[ บทความ : Lib11 ]

จากการที่ผมเขียนโปรแกรมกับ 68HC811E2 มาบ้างพอสมควร ผมพบว่า ตัวอย่างที่ได้มาจากทาง ETT นั้นมีประโยชน์มาก แต่ว่า มันไม่ได้ถูกเรียบเรียงให้เป็นเรื่องเป็นราว ผมเลยถือโอกาส เอาฟังก์ชันมาปรับปรุง และรวบรวมใหม่เสียเลย จนเป็นที่มาของ Lib11 คิดว่าคงมีประโยชน์แก่ผู้อ่านบ้างพอสมควรนะครับ ... ส่วนรายละเอียดว่าโปรแกรมย่อยแต่ละอัน ทำหน้าที่อะไรนั้น ผมก็ได้เขียนคำอธิบาย แบบย่อ ๆ เอาไว้ให้แล้วครับ ... ก็หวังว่า Lib11คงช่วยให้ผู้ที่สนใจเขียนโปรแกรมกับ 68HC811E2 ด้วยภาษาแอสเซมบลี เอาไว้เป็น ตัวอย่าง หรือปรับปรุงได้ตามความต้องการครับ
รายละเอียดของ Lib11 เป็นดังนี้ครับ
	;**************************************
	;
	; Filename : lib11.asm
	; Assembler : as11new
	;
	;**************************************

	      ORG   $F800

	      JMP   main

	; ------ Constant

	L4PORT   EQU   $1004      ; LCD Port (PortB)
	L4BUFF   EQU   $00       ; LCD Buffer Write Port
	L4DATA   EQU   $01       ; LCD Data Buffer

	PORTB    EQU   $1003
	PORTC    EQU   $1004

	BAUD    EQU   $102B      ; SCI Baud rate control Reg.
	SCCR1    EQU   $102C      ; SCI Control Register1
	SCCR2    EQU   $102D      ; SCI Control Register2
	SCSR    EQU   $102E      ; SCI Status Register
	SCDR    EQU   $102F      ; SCI Data (RDR=Read,TDR=Write)
	
	ADCTL    EQU   $1030      ; ADC Control Register
	ADR1    EQU   $1031      ; ADC Result Register1
	ADR2    EQU   $1032      ; ADC Result Register2
	ADR3    EQU   $1033      ; ADC Result Register3
	ADR4    EQU   $1034      ; ADC Result Register4
	OPTION   EQU   $1039
	
	CONFIG   EQU   $103F      ; Config Register
	
	; ---- Function call
	;
	; Hex2Asc  = Convert hex value in reg A to 2 digit ascii.
	; H2A    = Convert hex (0-F) to ascii.
	; Hex2Bin  = Convert hex ASCII to binary value.
	;
	; Init9600 = Initial RS232 with 9600bps
	; Init1200 = Initial RS232 with 1200bps
	; InitSCI  = Initial RS232 baud rate.
	;
	; ToUpper  = Convert ASCII alphabet to upper case.
	;
	; PutCh   = Send 1 BYTE to SCI port
	; GetCh   = Recieve 1 Byte from SCI port
	;
	; Delay5ms = Delay 5 milisecond.
	; Delay10ms = Delay 10 milisecond.
	;
	; L4Init  = Initial LCD with 4 bit operation.
	; L4Cmd   = Send command to LCD.
	; L4PutCh  = Send 1 ASCII to LCD.
	; L4Goto  = Move LCD cursor position.
	; L4Write  = Write 1 line to LCD (must use ascii $00 for finish).
	;
	; ---- End of function call
	
	
	;**************************************
	;* Function = Convert hex value in reg.A to 2 ascii
	;* INPUT  = A         
	;* OUTPUT  = A = hi-byte    
	;*       B = low-byte   
	;**************************************
	
	Hex2Asc   PSHA
	      JSR   H2A
	      TAB         ; transfer B <- A (B = Lo byte)
	      PULA
	      RORA        ; swap A
	      RORA
	      RORA
	      RORA
	      JSR   H2A
	      RTS
	
	;**************************************
	;* Convert hex (0-F) to ascii    
	;* INPUT  = Reg.A contain hex value
	;* OUTPUT = reg.A in ascii format 
	;**************************************
	
	H2A     CLC         ; clear carry bit
	      ANDA  #%00001111
	      CMPA  #$09
	      BNE   H2A1
	      SEC         ; set carry bit
	H2A1    BCC   H2A2    ; > 0AH
	      ORAA  #$30    ;< 0AH
	      JMP   EndH2A 
	H2A2    SBCA  #$09    ;> 0AH
	      ORAA  #$40
	EndH2A   RTS
	
	
	;**************************************
	;* Initialize RS232 with 9600 bps, Data 8, 1 stop
	;**************************************
	
	Init9600  LDAA  #%00110000 ; Set Baud rate 9600
	      JSR   InitSCI 
	
	;**************************************
	;* Initialize RS232 with 1200 bps, Data 8, 1 stop
	;**************************************

	Init1200  LDAA  #%00110011 ; Set Baud rate 1200
	      JSR   InitSCI 
	
	;**************************************
	;* Initialize the SCI for 68HC11 with 8MHz
	;* Input : reg A = Baud rate value.
	;**************************************
	
	InitSCI   STAA  BAUD
	      LDAA  #$00
	      STAA  SCCR1    ; Set 8bit data,1 Stop bit
	      LDAA  #$0C    ; Enable RXD,TXD pin
	      STAA  SCCR2
	      RTS
	
	;**************************************
	;* Convert to Upper case
	;**************************************
	      ;
	ToUpper   CMPA #'a'
	      BLT ToUpper1    ; jump if < a
	      CMPA #'z'
	      BGT ToUpper1    ; jump if > z
	      SUBA #$20      ; convert
	ToUpper1  RTS
	
	
	;**************************************
	;* Transmit ASCII 1byte to SCI 
	;* Input  : A (ASCII Code)  
	;* Output  : ASCII to SCI Port 
	;* Register : A,B        
	;**************************************
	
	PutCh    PSHB
	PutCh1   LDAB  SCSR    ; read status
	      BITB  #$80
	      BEQ   PutCh1   ; wait ready to send (TDRE=1)
	      STAA  SCDR    ; send character
	      PULB
	      RTS
	
	;**************************************
	;* Receive data from SCI 
	;* INPUT  : SCI Port  
	;* OUTPUT : ACC     
	;**************************************
	
	GetCh    LDAA  SCSR    ; read status reg
	      ANDA  #$20    ; check rdrf
	      BEQ   GetCh    ; jump if no data
	      LDAA  SCDR    ; read data
	      RTS
	
	
	;**************************************
	;* Convert HEX to BINARY
	;* Input : ACC (ASCII) 
	;* Output : ACC (Binary)
	;**************************************
	
	Hex2Bin   CMPA  #"0"
	      BLT   HEXRTS       ; Jump if A < $30
	      CMPA  #"9"
	      BLE   HEXNMB       ; Jump if A is Number 0-9
	      CMPA  #"A"
	      BLT   HEXRTS       ; Jump if $39> A <$41
	      CMPA  #"F"
	      BGT   HEXRTS       ; jump if A > $46
	      ADDA  #09H        ; convert $A-$F
	HEXNMB   ANDA  #0FH        ; convert to binary
	HEXRTS   RTS
	
	
	;**************************************
	;* Delay 10 mSec at E=2MHz 
	;**************************************
	
	Delay10ms  PSHX
	      LDX   #$0D06   ; 10 mSec counter
	Delay10   DEX
	      BNE   Delay10
	      PULX
	      RTS
	
	
	;**************************************
	;* (Delay 5 mSec)  
	;**************************************
	
	Delay5ms  PSHX
	      LDX   #$0632    ; 5 mSec counter
	Delay5   DEX
	      BNE   Delay5
	      PULX
	      RTS
	
	
	;**************************************
	;*  Initial LCD  : 4-Bit Interface 
	;**************************************
	L4Init   LDAA  #$33          ; Set DL=1 3-time
	      JSR   L4Cmd
	      LDAA  #$32          ; Clear DL=0 1-time
	      JSR   L4Cmd
	      LDAA  #$28          ; Function set
	      JSR   L4Cmd         ; DL=0 4Bit,N=1 2Line,F=0 5X7
	      LDAA  #$0C          ; Display on/off Control
	      JSR   L4Cmd         ; Entry display,cursor off,cursor not blink
	      LDAA  #$06          ; Entry mode set
	      JSR   L4Cmd         ; I/D=1 Increment,S=0 cursor shift
	      LDAA  #$01          ; Clear display
	      JSR   L4Cmd         ; clear display,set DD RAM address=0
	      RTS

	;**************************************
      	;* Write Instruction LCD *
	;* Input : ACC (Command) *
	;**************************************
	;
	L4Cmd    STAA  L4DATA
	      ANDA  #%11110000
	      STAA  L4BUFF      ; High Byte
	      ;
	      ORAA  #%00000010     ; Disable EN LCD
	      STAA  L4PORT
	      JSR   Delay5ms      ; Busy delay time
	      LDAA  L4PORT
	      ANDA  #%11111100     ; Enable EN LCD
	      STAA  L4PORT
	      JSR   Delay5ms      ; Busy delay time
	      ;
	      LDAA  L4DATA
	      ASLA            ; D7 <-- D0 <- 0
	      ASLA
	      ASLA
	      ASLA
	      STAA  L4BUFF      ; Low Byte
	      ;
	      ORAA  #%00000010     ; Disable EN LCD
	      STAA  L4PORT
	      JSR   Delay5ms      ; Busy delay time
	      LDAA  L4PORT
	      ANDA  #%11111100     ; Enable EN LCD
	      STAA  L4PORT
	      JSR   Delay5ms      ; Busy delay time
	      RTS

	;**************************************
      	;* Write Data(ASC) to LCD *
      	;* Input : ACC (ASCII)  *
	;**************************************
	      ;
	L4PutCh   STAA  L4DATA
	      ANDA  #%11110000
	      STAA  L4BUFF      ; High Byte
	      ;
	      ORAA  #%00000011     ; Disable EN LCD
	      STAA  L4PORT
	      JSR   Delay5ms      ; Busy delay time
	      LDAA  L4PORT
	      ANDA  #%11111101     ; Enable EN LCD
	      STAA  L4PORT
	      JSR   Delay5ms      ; Busy delay time
	      ;
	      LDAA  L4DATA
	      ASLA            ; D7 <-- D0 <- 0
	      ASLA
	      ASLA
	      ASLA
	      STAA  L4BUFF      ; Low Byte
	      ;
	      ORAA  #%00000011     ; Disable EN LCD
	      STAA  L4PORT
	      JSR   Delay5ms      ; Busy delay time
	      LDAA  L4PORT 
	      ANDA  #%11111101     ; Enable EN LCD
	      STAA  L4PORT 
	      JSR   Delay5ms      ; Busy delay time
	      RTS

	;**************************************
	;* GOTO Position of LCD *
	;* INPUT : A (Address) *
	;**************************************
	
	L4Goto   STAA  L4DATA
	      ANDA  #%11110000
	      STAA  L4BUFF      ; High Byte
	      ;
	      ORAA  #%10000010     ; Disable EN LCD
	      STAA  L4PORT
	      JSR   Delay5ms      ; Busy delay time
	      LDAA  L4PORT
	      ANDA  #%11111100     ; Enable EN LCD
	      STAA  L4PORT
	      JSR   Delay5ms      ; Busy delay time
	      ;
	      LDAA  L4DATA
	      ASLA            ; D7 <-- D0 <- 0
	      ASLA
	      ASLA
	      ASLA
	      STAA  L4BUFF      ; Low Byte
	      ;
	      ORAA  #%00000010     ; Disable EN LCD
	      STAA  L4PORT
	      JSR   Delay5ms      ; Busy delay time
	      LDAA  L4PORT
	      ANDA  #%11111100     ; Enable EN LCD
	      STAA  L4PORT
	      JSR   Delay5ms      ; Busy delay time
	      RTS

	;**************************************
	;* Write ASCII To LCD Until $00 Detect *
	;* Input : IX (ASCII Code Table)   *
	;* Output : ASCII Code to LCD 4Bit   *
	;*     : Stop If Detect $00     *
	;**************************************
	;
	L4Write   LDAA  0,X     ; Get ASCII
	      CMPA  #$00    ; End of Text
	      BEQ   EndWrite  ; Detect 00H Stop
	      JSR   L4PutCh
	      INX
	      JMP   L4Write
	EndWrite  RTS


	; -- - - - M A I N - Program ----------------------------

	main    JSR   L4Init
	      LDX   #LCD_DISP
	      JSR   L4Write
	loops    jmp   loops


	LCD_DISP  FCC   'DnR mobileRobot'
	      FCB   $00

	      ORG   $FFFE
	      FDB   main

	      END


เขียนโดย : ศุภชัย บุศราทิจ
Author : Supachai Budsarati
e-mail : raek@se-ed.net
วันที่ทำการปรับปรุง : ๒๗ ก.ย. ๒๕๔๓