[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ 68HC11 V2 ตอนที่ 2 ] ทดสอบติดต่อกับ LCD แบบกราฟิกส์

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับ LCD แบบกราฟิกส์ กับบอร์ด CP-68HC11 V2 โดยเขียนเป็นมอนิเตอร์ (โหลดเข้า Flash memory)เป็นดังนี้


;/**********************************/;
;/* Demo Program Test Graphics LCD */;
;/* Hardware : ET-CP68HC11 Ver 2.0 */;
;/* Complier : AS11NEW.EXE (V1.03) */;
;/**********************************/;
;

;/* Address Port of Character LCD
WRC_COMM    EQU   $1400          ; Char Write Instruction LCD
RDC_COMM    EQU   $1401          ; Char Read Address & Busy Flag
WRC_DATA    EQU   $1402          ; Char Write Data Port LCD
RDC_DATA    EQU   $1403          ; Char Read Data From DD-RAM
;
;/* Address Port of Graphic LCD Page1
WRG_COMM1    EQU   $1408          ; Graphic Write Instruction Page1
RDG_COMM1    EQU   $1409          ; Graphic Reda Busy flag & Address Page1
WRG_DATA1    EQU   $140A          ; Graphic Write Data Page1
RDG_DATA1    EQU   $140B          ; Graphic Read Data Page1
;
;/* Address Port of Graphic LCD Page2
WRG_COMM2    EQU   $1404          ; Graphic Write Instruction Page2
RDG_COMM2    EQU   $1405          ; Graphic Reda Busy flag & Address Page2
WRG_DATA2    EQU   $1406          ; Graphic Write Data Page2
RDG_DATA2    EQU   $1407          ; Graphic Read Data Page2

		ORG   $0000
X_ADDR1		RMB   1    ; Buffer X-Address Page1
X_ADDR2		RMB   1    ; Buffer X-Address Page2
Y_ADDR1	RMB   1    ; Buffer Y-Address Page1
Y_ADDR2	RMB   1    ; Buffer Y-Address Page2
LINE_CNT	RMB   1    ; Buffer Line Count (X)

		ORG   $A000          ; Start at Rom Monitor
START      LDS   #$9FFF         ; Stack on RAM 32KB
      		LDX   #$FFFF
PWR_DLY     DEX
    	BNE   PWR_DLY
    	LDX   #$1000         ; Base Register
NEW_DISP  	JSR   INITGLCD        ; Initial Graphic LCD
    	LDAA  #8
    	STAA  LINE_CNT        ; Counter Line
    	LDX   #TAB_FONT        ; Table Font Thai & English
      ;
NEW_FONT  	JSR   SET_X1         ; Set X_Address Page1
     	JSR   SET_Y1         ; Set Y_Address Page1
     	LDAB  #64           ; Counter Y Position Page1
WR_FONT1  	JSR   BUSY_LCD1
     	LDAA  0,X
      	STAA  WRG_DATA1
      	INX
      	DECB
      	BNE   WR_FONT1
      ;
      	JSR   SET_X2         ; Set X_Address Page2
      	JSR   SET_Y2         ; Set Y_Address Page2
      	LDAB  #64           ; Counter Y Position Page2
WR_FONT2    JSR   BUSY_LCD2
        LDAA  0,X
        STAA  WRG_DATA2
        INX
        DECB
        BNE   WR_FONT2
      ;
        INC   X_ADDR1         ; Next Line Page1
        INC   X_ADDR2         ; Next Line Page2
        DEC   LINE_CNT
        BNE   NEW_FONT
      ;
        JSR   DELAY
      ;
      ;/* Change to Picture
      ;
        JSR   INITGLCD
        LDAA  #8
        STAA  LINE_CNT        ; Counter Line
        LDX   #LINE1         ; Table Font Thai & English
      ;
NEW_GRAPH    JSR   SET_X1         ; Set X_Address Page1
        JSR   SET_Y1         ; Set Y_Address Page1
        LDAB  #64           ; Counter Y Position Page1
WR_GRAPH1    JSR   BUSY_LCD1
        LDAA  0,X
        STAA  WRG_DATA1
        INX
        DECB
        BNE   WR_GRAPH1
      ;
        JSR   SET_X2         ; Set X_Address Page2
        JSR   SET_Y2         ; Set Y_Address Page2
        LDAB  #64           ; Counter Y Position Page2
WR_GRAPH2    JSR   BUSY_LCD2
        LDAA  0,X
        STAA  WRG_DATA2
        INX
        DECB
        BNE   WR_GRAPH2
      ;
        INC   X_ADDR1         ; Next Line Page1
        INC   X_ADDR2         ; Next Line Page2
        DEC   LINE_CNT
        BNE   NEW_GRAPH
      ;
        JSR   DELAY
        JMP   NEW_DISP


;/*******************/;
;/* Delay Time Sub. */;
;/*******************/;

;
DELAY    PSHX
      PSHB
      ;
      LDAB  #20
DLY0    LDX   #$FFFF
DLY1    DEX
      BNE   DLY1
      DECB
      BNE   DLY0
      ;
      PULB
      PULX
      RTS;/***********************;/
;/* Initial Graphic LCD */;
;/***********************/;

;
INITGLCD  LDAA  #$3F          ; Display on-off X=1 ON,X=0 OFF
      JSR   BUSY_LCD1
      STAA  WRG_COMM1        ; Set Display ON Page1
      JSR   BUSY_LCD2
      STAA  WRG_COMM2        ; Set Display ON Page2
      LDAA  #$C0
      JSR   BUSY_LCD1
      STAA  WRG_COMM1        ; Display Strat Page1
      JSR   BUSY_LCD2
      STAA  WRG_COMM2        ; Display Start Page2
      CLRA
      STAA  X_ADDR1         ; Start X-Address1 = 0
      STAA  X_ADDR2         ; Start X-Address2 = 0
      STAA  Y_ADDR1         ; Start Y-Address1 = 0
      STAA  Y_ADDR2         ; Start Y-Address2 = 0
      RTS


*****************
* Set X-Address1
* Input : X_ADDR1
*    : (0..7)
*****************

SET_X1   PSHA
      JSR   BUSY_LCD1        ; Wait LCD busy
      LDAA  X_ADDR1
      ANDA  #$07
      ORAA  #$B8
      STAA  WRG_COMM1        ; Set X-Address Page1
      PULA
      RTS


*****************
* Set X-Address2
* Input : X_ADDR2
*    : (0..7)
*****************

SET_X2   PSHA
      JSR   BUSY_LCD2        ; Wait LCD busy
      LDAA  X_ADDR2
      ANDA  #$07
      ORAA  #$B8
      STAA  WRG_COMM2        ; Set X-Address Page2
      PULA
      RTS


*****************
* Set Y-Address1
* Input : Y_ADDR1
*    : (0..63)
*****************

SET_Y1   PSHA
      JSR   BUSY_LCD1        ; Wait LCD busy
      LDAA  Y_ADDR1
      ANDA  #63
      ORAA  #$40
      STAA  WRG_COMM1        ; Set Y-Address Page1
      PULA
      RTS


*****************
* Set Y-Address2
* Input : Y_ADDR2
*    : (0..63)
*****************

SET_Y2   PSHA
      JSR   BUSY_LCD2        ; Wait LCD busy
      LDAA  Y_ADDR2
      ANDA  #63
      ORAA  #$40
      STAA  WRG_COMM2        ; Set Y-Address Page2
      PULA
      RTS


**********************
* Read Busy Flag LCD1
**********************

BUSY_LCD1  PSHA
BUSY1    LDAA  RDG_COMM1
      ANDA  #$80
      BNE   BUSY1          ; Check Busy Flag
      PULA
      RTS


**********************
* Read Busy Flag LCD2
**********************

BUSY_LCD2  PSHA
BUSY2    LDAA  RDG_COMM2
      ANDA  #$80
      BNE   BUSY2          ; Check Busy Flag
      PULA
      RTS

TAB_FONT  EQU *


***************************
* English Characters Fonts
***************************

BLANK    FCB $00,$00,$00,$00   ; BLANK
      FCB $00,$00,$00,$00
TOKJAI   FCB $00,$00,$0E,$BF   ; !
      FCB $0E,$00,$00,$00
KUMPUD   FCB $00,$00,$07,$00   ; "
      FCB $07,$00,$00,$00
NUMBER   FCB $00,$24,$FF,$24   ; #
      FCB $24,$FF,$24,$00
DOLLAR   FCB $08,$54,$54,$FE   ; $
      FCB $54,$54,$20,$00
PERCENT   FCB $86,$46,$20,$10   ; %
      FCB $08,$C4,$C2,$00
AMPER    FCB $60,$94,$8E,$9A   ; &
      FCB $6E,$44,$B0,$80
APOS    FCB $00,$00,$00,$05   ; '
      FCB $03,$00,$00,$00
WOPEN    FCB $00,$00,$3C,$42   ; (
      FCB $81,$00,$00,$00
WCLOSE   FCB $00,$00,$00,$81   ; )
      FCB $42,$3C,$00,$00
STAR    FCB $00,$08,$2A,$1C   ; *
      FCB $1C,$2A,$08,$00
PLUS    FCB $00,$08,$08,$3E   ; +
      FCB $3E,$08,$08,$00
COMMA    FCB $00,$00,$00,$A0   ; ,
      FCB $60,$00,$00,$00
MINUS    FCB $00,$08,$08,$08   ; -
      FCB $08,$08,$08,$00
STOP    FCB $00,$00,$00,$C0   ; .
      FCB $C0,$00,$00,$00
SLASH    FCB $00,$C0,$30,$18   ; /
      FCB $0C,$03,$00,$00
ZERO    FCB $00,$7C,$A2,$B2   ; 0
      FCB $9A,$8A,$7C,$00
ONE     FCB $00,$00,$82,$FF   ; 1
      FCB $80,$00,$00,$00
TWO     FCB $00,$86,$C1,$A1   ; 2
      FCB $91,$89,$86,$00
THREE    FCB $00,$42,$81,$89   ; 3
      FCB $89,$89,$76,$00
FOUR    FCB $60,$50,$48,$44   ; 4
      FCB $42,$FF,$40,$00
FIVE    FCB $5F,$85,$85,$85   ; 5
      FCB $85,$49,$30,$00
SIX     FCB $00,$7C,$92,$89   ; 6
      FCB $89,$89,$70,$00
SEVEN    FCB $00,$03,$01,$C1   ; 7
      FCB $31,$0D,$03,$00
EIGHT    FCB $00,$76,$89,$89   ; 8
      FCB $89,$89,$76,$00
NINE    FCB $00,$0E,$91,$91   ; 9
      FCB $91,$49,$3E,$00
COLON    FCB $00,$00,$00,$66   ; :
      FCB $66,$00,$00,$00
SEMI    FCB $00,$00,$80,$76   ; ;
      FCB $36,$00,$00,$00
LESS    FCB $00,$00,$18,$24   ; <
      FCB $42,$81,$00,$00
EQUAL    FCB $00,$24,$24,$24   ; =
      FCB $24,$24,$00,$00
MORE    FCB $00,$00,$81,$42   ; >
      FCB $24,$18,$00,$00
QUES    FCB $00,$06,$09,$0D   ; ?
      FCB $B5,$09,$06,$00
ATAB    FCB $F8,$14,$12,$11   ; A
      FCB $12,$14,$F8,$00
BTAB    FCB $81,$FF,$89,$89   ; B
      FCB $89,$89,$76,$00
CTAB    FCB $00,$3C,$42,$81   ; C
      FCB $81,$81,$42,$00
DTAB    FCB $81,$FF,$81,$81   ; D
      FCB $81,$42,$3C,$00
ETAB    FCB $81,$FF,$89,$89   ; E
      FCB $9D,$81,$E3,$00
FTAB    FCB $81,$FF,$89,$09   ; F
      FCB $1D,$01,$03,$00
GTAB    FCB $00,$7E,$81,$81   ; G
      FCB $91,$51,$F6,$00
HTAB    FCB $00,$FF,$08,$08   ; H
      FCB $08,$08,$FF,$00
ITAB    FCB $00,$00,$81,$FF   ; I
      FCB $81,$00,$00,$00
JTAB    FCB $00,$40,$80,$80   ; J
      FCB $81,$7F,$01,$00
KTAB    FCB $81,$FF,$89,$14   ; K
      FCB $22,$C1,$81,$80
LTAB    FCB $00,$81,$FF,$81   ; L
      FCB $80,$80,$C0,$00
MTAB    FCB $FF,$02,$04,$18   ; M
      FCB $04,$02,$FF,$00
NTAB    FCB $81,$FF,$83,$0C   ; N
      FCB $18,$61,$FF,$01
OTAB    FCB $00,$7E,$81,$81   ; O
      FCB $81,$81,$7E,$00
PTAB    FCB $00,$81,$FE,$91   ; P
      FCB $11,$11,$0E,$00
QTAB    FCB $00,$7E,$81,$91   ; Q
      FCB $A1,$C1,$7F,$80
RTAB    FCB $81,$FF,$89,$19   ; R
      FCB $29,$C9,$86,$80
STAB    FCB $00,$E6,$49,$89   ; S
      FCB $91,$92,$67,$00
TTAB    FCB $03,$01,$81,$FF   ; T
      FCB $81,$01,$03,$00
UTAB    FCB $01,$7F,$81,$80   ; U
      FCB $80,$81,$7F,$01
VTAB    FCB $07,$18,$60,$80   ; V
      FCB $60,$18,$0F,$00
WTAB    FCB $3F,$C0,$20,$10   ; W
      FCB $20,$C0,$3F,$00
XTAB    FCB $C3,$27,$18,$18   ; X
      FCB $18,$27,$C3,$00
YTAB    FCB $01,$03,$84,$F8   ; Y
      FCB $84,$03,$01,$00
ZTAB    FCB $C3,$A1,$91,$89   ; Z
      FCB $85,$83,$C1,$00


*************************
* Thai Characters Fonts
*************************
KAI     FCB $00,$FA,$05,$01
      FCB $01,$01,$FE,$00
KHAI    FCB $00,$02,$05,$FE
      FCB $80,$7F,$00,$00
BUFFALO   FCB $FE,$21,$11,$29
      FCB $11,$01,$FE,$00
RAKANG   FCB $62,$95,$F2,$29
      FCB $46,$80,$FF,$00
NGU     FCB $00,$10,$20,$42
      FCB $85,$FE,$00,$00
JAN     FCB $02,$01,$09,$15
      FCB $79,$81,$FE,$00
CHING    FCB $12,$E9,$B1,$41
      FCB $21,$FE,$A0,$40
CHANG    FCB $04,$F2,$8A,$86
      FCB $84,$FA,$01,$01
SOO     FCB $02,$05,$02,$FD
      FCB $82,$7D,$00,$00
CHER    FCB $7A,$A5,$41,$41
      FCB $A1,$7E,$40,$FF
YING    FCB $7A,$A5,$41,$01
      FCB $FE,$80,$80,$FF
YINGLOW   FCB $00,$00,$00,$00
      FCB $06,$06,$04,$02
CHADA    FCB $42,$A5,$79,$01
      FCB $01,$01,$FE,$80
CHADALOW  FCB $00,$00,$02,$05
      FCB $02,$05,$07,$00
PATAK    FCB $42,$A5,$79,$01
      FCB $81,$01,$FE,$00
PATAKLOW  FCB $02,$05,$02,$05
      FCB $02,$04,$07,$00
TORTAN   FCB $00,$02,$15,$2D
      FCB $F5,$85,$7A,$01
TORTANLOW  FCB $10,$28,$10,$28
      FCB $14,$2A,$1E,$00
MONTO    FCB $02,$E5,$12,$09
      FCB $06,$02,$FF,$00
TORTHOA   FCB $FE,$11,$2A,$52
      FCB $A2,$7E,$40,$BF
NANE    FCB $7A,$A5,$41,$FE
      FCB $40,$FF,$A0,$40
DEK     FCB $FE,$81,$49,$35
      FCB $19,$01,$FE,$00
TORTOA   FCB $FE,$81,$49,$36
      FCB $19,$01,$FE,$00
TUNG    FCB $7A,$A5,$41,$01
      FCB $01,$01,$FE,$00
TAHAN    FCB $02,$F5,$0E,$04
      FCB $02,$01,$FE,$00
TONG    FCB $00,$02,$05,$FD
      FCB $85,$85,$FA,$01
HNOO    FCB $02,$F5,$8E,$40
      FCB $20,$FF,$A0,$40
BAIMAI   FCB $02,$85,$FE,$80
      FCB $80,$80,$FF,$00
PLARHIGH  FCB $00,$00,$00,$00
      FCB $00,$00,$F0,$00
PLAR    FCB $02,$05,$FE,$80
      FCB $80,$80,$FF,$00
PUNG    FCB $00,$7E,$85,$42
      FCB $40,$80,$7E,$00
PHAHIGH   FCB $00,$00,$00,$00
      FCB $00,$00,$F0,$00
PHA     FCB $00,$7E,$85,$42
      FCB $40,$80,$7F,$00
PAN     FCB $02,$05,$FE,$40
      FCB $30,$40,$FF,$00
FUNHIGH   FCB $00,$00,$00,$00
      FCB $00,$00,$F0,$00
FUN     FCB $02,$05,$FE,$40
      FCB $30,$40,$FF,$00
POA     FCB $42,$A5,$79,$01
      FCB $01,$01,$FE,$00
MAR     FCB $42,$A5,$FE,$20
      FCB $20,$40,$FF,$00
YAK     FCB $00,$6E,$95,$92
      FCB $80,$80,$FF,$00
SHIP    FCB $00,$02,$05,$05
      FCB $45,$A5,$7A,$01
LU     FCB $00,$7A,$A5,$41
      FCB $01,$01,$FE,$00
LULOW    FCB $00,$00,$00,$00
      FCB $00,$00,$0F,$00
LING    FCB $02,$71,$A9,$45
      FCB $09,$11,$FE,$00
WAN     FCB $00,$02,$01,$01
      FCB $41,$A1,$7E,$00
SALAHIGH  FCB $00,$00,$00,$00
      FCB $00,$80,$50,$20
SALA    FCB $7E,$81,$79,$15
      FCB $09,$01,$FE,$00
RUSI    FCB $02,$85,$FE,$80
      FCB $98,$90,$FF,$10
TIGERHIGH  FCB $00,$00,$00,$00
      FCB $00,$80,$50,$20
TIGER    FCB $02,$71,$A9,$45
      FCB $09,$11,$FE,$00
HEEP    FCB $02,$FD,$26,$10
      FCB $0A,$0D,$FA,$00
JURAHIGH  FCB $00,$00,$00,$00
      FCB $40,$A0,$C0,$20
JURA    FCB $02,$F5,$4E,$20
      FCB $20,$40,$FF,$00
ANG     FCB $00,$72,$A9,$91
      FCB $81,$81,$7E,$00
HOOKHIGH  FCB $00,$00,$00,$00
      FCB $00,$00,$A0,$40
HOOK    FCB $00,$72,$AD,$95
      FCB $83,$81,$7E,$00
SARAA    FCB $00,$66,$55,$AA
      FCB $88,$44,$22,$00
TOAKUB   FCB $00,$14,$14,$14
      FCB $14,$14,$00,$00
SARAAR   FCB $00,$02,$01,$01
      FCB $01,$01,$FE,$00
SARAUMHIGH FCB $20,$50,$50,$20
      FCB $00,$00,$00,$00
SARAUM   FCB $00,$02,$01,$01
      FCB $01,$01,$FE,$00
SARAAA   FCB $00,$7F,$A0,$40
      FCB $00,$00,$00,$00
SARAAIR   FCB $00,$7F,$A0,$40
      FCB $7F,$A0,$40,$00
SARAOHIGH  FCB $10,$28,$E8,$08
      FCB $08,$08,$00,$00
SARAO    FCB $00,$00,$FF,$C0
      FCB $00,$00,$00,$00
MAIMOONHIGH FCB $38,$34,$04,$FC
      FCB $00,$00,$00,$00
MAIMOON   FCB $00,$00,$00,$FF
      FCB $C0,$00,$00,$00
MALAIHIGH  FCB $08,$10,$20,$10
      FCB $F8,$00,$00,$00
MALAI    FCB $00,$00,$00,$00
      FCB $FF,$C0,$00,$00
YAMOK    FCB $00,$F0,$D0,$20
      FCB $10,$10,$F0,$00
YAMOKLOW  FCB $00,$00,$18,$04
      FCB $02,$02,$01,$00
PAIYAN   FCB $08,$14,$10,$10
      FCB $08,$04,$FE,$00
SARAUH   FCB $00,$00,$00,$00
      FCB $04,$0A,$3C,$00
SARAUU   FCB $00,$00,$00,$04
      FCB $0A,$3C,$20,$3E
SARAI    FCB $00,$30,$48,$48
      FCB $48,$50,$60,$00
SARAE    FCB $30,$28,$28,$28
      FCB $38,$3C,$00,$00
SARAAU   FCB $00,$03,$48,$48
      FCB $48,$50,$68,$30
SARAAUE   FCB $00,$30,$48,$48
      FCB $50,$58,$60,$78
HUN     FCB $00,$30,$68,$50
      FCB $40,$40,$20,$10
NAMFON   FCB $00,$18,$24,$24
      FCB $14,$08,$00,$00
TAIKU    FCB $70,$48,$28,$28
      FCB $48,$68,$64,$00
MAIAKE   FCB $00,$00,$00,$00
      FCB $00,$70,$00,$00
MAITO    FCB $00,$40,$68,$58
      FCB $40,$40,$20,$10
MAITEE   FCB $78,$48,$10,$18
      FCB $08,$78,$20,$1E
JATAWA   FCB $00,$00,$10,$10
      FCB $7C,$10,$10,$00
KARAN    FCB $00,$70,$50,$10
      FCB $10,$0C,$00,$00
AKEUM    FCB $00,$30,$48,$48
      FCB $48,$30,$06,$00
TOUM    FCB $02,$36,$4C,$4C
      FCB $4A,$31,$00,$00
TEEUM    FCB $06,$35,$4A,$49
      FCB $4E,$34,$02,$01
TAWAUM   FCB $00,$30,$48,$4A
      FCB $4A,$37,$02,$02
AKEHAN   FCB $70,$50,$70,$40
      FCB $40,$4C,$20,$10
TOHAN    FCB $70,$52,$76,$44
      FCB $44,$44,$22,$11
TEEHAN   FCB $70,$57,$75,$42
      FCB $41,$47,$24,$17
TAWAHAN   FCB $70,$50,$74,$44
      FCB $4E,$44,$20,$10
AKEI    FCB $00,$60,$50,$50
      FCB $50,$50,$66,$00
TOI     FCB $00,$60,$52,$56
      FCB $54,$54,$62,$01
TEEI    FCB $00,$6E,$5A,$54
      FCB $52,$5E,$68,$07
TAWAI    FCB $00,$60,$50,$52
      FCB $52,$57,$62,$02
KARANI   FCB $00,$60,$50,$50
      FCB $50,$5C,$6A,$01
AKEE    FCB $60,$50,$50,$50
      FCB $50,$50,$7B,$00
TOE     FCB $60,$52,$56,$54
      FCB $54,$52,$79,$00
TEEE    FCB $6E,$5A,$54,$52
      FCB $5E,$54,$7A,$01
TAWAE    FCB $60,$50,$52,$52
      FCB $57,$52,$7A,$00;/*******************/;
;/* Graphic Picture */;
;/*******************/;

;
LINE1    FCB   $FF,$FF,$07,$0B,$F3,$13,$13,$13
      FCB   $13,$13,$13,$13,$13,$13,$13,$13
      FCB   $13,$13,$13,$13,$13,$13,$13,$13
      FCB   $13,$13,$13,$13,$13,$13,$13,$13
      FCB   $13,$13,$13,$13,$13,$13,$13,$13
      FCB   $13,$13,$13,$13,$13,$13,$13,$13
      FCB   $13,$13,$13,$13,$13,$13,$13,$13
      FCB   $13,$13,$13,$13,$13,$13,$13,$13
      FCB   $13,$13,$13,$13,$13,$13,$13,$13
      FCB   $13,$13,$13,$13,$13,$13,$13,$13
      FCB   $13,$13,$13,$13,$13,$13,$13,$13
      FCB   $13,$13,$13,$F3,$0B,$07,$FF,$FF
      FCB   $03,$03,$03,$03,$03,$03,$03,$03
      FCB   $03,$03,$43,$83,$03,$03,$03,$E3
      FCB   $03,$03,$83,$43,$03,$03,$03,$03
      FCB   $03,$03,$03,$03,$03,$03,$FF,$FF
LINE2    FCB   $FF,$FF,$00,$00,$FF,$00,$00,$00
      FCB   $00,$80,$60,$18,$04,$02,$01,$01
      FCB   $01,$02,$04,$18,$60,$80,$00,$00
      FCB   $00,$00,$00,$00,$00,$80,$60,$18
      FCB   $04,$02,$01,$01,$01,$02,$04,$18
      FCB   $60,$80,$00,$00,$00,$00,$00,$00
      FCB   $00,$80,$60,$18,$04,$02,$01,$01
      FCB   $01,$02,$04,$18,$60,$80,$00,$00
      FCB   $00,$00,$00,$00,$00,$80,$60,$18
      FCB   $04,$02,$01,$01,$01,$02,$04,$18
      FCB   $60,$80,$00,$00,$00,$00,$00,$00
      FCB   $00,$80,$60,$FF,$00,$00,$FF,$FF
      FCB   $00,$00,$00,$00,$00,$44,$48,$71
      FCB   $1A,$0C,$04,$02,$02,$E1,$11,$51
      FCB   $11,$E2,$02,$04,$0C,$1A,$71,$48
      FCB   $44,$00,$00,$00,$00,$00,$FF,$FF
LINE3    FCB   $FF,$FF,$00,$00,$FF,$08,$08,$04
      FCB   $02,$01,$80,$00,$00,$00,$00,$00
      FCB   $00,$00,$00,$00,$80,$01,$02,$04
      FCB   $08,$08,$08,$04,$02,$01,$80,$00
      FCB   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
      FCB   $80,$01,$02,$04,$08,$08,$08,$04
      FCB   $02,$01,$80,$00,$00,$00,$00,$00
      FCB   $00,$00,$00,$00,$80,$01,$02,$04
      FCB   $08,$08,$08,$04,$02,$01,$80,$00
      FCB   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
      FCB   $80,$01,$02,$04,$08,$08,$08,$04
      FCB   $02,$01,$80,$FF,$00,$00,$FF,$FF
      FCB   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$40
      FCB   $80,$00,$10,$A0,$80,$40,$41,$79
      FCB   $41,$80,$A0,$10,$00,$80,$40,$00
      FCB   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$FF,$FF
LINE4    FCB   $FF,$FF,$00,$00,$FF,$01,$01,$01
      FCB   $01,$01,$E3,$21,$21,$21,$21,$21
      FCB   $21,$21,$21,$21,$E3,$01,$01,$01
      FCB   $01,$01,$01,$01,$01,$01,$E3,$21
      FCB   $21,$21,$21,$21,$21,$21,$21,$21
      FCB   $E3,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01
      FCB   $01,$01,$E3,$21,$21,$21,$21,$21
      FCB   $21,$21,$21,$21,$E3,$01,$01,$01
      FCB   $01,$01,$01,$01,$01,$01,$E3,$21
      FCB   $21,$21,$21,$21,$21,$21,$21,$21
      FCB   $E3,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01
      FCB   $01,$01,$E3,$FF,$00,$00,$FF,$FF
      FCB   $00,$00,$00,$00,$00,$11,$12,$1C
      FCB   $06,$03,$01,$00,$00,$38,$44,$54
      FCB   $44,$38,$00,$01,$03,$06,$1C,$12
      FCB   $11,$00,$00,$00,$00,$00,$FF,$FF
LINE5    FCB   $FF,$FF,$00,$00,$FF,$08,$08,$08
      FCB   $08,$08,$0F,$00,$00,$00,$00,$00
      FCB   $00,$00,$00,$00,$0F,$08,$08,$08
      FCB   $08,$08,$08,$08,$08,$08,$0F,$00
      FCB   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
      FCB   $0F,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08
      FCB   $08,$08,$0F,$00,$00,$00,$00,$00
      FCB   $00,$00,$00,$00,$0F,$08,$08,$08
      FCB   $08,$08,$08,$08,$08,$08,$0F,$00
      FCB   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
      FCB   $0F,$08,$08,$08,$08,$08,$08,$08
      FCB   $08,$08,$0F,$FF,$00,$00,$FF,$FF
      FCB   $00,$00,$00,$00,$00,$70,$88,$A8
      FCB   $88,$70,$00,$00,$00,$00,$00,$00
      FCB   $00,$00,$00,$00,$70,$88,$A8,$88
      FCB   $70,$00,$00,$00,$00,$00,$FF,$FF
LINE6    FCB   $FF,$FF,$38,$34,$33,$32,$32,$32
      FCB   $32,$32,$32,$32,$32,$32,$32,$32
      FCB   $32,$32,$32,$32,$32,$32,$32,$32
      FCB   $32,$32,$32,$32,$32,$32,$32,$32
      FCB   $32,$32,$32,$32,$32,$32,$32,$32
      FCB   $32,$32,$32,$32,$32,$32,$32,$32
      FCB   $32,$32,$32,$32,$32,$32,$32,$32
      FCB   $32,$32,$32,$32,$32,$32,$32,$32
      FCB   $32,$32,$32,$32,$32,$32,$32,$32
      FCB   $32,$32,$32,$32,$32,$32,$32,$32
      FCB   $32,$32,$32,$32,$32,$32,$32,$F2
      FCB   $F2,$32,$32,$33,$34,$38,$3F,$3F
      FCB   $30,$30,$30,$30,$30,$30,$30,$30
      FCB   $30,$30,$30,$30,$30,$30,$30,$30
      FCB   $30,$30,$30,$30,$30,$30,$30,$30
      FCB   $30,$30,$30,$30,$30,$30,$FF,$FF
LINE7    FCB   $FF,$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$40
      FCB   $20,$20,$20,$C0,$00,$40,$20,$20
      FCB   $20,$C0,$00,$40,$20,$A0,$30,$2A
      FCB   $C6,$00,$48,$AC,$4A,$22,$C4,$48
      FCB   $A0,$14,$0C,$40,$20,$A0,$20,$24
      FCB   $C6,$06,$0A,$F2,$02,$04,$44,$24
      FCB   $A0,$20,$20,$C0,$00,$40,$20,$A0
      FCB   $30,$2A,$C6,$00,$04,$06,$06,$0A
      FCB   $F2,$02,$04,$C4,$24,$A0,$A0,$20
      FCB   $C0,$00,$00,$40,$20,$C0,$00,$00
      FCB   $FC,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$FF
      FCB   $FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$E0
      FCB   $10,$C8,$E8,$E8,$C8,$10,$E0,$00
      FCB   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
      FCB   $E0,$10,$C8,$E8,$E8,$C8,$10,$E0
      FCB   $00,$00,$00,$00,$00,$00,$FF,$FF
LINE8    FCB   $FF,$FF,$C0,$C0,$C0,$C0,$C0,$C3
      FCB   $C5,$C4,$C4,$C3,$C0,$C3,$C5,$C4
      FCB   $C4,$C3,$C0,$C0,$C3,$C4,$C1,$C2
      FCB   $C7,$C0,$C0,$C0,$C0,$C3,$C4,$C4
      FCB   $C3,$C0,$C0,$C0,$C3,$C4,$C1,$C2
      FCB   $C7,$C0,$C0,$C3,$C4,$C0,$C0,$C3
      FCB   $C4,$C1,$C2,$C7,$C0,$C0,$C3,$C4
      FCB   $C1,$C2,$C7,$C0,$C0,$C0,$C0,$C0
      FCB   $C3,$C4,$C0,$C7,$C1,$C0,$C0,$C0
      FCB   $C7,$C0,$C0,$C2,$C5,$C4,$C4,$C4
      FCB   $C3,$C0,$C0,$C0,$C0,$C0,$C0,$FF
      FCB   $FF,$C0,$C0,$C0,$C0,$C0,$C0,$C1
      FCB   $C2,$C4,$C5,$C5,$C4,$C2,$C1,$C0
      FCB   $C0,$C0,$C0,$C0,$C0,$C0,$C0,$C0
      FCB   $C1,$C2,$C4,$C5,$C5,$C4,$C2,$C1
      FCB   $C0,$C0,$C0,$C0,$C0,$C0,$FF,$FF
      ;
      ORG   $FFFE
      FDB   START

      END

ส่วนสำหรับ เขียนเพื่อใช้กับ Monitor ของ ETT จะเป็นดังนี้;/**********************************/;
;/* Demo Program Test Graphics LCD */;
;/* Hardware : ET-CP68HC11 Ver 2.0 */;
;/* Complier : AS11NEW.EXE (V1.03) */;
;/**********************************/;
;
;/* Address Port of Character LCD

WRC_COMM  EQU   $1400          ; Char Write Instruction LCD
RDC_COMM  EQU   $1401          ; Char Read Address & Busy Flag
WRC_DATA  EQU   $1402          ; Char Write Data Port LCD
RDC_DATA  EQU   $1403          ; Char Read Data From DD-RAM
;
;/* Address Port of Graphic LCD Page1
WRG_COMM1  EQU   $1408          ; Graphic Write Instruction Page1
RDG_COMM1  EQU   $1409          ; Graphic Reda Busy flag & Address Page1
WRG_DATA1  EQU   $140A          ; Graphic Write Data Page1
RDG_DATA1  EQU   $140B          ; Graphic Read Data Page1
;
;/* Address Port of Graphic LCD Page2
WRG_COMM2  EQU   $1404          ; Graphic Write Instruction Page2
RDG_COMM2  EQU   $1405          ; Graphic Reda Busy flag & Address Page2
WRG_DATA2  EQU   $1406          ; Graphic Write Data Page2
RDG_DATA2  EQU   $1407          ; Graphic Read Data Page2

      ORG   $0000
X_ADDR1   RMB   1    ; Buffer X-Address Page1
X_ADDR2   RMB   1    ; Buffer X-Address Page2
Y_ADDR1   RMB   1    ; Buffer Y-Address Page1
Y_ADDR2   RMB   1    ; Buffer Y-Address Page2
LINE_CNT  RMB   1    ; Buffer Line Count (X)

      ORG   $2200          ; Start of Debugger User Area
MAIN    LDX   #$FFFF
PWR_DLY   DEX
      BNE   PWR_DLY
      LDX   #$1000         ; Base Register
NEW_DISP  JSR   INITGLCD        ; Initial Graphic LCD
      LDAA  #8
      STAA  LINE_CNT        ; Counter Line
      LDX   #TAB_FONT        ; Table Font Thai & English
      ;
NEW_FONT  JSR   SET_X1         ; Set X_Address Page1
      JSR   SET_Y1         ; Set Y_Address Page1
      LDAB  #64           ; Counter Y Position Page1
WR_FONT1  JSR   BUSY_LCD1
      LDAA  0,X
      STAA  WRG_DATA1
      INX
      DECB
      BNE   WR_FONT1
      ;
      JSR   SET_X2         ; Set X_Address Page2
      JSR   SET_Y2         ; Set Y_Address Page2
      LDAB  #64           ; Counter Y Position Page2
WR_FONT2  JSR   BUSY_LCD2
      LDAA  0,X
      STAA  WRG_DATA2
      INX
      DECB
      BNE   WR_FONT2
      ;
      INC   X_ADDR1         ; Next Line Page1
      INC   X_ADDR2         ; Next Line Page2
      DEC   LINE_CNT
      BNE   NEW_FONT
      ;
      JSR   DELAY
      ;
      ;/* Change to Picture
      ;
      JSR   INITGLCD
      LDAA  #8
      STAA  LINE_CNT        ; Counter Line
      LDX   #LINE1         ; Table Font Thai & English
      ;
NEW_GRAPH  JSR   SET_X1         ; Set X_Address Page1
      JSR   SET_Y1         ; Set Y_Address Page1
      LDAB  #64           ; Counter Y Position Page1
WR_GRAPH1  JSR   BUSY_LCD1
      LDAA  0,X
      STAA  WRG_DATA1
      INX
      DECB
      BNE   WR_GRAPH1
      ;
      JSR   SET_X2         ; Set X_Address Page2
      JSR   SET_Y2         ; Set Y_Address Page2
      LDAB  #64           ; Counter Y Position Page2
WR_GRAPH2  JSR   BUSY_LCD2
      LDAA  0,X
      STAA  WRG_DATA2
      INX
      DECB
      BNE   WR_GRAPH2
      ;
      INC   X_ADDR1         ; Next Line Page1
      INC   X_ADDR2         ; Next Line Page2
      DEC   LINE_CNT
      BNE   NEW_GRAPH
      ;
      JSR   DELAY
      JMP   NEW_DISP


;/*******************/;
;/* Delay Time Sub. */;
;/*******************/;

;
DELAY    PSHX
      PSHB
      ;
      LDAB  #20
DLY0    LDX   #$FFFF
DLY1    DEX
      BNE   DLY1
      DECB
      BNE   DLY0
      ;
      PULB
      PULX
      RTS


;/***********************;/
;/* Initial Graphic LCD */;
;/***********************/;

;
INITGLCD  LDAA  #$3F          ; Display on-off X=1 ON,X=0 OFF
      JSR   BUSY_LCD1
      STAA  WRG_COMM1        ; Set Display ON Page1
      JSR   BUSY_LCD2
      STAA  WRG_COMM2        ; Set Display ON Page2
      LDAA  #$C0
      JSR   BUSY_LCD1
      STAA  WRG_COMM1        ; Display Strat Page1
      JSR   BUSY_LCD2
      STAA  WRG_COMM2        ; Display Start Page2
      CLRA
      STAA  X_ADDR1         ; Start X-Address1 = 0
      STAA  X_ADDR2         ; Start X-Address2 = 0
      STAA  Y_ADDR1         ; Start Y-Address1 = 0
      STAA  Y_ADDR2         ; Start Y-Address2 = 0
      RTS


*****************
* Set X-Address1
* Input : X_ADDR1
*    : (0..7)
*****************

SET_X1   PSHA
      JSR   BUSY_LCD1        ; Wait LCD busy
      LDAA  X_ADDR1
      ANDA  #$07
      ORAA  #$B8
      STAA  WRG_COMM1        ; Set X-Address Page1
      PULA
      RTS


*****************
* Set X-Address2
* Input : X_ADDR2
*    : (0..7)
*****************

SET_X2   PSHA
      JSR   BUSY_LCD2        ; Wait LCD busy
      LDAA  X_ADDR2
      ANDA  #$07
      ORAA  #$B8
      STAA  WRG_COMM2        ; Set X-Address Page2
      PULA
      RTS


*****************
* Set Y-Address1
* Input : Y_ADDR1
*    : (0..63)
*****************

SET_Y1   PSHA
      JSR   BUSY_LCD1        ; Wait LCD busy
      LDAA  Y_ADDR1
      ANDA  #63
      ORAA  #$40
      STAA  WRG_COMM1        ; Set Y-Address Page1
      PULA
      RTS


*****************
* Set Y-Address2
* Input : Y_ADDR2
*    : (0..63)
*****************

SET_Y2   PSHA
      JSR   BUSY_LCD2        ; Wait LCD busy
      LDAA  Y_ADDR2
      ANDA  #63
      ORAA  #$40
      STAA  WRG_COMM2        ; Set Y-Address Page2
      PULA
      RTS


**********************
* Read Busy Flag LCD1
**********************

BUSY_LCD1  PSHA
BUSY1    LDAA  RDG_COMM1
      ANDA  #$80
      BNE   BUSY1          ; Check Busy Flag
      PULA
      RTS


**********************
* Read Busy Flag LCD2
**********************

BUSY_LCD2  PSHA
BUSY2    LDAA  RDG_COMM2
      ANDA  #$80
      BNE   BUSY2          ; Check Busy Flag
      PULA
      RTS

TAB_FONT  EQU *

***************************
* English Characters Fonts
***************************

; เหมือนด้านบน


*************************
* Thai Characters Fonts
*************************

; เหมือนด้านบน

;/*******************/;
;/* Graphic Picture */;
;/*******************/;
;
LINE1    ...; เหมือนด้านบน
LINE2    ...; เหมือนด้านบน
LINE3    ...; เหมือนด้านบน
LINE4    ...; เหมือนด้านบน
LINE5    ...; เหมือนด้านบน
LINE6    ...; เหมือนด้านบน
LINE7    ...; เหมือนด้านบน
LINE8    ...; เหมือนด้านบน

      END

สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๑ ธ.ค. ๒๕๔๓