[ บทความ : การเขียนโปรแกรมกับ 68HC11- icc11 ] ตอนที่ 2 jr6811 กับ LCD


ซอฟท์แวร์ :
1. ImageCraft icc11 Version 5 for Windows
2. ETT jr-6811

ฮาร์ดแวร์ :
ETT jr-6811

จุดประสงค์ :
1. ทดลองติดตั้งตัวแปรระบบ เพื่อใช้กับ icc11
2. ทดลองแปลภาษาซี ให้เป็นไฟล์ฐานสิบหกของ โมโตโรลา (Motorola HEX)

ให้เขียนโปรแกรมเป็นภาษาซีชื่อ LCD4b.c ดังนี้

  //
  // Filename : LCD4b.c
  // Platform : jr6811 LCD port
  // Compiler : ICC11 Version 5 for Windows
  //

  #include <stdio.h>
  #include <hc11.h>

  /*
 	JR6811 LCD port
	PORTB.0 = RS
	PORTB.1 = E
	PORTB.4 = D4
	PORTB.5 = D5
	PORTB.6 = D6
	PORTB.7 = D7
   */

  void LCD4_busy(void)
  {
    unsigned char in_loops;
    for (in_loops = 0; in_loops < 0x32; in_loops++) ;
  }

  void LCD4_goto(unsigned char data)
  {
	PORTB = (data & 0xF0) | 0x82;
	LCD4_busy();
	PORTB &= 0xFC;
	LCD4_busy();
	PORTB = (data << 4) | 0x02;
	LCD4_busy();
	PORTB &= 0xFC;
	LCD4_busy();
  }

  void LCD4_write_instruct(unsigned char command)
  {
	PORTB = (command & 0xF0) | 0x02;
  	LCD4_busy();
	PORTB &= 0xFC; 
  	LCD4_busy();
	PORTB = (command << 4) | 0x02;
  	LCD4_busy();
	PORTB &= 0xFC;
  	LCD4_busy();
  }

  void LCD4_putc(unsigned char ascii)
  {
	PORTB = (ascii & 0xF0) | 0x03;
	LCD4_busy();
	PORTB &= 0xFD;
	LCD4_busy();
	PORTB = (ascii << 4) | 0x03;
	LCD4_busy();
	PORTB &= 0xFD;
	LCD4_busy();
  }

  void LCD4_puts(char *lcd_string)
  {
  	while (*lcd_string) LCD4_putc(*lcd_string++);
  }

  void LCD4_CLS(void)
  {
  	LCD4_write_instruct(0x01);
  }

  void LCD4_init(void)
  {
  	LCD4_write_instruct(0x33);
  	LCD4_write_instruct(0x32);
  	LCD4_write_instruct(0x28);	// DL=0 4Bit,N=1 2Line,F=0 5X7
  	LCD4_write_instruct(0x0C);
  	LCD4_write_instruct(0x06);
  	LCD4_CLS();
  }

  void main(void)
  {
  	unsigned char data;

  	LCD4_init();
	setbaud(BAUD9600);
	puts("DoboINT > Hello 68HC11 world! and LCD4bit/n");
  	LCD4_puts("DoboINT projectI");
  	while (1) {
    		data = (unsigned char)getchar();
    		putchar(data);
  	}
  }

  #include "vectors.c"

ต่อไปนี้เป็นไฟล์ vectors.c ซึ่งเอาไว้ใช้กับบอร์ด jr-6811

  /* As is, all interrupts except reset jumps to 0xffff, which is most likely not going to useful. To replace an 
   * entry, declare your function, and then change the corresponding entry in the table. For example,
   * if you have a SCI handler (which must be defined with 
   * #pragma interrupt_handler ...) then in this file:
   * add
   *	extern void SCIHandler();
   * before th table.
   * In the SCI entry, change:
   *	DUMMY_ENTRY,
   * to
   * SCIHandler, 
   */
  extern void _start(void);	/* entry point in crt??.s */

  #define DUMMY_ENTRY	(void (*)(void))0xFFFF
  #ifdef _HC12
  #pragma abs_address:0xffd0
  #else	/* HC11 */
  #pragma abs_address:0xffd6
  #endif

  /* change the above address if your vector starts elsewhere
   */
  void (*interrupt_vectors[])(void) = 
	{
	/* to cast a constant, say 0xb600, use
	  (void (*)())0xb600
	 */
  #ifdef _HC12
	/* 812A4 vectors starts at 0xff80, but most entries are not used 
	  if you use Key Wakeup H, change the start address to 0xffCE and
	  add one entry to the beginning */
	DUMMY_ENTRY,	/* BDLC */		/* Key Wakeup J */
	DUMMY_ENTRY,	/* ATD */		/* ATD */
	DUMMY_ENTRY,	/* RESERVED */		/* SCI 1 */
  #endif
	DUMMY_ENTRY,	/* SCI */
	DUMMY_ENTRY,	/* SPI */
	DUMMY_ENTRY,	/* PAIE */
	DUMMY_ENTRY,	/* PAO */
	DUMMY_ENTRY,	/* TOF */
	DUMMY_ENTRY,	/* TOC5 */		/* HC12 TC7 */
	DUMMY_ENTRY,	/* TOC4 */		/* TC6 */
	DUMMY_ENTRY,	/* TOC3 */		/* TC5 */
	DUMMY_ENTRY,	/* TOC2 */		/* TC4 */
	DUMMY_ENTRY,	/* TOC1 */		/* TC3 */
	DUMMY_ENTRY,	/* TIC3 */		/* TC2 */
	DUMMY_ENTRY,	/* TIC2 */		/* TC1 */
	DUMMY_ENTRY,	/* TIC1 */		/* TC0 */
	DUMMY_ENTRY,	/* RTI */
	DUMMY_ENTRY,	/* IRQ */
	DUMMY_ENTRY,	/* XIRQ */
	DUMMY_ENTRY,	/* SWI */
	DUMMY_ENTRY,	/* ILLOP */
	DUMMY_ENTRY,	/* COP */
	DUMMY_ENTRY,	/* CLM */
	_start	/* RESET */
	};
  #pragma end_abs_address

หลังจากนั้นก็ทำการคอมไพล์โปรแกรมตามตัวอย่างที่ 1 [ ... อ่านตอนที่ 1 ... ] แล้วก็ทำการโหลดลงบอร์ดด้วยโปรแกรม DL ที่ มากับชุดพัฒนาของ jr6811 ครับ แต่ที่ต้องระวังก็คือ โปรแกรม DL จะต้องอยู่ที่เดียวกับไฟล์ .S19 ที่เราต้องการดาวน์โหลดด้วยนะครับ...


เขียนโดย : ศุภชัย บุศราทิจ
Author : Supachai Budsaratij
e-mail : raek@se-ed.net
วันที่ทำการปรับปรุง : ๓๐ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๔๓, ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๓