA  SCDR,X         ; SEND character to SCI
TX_SCI2   BRCLR  SCSR,X $40 TX_SCI2   ; Wait TC=1 (SEND Complete)
      PULB
      RTS

;/*************************/;
;/* Receive data from SCI */;
;/* INPUT : SCI Port   */;
;/* OUTPUT : ACCA     */;
;/*************************/;
;
RX_SCI   BRCLR  SCSR,X $20 RX_SCI    ; Wait RDRF=1 (Receive Ready)
      LDAA  SCSR,X
      ANDA  #$0E
      BNE   RX_SCI1         ; Rx Fail
      LDAA  SCDR,X         ; Rx OK = Read data
      BRA   RX_SCI2
RX_SCI1   LDAA  SCDR,X
      CLRA              ; Rx Fail Clear Data
RX_SCI2   RTS

;/*******************************/;
;/* Print Out Data to SCI Port */;
;/* Usage  : JSR  PRINT_SCI */;
;/*      : FCC  'xxxxxxx' */;
;/*      : FCB  $00    */;
;/* Register : ACCA      */;
;/* Call Sub : TX_SCI     */;
;/* Note   : Last byte = 00 */;
;/*      : For EXT. Memory */;
;/*******************************/;
;
PRINT_SCI  PULY              ; Pop Stack (PC Value)
      PSHA
      PSHB
PRN_SCI1  LDAA  0,Y           ; Get Data For Print
      CMPA  #$00          ; Check Last Byte
      BNE   PRN_SCI2        ; Jump if not Last Byte
      BRA   PRN_SCI3
PRN_SCI2  JSR   TX_SCI         ; SEND Data
      INY
      BRA   PRN_SCI1
PRN_SCI3  INY               ; Point to Next Instruction
      PULB
      PULA
      PSHY              ; Push Stack (PC Value)
      RTS

      END

สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๑ ธ.ค. ๒๕๔๓