[ บทความ : FP11 ]

วันก่อนผมเอา Lib11 มาให้ดูเป็นตัวอย่างไปแล้ว .. .พอดี ผมไปเจอไฟล์ Fp11 เข้า เลยเอามาขึ้น web ให้นำไปใช้กันครับ ... หน้าที่ของ FP11 คือ เพิ่มความสามารถเรื่อง floating point (ตัวเลขแบบทศนิยม) ให้แก่ไมโครคอนโทรลเลอร์ 68hc11 นั่นเอง รายละเอียดของไฟล์ FP11.ASM เป็นดังนี้ครับ
**********************************************************************
*         Floating Point Package 22/1/86          *
*          written by R.Soja, Motorola           *
**********************************************************************
* All floating point routines use                  *
* two, 3-byte operands located in RAM at OP1,OP2           *
* Each is organised as: 7 bit exponent + 1 sign bit (2's complement)*
*            15 bit mantissa + 1 sign bit        *
*            (15 bit positive notation)         *
*            Sign bit is always is always MSBit     *
*                                  *
* Routines implemented:                       *
*           1. Addition     MAD (FADD) OP1+OP2   *
*           2. Subtraction   MSB (FSUB) OP1-OP2   *
*           3. Division     MDV (FDIV) OP1/OP2   *
*           4. Multiplication  MML (FMUL) OP1*OP2   *
*                                  *
* On exit from routine, OP1 contains result, OP2 is destroyed    *
*                                  *
* Two conversion routines are also included:             *
* FLOATINT converts FP number in OP1 to unsigned integer in ACCD   *
* INTFLOAT converts unsigned integer in ACCD to FP number in OP1   *
*                                  *
**********************************************************************
*
*  Constants
SYSRAM  EQU 0
START  EQU $E000      For EVM board.
*
*  OP1, OP2 in RAM
*
     ORG SYSRAM
MANT1  RMB 2
EXP1   RMB 1
MANT2  RMB 2
EXP2   RMB 1
*
     ORG START
MAD   EQU *        OP1 + OP2 => OP1
FADD   EQU *
     BSR ALIGN
     BVS FADDEX     If exponent difference too great, return.
     LDAA MANT1     Put sign bit of mantissa 1 in X reg.
     ANDA #$80
     XGDX
     LDAA MANT1
     EORA MANT2
     BMI SUBMANT     If signs are same
     BSR GETABS     then add positive parts of mantissas.
     ADDD MANT2
     BPL FADD1      if MSBit of result set, then result has
     INC EXP1      overflowed, so increment exponent, while
     BVC FADD2      limiting value to upper bound.
     DEC EXP1
     LDD #$7FFF
     BRA FADD1
FADD2  LSRD
FADD1  STX MANT2      Save sign bit
     STD MANT1      and result, prior to
     BSR NORM      normalising it.
FADDEX  RTS         Return to calling program segment.
SUBMANT BSR GETABS     If signs are different,
     SUBD MANT2     then subtract positive parts of mantissas.
     BSR CONVFP     Change 2s compl result to floating point format
     BRA FADD1      and store result (X contains corrected sign bit)
*
GETABS  BCLR MANT2,#$80   Clear sign bits in MANT2
     LDD MANT1      and MANT1 in ACCD
     ANDA #$7F
     RTS
*
MSB   EQU *        OP1 - OP2 => OP1
FSUB   EQU *
     LDAA MANT2
     ADDA #$80      Negate sign of mantissa 2
     STAA MANT2     and perform addition
     BRA FADD
*
ALIGN  CLRA
     LDAB EXP1
     SUBB EXP2
     BPL POS       If EXP1 OP1
FDIV   EQU *
     LDD MANT2
     BEQ MAXRES     Trap divide by 0
     LDAA MANT1
     EORA MANT2
     BMI FDIV1      If signs are same
     LDY #0       then result sign is positive
     BRA FDIV2
FDIV1  LDY #$8000     else result sign is negative
FDIV2  LDAB EXP1
     SUBB EXP2
     BVC FDIV3      If V bit set then its an under/overflow, so
     STAA MANT1     ! update result sign
     BCC MINRES     ! If C bit clear then force result to min limit
     BRA MAXRES     ! else force result to max limit, retaining sign
FDIV3  STAB EXP1      Save result exponent.
     JSR GETABS     Load ACCD with +ive part of MANT1
     LDX MANT2      and X with +ive part of MANT2
     IDIV
     STX MANT1      Store integer part of result in ACCD
     LDX MANT2      and reload denominator.
     FDIV
     XGDX        Get result into ACCD
COMBINE TST MANT1
     BNE COMBINE1
     TST MANT1+1
     BEQ FDIV5      If non-zero integer part then
COMBINE1 INC EXP1      combine it with fractional part
     CLC         and adjust exponent accordingly
     ROR MANT1
     ROR MANT1+1
     RORA
     RORB
     BRA COMBINE
FDIV5  LSRD        Clear sign bit of adjusted result
     STY MANT2
     ADDD MANT2     Update sign bit
     BRA NORM3      and store result, checking for -0
*
MAXRES  BSET MANT1,#$7F   Maximise MSbyte of mantissa, retaining sign.
     LDD #$FF7F     Maximise LSbyte of mantissa, and exponent.
     STD MANT1+1
     RTS
*
MINRES  CLRA        Result = 0
     CLRB
     STD MANT1
     CLR EXP1
     RTS
*
MML   EQU *        OP1 * OP2 => OP1
FMUL   EQU *
     LDAB EXP1      First, add exponents.
     ADDB EXP2
     BVC FMUL1      If V bit is set then its an under/overflow, so
     STAA MANT1     ! update result sign
     BCS MINRES     ! If C bit set then force result to min limit
     BRA MAXRES     ! else force result to max limit, retaining sign
FMUL1  STAB EXP1      Store result exponent.
     LDAA MANT1     Evaluate result sign, and
     EORA MANT2     put it in X reg
     XGDX
     BCLR MANT1,#$80   Make both operands positive
     BCLR MANT2,#$80
     BSR CONVFPI     Convert MANT1,MANT2 to unsigned integer format
*              !and return with result sign + MANT1 in Y reg
     LDAA MANT1     multiply MSbytes of mantissas.
     LDAB MANT2
     MUL
     XGDX        Save 1st partial result in X
     LDAA MANT1+1    Cross multiply.
     LDAB MANT2
     MUL
     ADCA #0       Round up and
     TAB
     CLRA        restore weighting of partial result (in ACCD)
     STX MANT1      Add 1st and 2nd partial results
     ADDD MANT1
     XGDX        Store updated partial result.
     STY MANT1      Restore MANT1
     LDAA MANT1     Cross multiply again.
     LDAB MANT2+1
     MUL
     ADCA #0       Round up again.
     TAB
     CLRA        Correctly weighted 3rd partial result now in ACCD
     STX MANT1      so add it to stored partial result.
     ADDD MANT1
     BSR CONVIFP     Convert integer in ACCD to FP format,and store.
*              Multiplication of LS bytes is unnecessary, as
*              the result will always overflow if both non-zero.
     RTS         Return to calling program.
*
CONVFPI EQU *        Enter with +ive MANT1,MANT2: result sign in X reg
     LSL MANT1+1     De-normalise both operands.
     ROL MANT1
     LSL MANT2+1
     ROL MANT2
     LDD MANT1
     CPX #0       Add result sign bit to ACCD
     BPL FPI1
     ORAB #1
FPI1   XGDY        and save result sign+operand 1 in Y.
     RTS
*
CONVIFP EQU *
     LDX #0
     STX MANT2
     STD MANT1      Temporarily store result.
     XGDY        Move result sign bit
     LSRD
     ROR MANT2      to MANT2 before
     LDD MANT1
     LSRD
     JSR NORM      normalising result mantissa.
IFP2   RTS         Return with result stored in MANT1.
*
FLOATINT EQU *
     CLRB
     LDAA EXP1      If exponent <= 0
     BGT FLTINT1     then clear ACCD and return.
     CLRA
     RTS
FLTINT1 CLRA        else
     LSL MANT1+1     adjust mantissa, destroying sign bit
     ROL MANT1
FLTINT2 LSL MANT1+1     then move mantissa into ACCD
     ROL MANT1
     ROLB
     ROLA
     DEC EXP1
     BNE FLTINT2     until exponent = 0
     RTS
*
INTFLOAT EQU *        On entry, unsigned integer in ACCD
     LDX #0       Initialise result mantissa
     STX MANT1
     INX
     STX EXP1      and exponent.
INTFLT1 LSRD        Move integer to F.P. mantissa
     ROR MANT1
     ROR MANT1+1
     INC EXP1      adjusting exponent with every shift.
     CPD #0
     BNE INTFLT1     When no more bits in ACCD
     ROR MANT1      clear sign bit as integer was always >=0
     ROR MANT1+1
     RTS
*

เรียบเรียง : ศุภชัย บุศราทิจ ( Supachai Budsaratij)
e-mail : raek@se-ed.net
วันที่ทำการปรับปรุง : ๒๙ ก.ย. ๒๕๔๓