[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ 68HC11 V2 ตอนที่1 ] ทดสอบติดต่อกับ LCD แบบตัวอักษร

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับ ติดต่อกับ LCD แบบตัวอักษร ด้วยบอร์ด CP-68HC11 V2 ซึ่งตัวอย่างสำหรับเขียนเพื่อนำไปโหลดเป็นมอนิเตอร์ (โหลดลง Flash memory) เป็นดังนี้


;/**********************************/;
;/* Demo Program For Character LCD */;
;/* Hardware : ET-CP68HC11 Ver 2.0 */;
;/* Complier : AS11NEW.EXE (V1.03) */;
;/**********************************/;

;
;/* Address Port of Character LCD
WRC_COMM  	EQU   $1400          ; Write Instruction LCD
RDC_COMM  	EQU   $1401          ; Read Address & Busy Flag
WRC_DATA  	EQU   $1402          ; Write Data Port LCD
RDC_DATA  	EQU   $1403          ; Read Data From DD-RAM

      		ORG   $00H
      					;
DSP_INDX  	RMB   1        		; Display Pointer Index
DSP_CNT   	RMB   1        		; Display Font Count
LCD_BUFF  	RMB   32       		; LCD Display Buffer 16X2

      		ORG   $A000    		; Start at Rom Monitor
      					;
START  		LDS   #$9FFF         	; Stack on RAM 32KB
      		LDX   #$1000         	; Base Register Index
      		JSR   INIT_LCD        	; Initial LCD 16x2
      					;
      		LDAA  #$01          	; Clear display
      		STAA  WRC_COMM
      					;

;/************************/;
;/* Display Logo Sign-on */;
;/************************/;

;
DSP_MAIN  	LDAA  #1
      		STAA  DSP_INDX
      		LDAA  #20
      		STAA  DSP_CNT
;
LFT_RGT1  	JSR   SHL1_DSP
      		JSR   WR_LCD16X2
      		LDX   #$FFFF
DSP_DLY0  	DEX
      		BNE   DSP_DLY0
      		DEC   DSP_CNT
      		BNE   LFT_RGT1
;
      		PSHB
      		LDAB  #10
DSP_DL1   	LDX   #$FFFF
DSP_DL2   	DEX
      		BNE   DSP_DL2
      		DECB
      		BNE   DSP_DL1
      		PULB
      ;
      		LDAA  #20
      		STAA  DSP_CNT
      ;
RGT_LFT1  	JSR   SHR1_DSP
      		JSR   WR_LCD16X2
      		LDX   #$FFFF
DSP_DLY3  	DEX
      		BNE   DSP_DLY3
      		DEC   DSP_CNT
      		BNE   RGT_LFT1
      ;
      		PSHB
      		LDAB  #10
DSP_DL4   	LDX   #$FFFF
DSP_DL5   	DEX
      		BNE   DSP_DL5
      		DECB
      		BNE   DSP_DL4
      		PULB
      ;
      		BRA   DSP_MAIN


;/**********************/;
;/* Table Logo Display */;
;/**********************/;

;
TAB_ETT1  	FCC   	'Example LCD 16x2'
      		FCC   	'  '
      		FCC   	'Demo Program LCD'
      		FCC   	'        '
      		FCB   	$20,$20
      ;
TAB_ETT2  	FCC   	'        '
      		FCC   	'By...ETT CO.,LTD'
      		FCC   	'  '
      		FCC   	'CP-68HC11 Ver2.0'
      		FCB   	$20,$20

TAB_ETT3  	FCC   	'Example LCD 16x2'
      		FCC   	'  '
      		FCC   	'Demo Program LCD'
      		FCC   	'Example LCD 16x2'

TAB_ETT4  	FCC   	'CP-68HC11 Ver2.0'
      		FCC   	'By...ETT CO.,LTD'
      		FCC   	'  '
      		FCC   	'CP-68HC11 Ver2.0'


;/**********************/;
;/* Shift Left Display */;
;/**********************/;

;
SHL1_DSP  	LDX   #TAB_ETT1-1
      		LDY   #LCD_BUFF+0
      		LDAB  DSP_INDX
      		ABX
      		LDAB  #16
SHL_DSP1  	LDAA  0,X
      		STAA  0,Y
      		INX
      		INY
      		DECB
      		BNE   SHL_DSP1
      ;
SHL_DSP2  	LDX   #TAB_ETT2+51
      		LDY   #LCD_BUFF+31
      		LDAB  DSP_INDX
SHL_DSP3  	DEX
      		DECB
      		BNE   SHL_DSP3
      		LDAB  #16
SHL_DSP4  	LDAA  0,X
      		STAA  0,Y
      		DEX
      		DEY
      		DECB
      		BNE   SHL_DSP4
      		INC   DSP_INDX
      		RTS	


;/***********************/;
;/* Shift Right Display */;
;/***********************/;

;
SHR1_DSP  	LDX   #TAB_ETT3+55
      		LDY   #LCD_BUFF+15
      		LDAB  DSP_INDX
SHR_DSP1  	DEX
      		DECB
      		BNE   SHR_DSP1
      		LDAB  #16
SHR_DSP2  	LDAA  0,X
      		STAA  0,Y
      		DEX
      		DEY
      		DECB
      		BNE   SHR_DSP2
      ;
SHR_DSP3  	LDX   #TAB_ETT4-5
      		LDY   #LCD_BUFF+16
      		LDAB  DSP_INDX
      		ABX
      		LDAB  #16
SHR_DSP4  	LDAA  0,X
      		STAA  0,Y
      		INX
      		INY
      		DECB
      		BNE   SHR_DSP4
      		INC   DSP_INDX
      		RTS


;/*************************/;
;/* Initial Dotmatrix LCD */;
;/* 8-Bits Data Interface */;
;/*************************/;

;
INIT_LCD  	PSHA
      		JSR   BUSY_LCD        	; Wait LCD Ready
      		LDAA  #$38          	; Function Set DL=1,N=1,F=0
      		STAA  WRC_COMM     	; 8Bit-Data,2-Line,5x7-Dots
      ;
      		JSR   BUSY_LCD        	; Wait LCD Ready
      		LDAA  #$0C          	; Display on-off Control D=1,C=1,B=1
      		STAA  WRC_COMM      	; Display on,Cursor off,Cursor not Blink
      ;
      		JSR   BUSY_LCD        	; Wait LCD Ready
      		LDAA  #$06          	; Entry Mode Set I/D=1,S=0
      		STAA  WRC_COMM       	; Increment Position,Display Shift Enable
      ;
      		JSR   BUSY_LCD        	; Wait LCD Ready
      		LDAA  #$01          	; Clear display
      		STAA  WRC_COMM
      		PULA
      		RTS


;/***********************/;
;/* Check Busy Flag LCD */;
;/***********************/;

;
BUSY_LCD  	PSHA
WAITBUSY  	LDAA  RDC_COMM        ; Read Busy Flag
      		ANDA  #$80
      		BNE   WAITBUSY        ; Repeat Until Busy
      		PULA
      		RTS


;/*********************/;
;/* Clear Display LCD */;
;/*********************/;

;
CLR_LCD   	JSR   BUSY_LCD
      		PSHA
      		LDAA  #$01          ; Clear Display Code
      		STAA  WRC_COMM
      		PULA
      		RTS


;/*******************/;
;/* Return Home LCD */;
;/*******************/;

;
HOME_LCD  	JSR   BUSY_LCD
      		PSHA
      		LDAA  #$02          ; Return Home Code
      		STAA  WRC_COMM
      		PULA
      		RTS


;/***************************/;
;/* Set Cursor LCD Location */;
;/* Input : A (Address LCD) */;
;/***************************/;

;
GOTO_LCD  	JSR   BUSY_LCD
      		PSHA
      		ADDA  #$80          ; Set DD-RAM Address
      		STAA  WRC_COMM
      		PULA
      		RTS


;/*********************/;
;/* Wrire Byte to LCD */;
;/* Input : A (ASCII) */;
;/*********************/;

;
WR_LCD   	JSR   BUSY_LCD
      		STAA  WRC_DATA        ; Write Data to LCD
      		RTS


;/*********************************/;
;/* Print ASCII data to LCD Port */;
;/* Usage  : JSR PRINT_LCD  */;
;/*      : FCC 'xxxxxxxx'  */;
;/*      : FCB $00     */;
;/* Note   : last byte = $00  */;
;/*********************************/;

;
PRINT_LCD  	PULY              ; Pop Stack
      		PSHA
      		PSHB
PRN_LCD1  	LDAA  0,Y           ; Get Data For Print
      		CMPA  #$00          ; Check Last Byte
      		BNE   PRN_LCD2        ; Jump if not Last Byte
      		BRA   PRN_LCD3
PRN_LCD2  	JSR   WR_LCD         ; Write Data to LCD
      		INY
      		BRA   PRN_LCD1
PRN_LCD3  	INY
      		PULB
      		PULA
      		PSHY              ; Push Stack
      		RTS


;/**************************/;
;/* Wrire Data to LCD 16x2 */;
;/* Input : LCD_BUF(ASCII) */;
;/**************************/;

;
WR_LCD16X2 	PSHX
      		PSHA
      		PSHB
      		LDX   #LCD_BUFF        ; Display Buffer LCD
      		LDAA  #$00          ; 1st Location Line1
      		JSR   GOTO_LCD
      		LDAB  #16           ; 16 Character Count
WR_LINE1  	JSR   BUSY_LCD        ; Wait LCD Bysy
      		LDAA  0,X
      		STAA  WRC_DATA
      		INX
      		DECB
      		BNE   WR_LINE1
      ;
      		LDAA  #$40          ; 1st Location Line2
      		JSR   GOTO_LCD
      		LDAB  #16           ; 16 Character Count
WR_LINE2  	JSR   BUSY_LCD        ; Wait LCD Bysy
      		LDAA  0,X
      		STAA  WRC_DATA
      		INX
      		DECB
      		BNE   WR_LINE2
      		PULB
      		PULA
      		PULX
      		RTS

      		ORG   $FFFE          ; Reset Vector
      		FDB   START

      		END

กรณีที่เราต้องการเขียนโปรแกรมผ่านทาง Debug ของ ETT ก็จะดังต่อไปนี้;/**********************************/;
;/* Demo Program For Character LCD */;
;/* Hardware : ET-CP68HC11 Ver 2.0 */;
;/* Complier : AS11NEW.EXE (V1.03) */;
;/**********************************/;

;
;/* Address Port of Character LCD
WRC_COMM  	EQU   $1400          ; Write Instruction LCD
RDC_COMM  	EQU   $1401          ; Read Address & Busy Flag
WRC_DATA  	EQU   $1402          ; Write Data Port LCD
RDC_DATA  	EQU   $1403          ; Read Data From DD-RAM

      		ORG   $00H
      ;
DSP_INDX  	RMB   1            ; Display Pointer Index
DSP_CNT   	RMB   1            ; Display Font Count
LCD_BUFF  	RMB   32           ; LCD Display Buffer 16X2

      		ORG   $2200          ; Start of Debugger User Area
MAIN    	LDX   #$1000         ; Base Register Index
      		JSR   INIT_LCD        ; Initial LCD 16x2
      ;
      		LDAA  #$01          ; Clear display
      		STAA  WRC_COMM
      ;

;/************************/;
;/* Display Logo Sign-on */;
;/************************/;

;
DSP_MAIN  	LDAA  #1
      		STAA  DSP_INDX
      		LDAA  #20
      		STAA  DSP_CNT
      ;
LFT_RGT1  	JSR   SHL1_DSP
      		JSR   WR_LCD16X2
      		LDX   #$FFFF
DSP_DLY0  	DEX
      		BNE   DSP_DLY0
      		DEC   DSP_CNT
      		BNE   LFT_RGT1
      ;
      		PSHB
      		LDAB  #10
DSP_DL1   	LDX   #$FFFF
DSP_DL2   	DEX
      		BNE   DSP_DL2
      		DECB
      		BNE   DSP_DL1
      		PULB
      ;
      		LDAA  #20
      		STAA  DSP_CNT
      ;
RGT_LFT1  	JSR   SHR1_DSP
      		JSR   WR_LCD16X2
      		LDX   #$FFFF
DSP_DLY3  	DEX
      		BNE   DSP_DLY3
      		DEC   DSP_CNT
      		BNE   RGT_LFT1
      ;
      		PSHB
      		LDAB  #10
DSP_DL4   	LDX   #$FFFF
DSP_DL5   	DEX
      		BNE   DSP_DL5
      		DECB
      		BNE   DSP_DL4
      		PULB
      ;
      		BRA   DSP_MAIN


;/**********************/;
;/* Table Logo Display */;
;/**********************/;

;
TAB_ETT1  	FCC   'Example LCD 16x2'
      		FCC   '  '
      		FCC   'Demo Program LCD'
      		FCC   '        '
      		FCB   $20,$20
      ;
TAB_ETT2  	FCC   '        '
      		FCC   'By...ETT CO.,LTD'
      		FCC   '  '
      		FCC   'CP-68HC11 Ver2.0'
      		FCB   $20,$20

TAB_ETT3  	FCC   'Example LCD 16x2'
      		FCC   '  '
      		FCC   'Demo Program LCD'
      		FCC   'Example LCD 16x2'

TAB_ETT4  	FCC   'CP-68HC11 Ver2.0'
      		FCC   'By...ETT CO.,LTD'
      		FCC   '  '
      		FCC   'CP-68HC11 Ver2.0'

;/**********************/;
;/* Shift Left Display */;
;/**********************/;
;
SHL1_DSP  	LDX   #TAB_ETT1-1
      		LDY   #LCD_BUFF+0
      		LDAB  DSP_INDX
      		ABX
      		LDAB  #16
SHL_DSP1  	LDAA  0,X
      		STAA  0,Y
      		INX
      		INY
      		DECB
      		BNE   SHL_DSP1
      ;
SHL_DSP2  	LDX   #TAB_ETT2+51
      		LDY   #LCD_BUFF+31
      		LDAB  DSP_INDX
SHL_DSP3  	DEX
      		DECB
      		BNE   SHL_DSP3
      		LDAB  #16
SHL_DSP4  	LDAA  0,X
      		STAA  0,Y
      		DEX
      		DEY
      		DECB
      		BNE   SHL_DSP4
      		INC   DSP_INDX
      		RTS


;/***********************/;
;/* Shift Right Display */;
;/***********************/;

;
SHR1_DSP  	LDX   #TAB_ETT3+55
      		LDY   #LCD_BUFF+15
      		LDAB  DSP_INDX
SHR_DSP1  	DEX
      		DECB
      		BNE   SHR_DSP1
      		LDAB  #16
SHR_DSP2  	LDAA  0,X
      		STAA  0,Y
      		DEX
      		DEY
      		DECB
      		BNE   SHR_DSP2
      ;
SHR_DSP3  	LDX   #TAB_ETT4-5
      		LDY   #LCD_BUFF+16
      		LDAB  DSP_INDX
      		ABX
      		LDAB  #16
SHR_DSP4  	LDAA  0,X
      		STAA  0,Y
      		INX
      		INY
      		DECB
      		BNE   SHR_DSP4
      		INC   DSP_INDX
      		RTS


;/*************************/;
;/* Initial Dotmatrix LCD */;
;/* 8-Bits Data Interface */;
;/*************************/;

;
INIT_LCD  	PSHA
      		JSR   BUSY_LCD        	; Wait LCD Ready
      		LDAA  #$38          	; Function Set DL=1,N=1,F=0
      		STAA  WRC_COMM      	; 8Bit-Data,2-Line,5x7-Dots
      ;
      		JSR   BUSY_LCD        	; Wait LCD Ready
      		LDAA  #$0C          	; Display on-off Control D=1,C=1,B=1
      		STAA  WRC_COMM      	; Display on,Cursor off,Cursor not Blink
      ;
      		JSR   BUSY_LCD        	; Wait LCD Ready
      		LDAA  #$06          	; Entry Mode Set I/D=1,S=0
      		STAA  WRC_COMM      	; Increment Position,Display Shift Enable
      ;
      		JSR   BUSY_LCD        	; Wait LCD Ready
      		LDAA  #$01          ; Clear display
      		STAA  WRC_COMM
      		PULA
      		RTS


;/***********************/;
;/* Check Busy Flag LCD */;
;/***********************/;

;
BUSY_LCD  	PSHA
WAITBUSY  	LDAA  RDC_COMM        ; Read Busy Flag
      		ANDA  #$80
      		BNE   WAITBUSY        ; Repeat Until Busy
      		PULA
      		RTS


;/*********************/;
;/* Clear Display LCD */;
;/*********************/;

;
CLR_LCD   	JSR   BUSY_LCD
      		PSHA
      		LDAA  #$01          ; Clear Display Code
      		STAA  WRC_COMM
      		PULA
      		RTS


;/*******************/;
;/* Return Home LCD */;
;/*******************/;

;
HOME_LCD  	JSR   BUSY_LCD
      		PSHA
      		LDAA  #$02          ; Return Home Code
      		STAA  WRC_COMM
      		PULA
      		RTS


;/***************************/;
;/* Set Cursor LCD Location */;
;/* Input : A (Address LCD) */;
;/***************************/;

;
GOTO_LCD  	JSR   BUSY_LCD
      		PSHA
      		ADDA  #$80          ; Set DD-RAM Address
      		STAA  WRC_COMM
      		PULA
      		RTS


;/*********************/;
;/* Wrire Byte to LCD */;
;/* Input : A (ASCII) */;
;/*********************/;

;
WR_LCD   	JSR   BUSY_LCD
      		STAA  WRC_DATA        ; Write Data to LCD
      		RTS


;/*********************************/;
;/* Print ASCII data to LCD Port */;
;/* Usage  : JSR PRINT_LCD  */;
;/*      : FCC 'xxxxxxxx'  */;
;/*      : FCB $00     */;
;/* Note   : last byte = $00  */;
;/*********************************/;

;
PRINT_LCD  	PULY              ; Pop Stack
      		PSHA
      		PSHB
PRN_LCD1  	LDAA  0,Y           ; Get Data For Print
      		CMPA  #$00          ; Check Last Byte
      		BNE   PRN_LCD2        ; Jump if not Last Byte
      		BRA   PRN_LCD3
PRN_LCD2  	JSR   WR_LCD         ; Write Data to LCD
      		INY
      		BRA   PRN_LCD1
PRN_LCD3  	INY
      		PULB
      		PULA
      		PSHY              ; Push Stack
      		RTS


;/**************************/;
;/* Wrire Data to LCD 16x2 */;
;/* Input : LCD_BUF(ASCII) */;
;/**************************/;

;
WR_LCD16X2 	PSHX
      		PSHA
      		PSHB
      		LDX   #LCD_BUFF        ; Display Buffer LCD
      		LDAA  #$00          ; 1st Location Line1
      		JSR   GOTO_LCD
      		LDAB  #16           ; 16 Character Count
WR_LINE1  	JSR   BUSY_LCD        ; Wait LCD Bysy
      		LDAA  0,X
      		STAA  WRC_DATA
      		INX
      		DECB
      		BNE   WR_LINE1
      ;
      		LDAA  #$40          ; 1st Location Line2
      		JSR   GOTO_LCD
      		LDAB  #16           ; 16 Character Count
WR_LINE2  	JSR   BUSY_LCD        ; Wait LCD Bysy
      		LDAA  0,X
      		STAA  WRC_DATA
      		INX
      		DECB
      		BNE   WR_LINE2
      		PULB
      		PULA
      		PULX
      		RTS

      		END


สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๑ ธ.ค. ๒๕๔๓